Bahá’í-utvecklingsprojekt

Människan är världens bästa resurs. Men den resursen måste utvecklas och förfinas och användas för att utveckla världen. Det jag tänker på är en öppen attityd för att hela tiden lära nya saker, via studiegrupper i gräsrotsrörelser, till studenter och professionella inom sina yrken inom regionen eller landet – med ett världsomspännande perspektiv.

Bahá’í-utvecklingsprojekt är i sin natur kvalitativ. Med eftertryck på gräsrotsrörelser och gradvis växt vill dessa typer projekt komplettera många element i bahá’í-samfundslivet. Utvecklingsaktiviteter är integrerade i bahá’íernas insatser för att skapa ett levnadsmönster som frigör individens individuella möjligheter och som samtidigt vill främja det bästa för alla.

Det finns sex huvudsakliga utvecklingsprocesser som formar handlingsmönstret som bahá’í-samfunden världen över nu arbetar efter över hela världen:
 1. Organisk växt
 2. Bygga upp förmågor
 3. Utbildning och träning
 4. Utveckla mänskliga resurser
 5. Bidra till ett framåtskridande samhälle
 6. Integration
Att systematiskt skapa livskvalitet - och det i en materiell och kynisk värld är en stor utmaning. Generellt sätt så är utmaningarna världen står ovanför så stora att de mänskliga resurserna inte sträcker till. Något som många biståndsorganisationer, myndigheter och samhällsprogram har erfarit. Mänskliga resurser kan skapa ett fantastiskt rättvist och samhälle – men utan en STOR vision, ett grundläggande och positivt mål och en plan som vägleder oss världsmedborgare framåt är det inte lätt.

Organisk växt
Alla former för den typen utvecklingsaktiviteter vi talar om, vare sig det är generella, sociala eller ekonomiska börjar i grunden med enkla handlingsplaner på gräsrotsnivån. Önskan om att ändra kurs, måste komma direkt från individen och lokalsamfunden – det går inte att påtvinga detta från andra utanför grannskapet eller lokala samhällen.

Erfarenheter från praktisk handling visar att gräsrotens initiativ naturligt nog växer i komplexitet. Till exempel kan kurser för handledare i princip bli ett center för aktiviteter som utbildning inom hälsa, familjerådplägning, skogsvård, men många tillfällen vill barnklasser vara en startpunkt. Själv om enkla väldefinierade projekt har störst möjlighet att lyckas, så vill några behöva ytterligare stöd utanför närområdet. Projektet växer organisk och utvecklar sig regionalt och även nationellt.

Att skapa och bygga mänskliga förmågor
Utvecklingsprojekt är inte en produkt som levereras av ”utvecklade” till ”outvecklade” människor. Hellre är det en process där individen i grannskapen över hela världen deltar, oberoende nivån av deras materiella välstånd, och blir därmed viktiga aktörer för att definiera, analysera och lösa egna problem.

Medan konkret handling i ett projekt bör utvecklas mot en synlig förbättring av ett antal livsaspekt vill projektens utveckling och initiativförmågor mätas för hur de påverkar samhället att möta utvecklingsfrågor på högre nivå av komplexitet och effektivitet.

Människors förmåga att delta i sina egna utvecklingsprocesser omvandlar ett antal sammankopplade element. Det genererar och upprätthåller integrerande sociala och ekonomiska aktiviteter som direkt påverkar utveckling av förmågor för individen och på gruppen som helhet.

Vissa nyckelförmågor är:
 • att lära sig hur man tar initiativ på ett disciplinerat sätt,
 • antagandet av metoder för beslut som är icke-fientliga och inkluderande i sin natur,
 • systematisk tänkande för att förstå problemen och söka efter lösningar,
 • byta ut dominerande och tävlingsinriktade relationer till nya baserad på samarbete, ömsesidighet och tjänst för andra,
 • uppmuntrandet av viktiga essentiella nobla dygder i människan,
 • fostran av hederligt beteende på alla samhällsnivån,
 • och utvecklandet av färdigheter och åtaganden som är nödvändiga för att skapa och använda teknisk kunskap. 

Utbildning för framtiden
Utbildning och kunskap är viktig. Det är en av Bahá’u’lláhs läror – att individuell och universell utbildning är centerpunkten i trons sociala och ekonomiska utveckling. Inlärning sker på alla nivån och involverar medlemmar i lokalsamfunden, oberoende deras förmågor och erfarenhet. Det förvandlar inte bara studieprocessen, men är en systematisk och pågående process för rådplägning, reflektioner och handling som ska frambringa ett konsekvent ändringsmönster.

En sådan inlärningsprocess kan ske väldig enkelt i grannskapen och lokalsamfunden, men med större förfining på regional och nationell nivå.

På så sätt vill varje bahá’í-utvecklingsprojekt, oberoende av sin storlek, anstränga sig för att bli inlärningscenter med ett stödjande material, moral och andlig välmående.

Bahá’u’lláh tillkännager att alla människor ska förvärva kunskap och erhålla en utbildning. Detta är en nödvändig religiös trosprincip och regel, som är ny och kännetecknar denna religionsordning.

Få bättre mänskliga resurser
Den nära relationen mellan utbildning och att bygga förmågor är kärnan i att utveckla mänskliga resurser. Träningsmetodik - som skapar deltagande och en öppen inställning till inlärning – involverar i grunden individen och grupper på gräsrotsnivån i lokalsamfunden. Det kan även inkludera professionella och studenter från andra regioner och länder. På så sätt kan man uppmuntra till en världsvid inlärningsprocess.

Att idéer, tankar och utvecklingsprojekt inte styrs eller påverkas utifrån, och att institutioner svarar på strävan och initiativ från lokalsamfundet, är viktiga karaktärsdrag i bahá’í-utvecklingsprojekt. Dock vill tillämpningen av dessa principer inte förhindra möjligheten att dra nytta av beprövade och väl uttänkta tillnärmningssätt till träning utvecklade på nationellt eller internationellt nivå. Därmed kan projektställen ses på som platser där man ger utbildning för ett ökat antal individer från alla delar av världen och från alla samhällsskikt.

Detta är helt klart viktigt för att bygga nya tankemönster, förhindra kulturella konflikter och lära sig ödmjukhet – att lära tillsammans med projektdeltagare från hela världen.

Bahá’u’lláh 1817-1892 säger att ”Jorden är endast ett land och mänskligheten är dess invånare”.

Bidra till samhällets framåtskridande
Att bidra har flera synonymer, det betyder att göra sitt till, medverka, hjälpa till och understödja och att gynna. Inom detta område tillämpas Bahá’u’lláhs (1817-1892) läror till social- och ekonomisk utveckling, en del av en större process som handlar om att skapa stabilitet och välstånd inom mänskliga relationer.

Utvecklingsaktiviteter erbjuder möjligheter för lokala bahá’í-samfund att involveras direkt i samhällslivet. Det viktiga att påpeka är att dessa bahá’í-projekt ska engagera och gynna alla i grannskap och närområden, inte enbart bahá’íer själva. Samarbeten med organisationer och samhällsledare och intellektuella som bekymrar sig för sociala, moraliska och ekonomisk utveckling är en viktig del av dessa bahá’í-projekt.

Till exempel kan enkla saker, som barnklasser som lär barnen goda egenskaper; skapar nya vänskapsband; de får spela tillsammans; berättelser och konst, vara något som inspirerar barnen. De får lära sig att mänskligheten är en, att vi alla är olika, men bor på en gemensam planet. De får även en längtan efter kunskap; både av materiell och andlig karaktär.

Barnens andliga och moraliska utveckling är grunden, inte bara till deras personliga lycka, men det skapar även ett ansvarstagande hos dem för mänskligt samarbete – något som är grunden för och bidrar till samhällets framåtskridande. Detta påverkar direkt vår materiella och andliga civilisation.
Är du intresserad i att hjälpa till? Då är det bara att kontakta närmaste bahá’í-samfund som du hittar på bahai.se.

Integration för växt
Vi vet genom erfarenhet att splittrade aktiviteter inom olika områden inte skapar utveckling. Kunskapen man får när man arbetar inom området utvecklingsproblematik ryms inte inom ett enda ämnesområde. Förenad och integrerad ansträngning inom olika områden som hälsa, utbildning, agrikultur och bevarandet av miljön är viktiga för att regionen ska utvecklas.

En sådan integration kan uppnås när enkla gräsrotsinitiativ utvecklas till mera stabila och komplexa verksamhetsnivån. I bahá’í-utvecklingsprojekten gäller konceptet integration även materiella framsteg och andlig utveckling. Socioekonomiska utvecklingsprojekt är därför ett uttryck för tro i handling.

Det som stödjer bahá’í-tillnärmningssättet för utveckling är tron på att varje mänsklig kultur och segment representerar ett tydligt arv som måste uppmuntras att utvecklas och bidra till en framkommande global civilisation. Bahá’í-uppdraget för social ändring och framsteg kommer direkt från Bahá’u’lláhs vision om mänskligheten som en familj.

Att fostra enhet bland individen, grupper och institutioner är därmed ett essentiellt och utmärkande drag för alla bahá’í-utvecklingsförehavanden.

Källmaterial till artikeln:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar