2011-09-08

Företagens uppoffringar för jämlikhet mellan kvinnor och män

3. Promote Gender Equality and Empower Women
Befrämja jämlikhet på jobbet - flickr.com

Det finns en del typiska karaktärsdrag mellan kvinnor och män. Kvinnor har "egenskaper" som vårdande, tillgiven, beskyddande och samlande, medan män har "egenskaper" som att handla, jaga, vara dominant och göra spännande saker.

Ett företag behöver ett flertal "egenskaper" för att skapa resultat och vara framgångsrikt. Dess ledarskap måste dessutom behärska en kärna av följande beteendekategorier:

  • Stödjande

  • Belönande

  • Nätverkande

  • Delegerande

  • Inspirerande

  • Konsulterande

  • Problemlösande

  • Samarbetande

  • Rådgivande

  • Påverkande uppåt

Hur kan då företagsledarna arbeta med både kvinnliga och manliga stereotyper? Om kvinnor har ledaregenskaper, vart ligger då problemet?

"I förfluten tid har världen styrts med maktmedel och mannen har härskat över kvinnan på grund av sina både till kropp och sinnelag våldsammare och mer aggressiva egenskaper. Men balansen håller redan på att förändras, maktmedel förlorar sitt herravälde och andlig vakenhet, intuition och de andliga egenskaperna kärlek och välvilja, som är kvinnans styrka, vinner inflytande. Därför kommer den nya tidsåldern att bli mindre maskulin och mer genomträngd av feminina ideal, eller, för att uttrycka det tydligare, en tidsålder under vilken civilisationens maskulina och feminina inslag kommer att väga mer jämnt" – 'Abdu'l-Bahá i 'Om kvinnan', s. 27.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar