Studiecirklar

Reflektioner kring själens liv
Varför?
Frågeställningar rörande själen, meningen med livet och livet efter döden är alltid lika aktuella. Studiecirkeln "Reflektioner kring själens liv" ger insikt i dessa ämnen. Kursen är inte enbart en fördjupning, den ger även praktisk kunskap om de andliga egenskapernas roll i det dagliga livet.

Studiecirkeln är indelat i följande tre kapitel:
Att förstå bahá'í-skrifterna
Hur man förstår Bahá'u'lláhs ord i deras ädlaste form och hur man tillämpar dem i sitt vardagsliv. Att läsa det heliga ordet är att dricka från den gudomliga uppenbarelsens ocean. Det leder till sann andlig förståelse och ger upphov till krafter, som är nödvändiga för själens utveckling. Detta kapitel är intimt förknippat med att utveckla dygder.

Bönens mysterium
Vikten av bön som medium mellan människan och Gud. Kapitlet klargör begreppet bön, samtal med Gud och upplevelsen i glädjen i att vara Honom nära.

Livet och döden
Reflektioner över människans verklighet och hur vi kan utöka vår andliga potential. I kapitlet diskuteras livet som en process som förbereder oss för ett rikare liv efter döden.

Internationella studiecirklar
Våra studiecirklar är internationellt beprövade och innehåller traditionella studie-metoder. Tyngdpunkten ligger på diskussioner, gruppdynamik och erfarenhets-utbyte. I studiecirklarna är alla, även handledaren engagerade i den dynamiska processen "lärande". Dessa studiecirklar är dock inte en arena för formella studier.

Att gruppens medlemmar deltar i en glädjefylld, avslappnad och öppen atmosfär och blir nära samarbetare har en speciell vikt. Nöje, sociala och kulturella aktiviteter samt små tjänandebetonande projekt är centrala delar av studiecirkeln. Hur dessa aktiviteter utformas bestäms av gruppen och handledaren tillsammans.

Varje grupp har sin speciella karaktär och potential, och kreativitet är nyckelordet för en fruktbar och minnesvärd upplevelse.


Gratis
Studiecirkeln är gratis och öppen för alla som önskar att samtala om andliga frågor och brukar vanligtvis att pågå 1 termin.

Studiematerial/arbetsbok kostar 80:-

Vart och när?
Kurser startas kontinuerligt i Stockholm, Göteborg, Malmö och över 20 andra kommuner.

Läs mer på www.bahai.se.