2011-08-01

Sann civilisation I av III

'Abdu'l-Bahá säger att "sann civilisation kommer att utveckla sin fana mitt i världens hjärta så snart ett visst antal av dess framstående och ädla härskare – de strålande exemplen på hängivenhet och beslutsamhet – för hela mänsklighetens väl och lycka, kommer att träda fram med fast beslutsamhet och klar blick för att upprätta den universella fredens sak. De måste göra fredens sak till föremål för allmän rådplägning och med alla tillgängliga medel söka upprätta en union av världens nationer. De måste sluta ett bindande avtal och etablera ett förbund vars stadganden skall vara sunda, okränkbara och slutgiltiga. De måste kungöra det för hela världen och ernå hela människosläktets godkännande härför. Detta enastående och ädla företag – den verkliga källan till fred och välfärd för hela världen – bör betraktas som heligt av alla som bor på jorden." (*)

Mänskligheten har sett två stora försök på detta – Nationernas förbund efter 1:a världskriget och Förenta Nationerna efter 2:a världskriget. Förenta Nationerna är så långt ett av de största fredsprojekt, men har inte lyckats att införa den universella freden som 'Abdu'l-Bahá talade om redan 1875. Jag ska se lite närmare på vilka möjligheter som finns framför oss och varför ledarna (ädla härskare) inte har upprättat den universella fredens sak i de nästa artiklarna på Ny Vision.

(*) Källa The Secret of Divine Civilization var en avhandling skrivet av 'Abdu'l-Bahá till myndigheterna i Iran. Texten blev litograferad 1882 i Bombay och den första engelska översättningen publicerat i London, 1910. Delar av texten finns i Kallelse till Nationerna av Shogi Effendi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar