2011-09-30

Kunskapssamhället – gör det oss lyckliga?

Här i Sverige har vi en lång tradition på att läsa för nöjes skull. Vi är ett av världens mest tidningsläsande folk, vi har bokmässor, bokbord, studiecirklar Vuxenskolan och läsecirklar på biblioteket. Men blir vi lyckliga över allt vi tar till oss och läser?

Är det inte så att ju mer vi tar till oss – ju större blir informationscirkeln – av kunskap vi inte vet något om? Dess mer jag vet – dess mer vet jag att det är så mycket jag inte vet(!)

Illustrationen under visar två "kunskapscirklar". Den lilla cirkeln, med "litet kunskap" har en liten omkrets, medan den stora kunskapscirkeln har en större omkrets. Dess mer kunskap som fylls på, dess större blir omkretsen. Ju mer jag vet - dess mera är det jag inte vet.

Kunskapscirklar

Med en liten kunskapscirkel är det inga problem. Men med mycket kunskap – kan det bli en utmaning. En del "lärda", högt utbildade akademiker blir hovmodiga – och ser ner på de som inte har samma preferenser när det gälder utbildning, litteratursmak eller umgängeskrets. Kunskap kan alltså bli en barriär mellan olika befolkningsgrupper. Deras kunskapscirkel är stor, men det innebär även att det är mycket de inte vet...

Bahá'u'lláh säger att kunskap kan bli en slöja mellan det materiella och det andliga. Kunskap kan göra oss hovmodiga och skapa en falsk övertro på att att endast materiella saker kan lösa världens problem.

"Strävandet efter kunskap är en helig plikt. Sök kunskap från vaggan till graven! Sök kunskap vid Kinas gränser, om så är nödvändigt. Gud har inte skapat något bättre än förstånd, eller något vackrare än förstånd" – Muhammed (1)

"Kunskap är som vingar, vilka lyfter människan uppåt. Att förvärva sig kunskap är allas skyldighet, men kunskap som gagnar människorna och inte sådan vetenskap som som bara börjar med ord och slutar med ord. Utövare av vetenskap och konst har en stor rättmätighet bland jordens folk. En människas verkliga skatt är hennes kunskap. Kunskap är medlet till heder, framgång, glädje, lycka och upphöjelse." - Bahá'u'lláh (2)

Vi ser detta speciellt hos politiker och akademiska kretsar. De litar endast på sin observation av tillvaron, sin uppsamlade kunskap och tar inte till sig andras värdefulla insikter.

För att bli lyckliga är det inte bara kunskap om materiella saker man måste beakta – men även de andliga mysterier – religiösa sanningar, måste tillkomma. Den andliga naturen måste uppvaktas och ett nytt andligt språk måste läras.

Till exempel bör skolan ge barn, ungdomar och vuxna större kunskap om erfarenhetsområden som dygdernas roll, martyrerna och de stora andliga hjältarna – Guds budbärare. Religionen måste förnyas och spela en modern roll i det framtida världssamhället. Då kommer det inte att råda någon kunskapsbrist – all världens kunskap vill fokuseras på att återskapa jordens balans, att utbilda lyckliga människor och skapa en trygg och harmonisk livsstil där Bahá'u'lláhs principer är inspirationskällan.


  1. och (2) Sverre Holmsen i Upplysta Horisonterna, Google Books


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar