2011-07-25

Hyllning till mångfalden eller plundring av andra länders resurser? (II)


Att finansvalparna inte är några profeter har jordens folk bittert fått erfara. 

I de rikaste länderna har skattebetalarna fått gå in för att rädda banker och andra kreditinstitut. De fattigare länderna sitter med lån som de inte kan betala. Supermakten USA – ett i-land med ett u-land inuti sig – har knäckt sig genom att föra krig mot två länder samtidigt.

Eftersom Bahá'u'lláhs världsordning är ett världssamhälle är det världsvälståndets tillstånd -- det välstånd som varje människa på jorden kan åtnjuta --  som är intressant. Tullar, valutaaffärer, råmaterialmonopol och låga löner – de är världsvälståndets stora sabotörer, men de är bara verktygen. 

Den verkliga orsaken är den nationella ekonomiska egennyttan. Nästan varje nation eller nationsgrupp har försökt att mätta denna och har satt sin ära i att uppnå vad de trodde var deras förmåga till självförsörjning. 

Samtidigt har alla ansträngningar gjorts för att hålla utrikeshandeln uppe, det vill säga att sälja något till den andre utan att köpa något tillbaka. Eller ännu värre: att plundra ett annat land utan att ge någonting tillbaka. Bahá'u'lláhs världsordning innebär att nationerna ombildas till delstater eller till någon för oss ännu ej uppenbarad organisation.  

I dagens värld behöver alla människor varandra, kan betjäna varandras önskemål och genom ömsesidig handel ge sin andel till en stigande levnadsstandard – givetvis förutsatt att arbetets följder delas rättvist och inte koncentreras i en minoritets händer. Rättvisans grund måste vara universell, för annars kommer några nationer att sälja billigare än alla de andra genom att använda billigare arbetskraft och det leder till samma gamla cirkel med tullar och så vidare. 

De ekonomiska problemen är globala och kan bara lösas på världsnivå, av myndigheter som står över nationerna.

En världslegislatur med verktyg som ett departement för världens finanser, en världsbank, en världsvaluta,ett gemensamt värderings- och måttsystem en världsdomstol, världsövergripande lagstiftning när det gäller minimilöner, minskning av enorma privatförmögenheter, progressiv beskattning, arbetsmarknadens rörlighet, konkurrensbefrämjande åtgärder (antitrust-lagar), tullfrihet, protektionismförbud,  kan ta bort de hinder mot internationell handel som nationernas försök att vara självtillräckliga resulterat i. Den kan frigöra de energier som nu offras på krig till tjänande i fredens sak och den kan erbjuda det nödvändiga maskineriet för ett enklare och större utbyte av varor och tjänster. 

'Abdu'l-Bahá förbjöd industriellt löneslaveri efter att ha sett fabrikerna i England och USA, och den innovation som det löpande bandet var.

Bahá'u'lláhs världsordning innehåller även det för oss radikala budskapet att planetens resurser och råmaterial tillhör alla. Diamantfyndigheter, oljekällor, järngruvor och orörd natur tillhör inte någon nation, utan hela mänskligheten.  Det kan ses som orättvist eftersom diamantfyndigheter kan vara ett fattigt lands enda resurs, men det är ett faktum att länder som har sådana tillgångar plågas av inbördeskrig, massmord, militära attacker från grannländer, konspirationer från utländska storföretag.

En världslegislatur  måste upprätthålla fritt tillträde till planetens råmaterial och skydda alla folks rättigheter, hävda en universell lägsta nivå för levnadsstandard och begränsa individernas ekonomiska makt. Bahá'u'lláhs  sociala princip förklaras av 'Abdu'l-Bahá :

"Först och främst finns principen att det till alla medlemmar av världssamhället skall få del av de största framstegen i mänsklighetens värld. Alla skall åtnjuta den största välfärd och välgång.… Fastän det finns grader i samhällsordningen, så är upprättandet av en lägsta nivå för levnadsstandard … de största framstegen i mänsklighetens värld. ”Gud är inte partisk och inte den som respekterar vissa personer mer än andra. Han sörjer for alla. Regnet faller över alla och solens värme är ämnad att värma alla… Sålunda skall det for hela mänskligheten råda den yttersta lycka, den yttersta komfort och det yttersta välstånd."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar