2011-08-09

En ny världsordning, II av II

Earth - Illustration
Foto: flickr.com - DonkeyHotey

Som jag tog upp i artikel I vill grunden för en ny världsordning vara att mänskligheten är mogen att ta det ansvaret som är nödvändigt för att föra fram en världscivilisation. Dessutom måste de andliga egenskaper, dygderna, spela en stor roll för människorna i den framtida världsordningen. Religionen vill nydanas och man inser att alla religioner kommer från samma källa – en Skapande Gud. Den nya världsordningen kräver att människorna är förenade – då kan jordens resurser och tillgångar fördelas rättvist och förädlas till nytta för alla planetens invånare.

Men – vad kan vi människor göra i dag för att påskynda processen om en fredligare värld, en ny världscivilisation, en ny världsordning?

En ny världsordning låter hotfullt, och det finns inga begrepp eller visioner som beskriver en framtid där jordens folk är förenade, samarbetar och utvecklar jordens alla resurser, i en anda av tjänande.

Det vi i dag kan göra för att förbereda övergången till en ny tidsålder är i grunden enkelt, och kan definieras i fyra olika aktiviteter:

  • Utbilda barnen, nästa generation

  • Andaktsfull närmande till världens utmaningar

  • Studera bahá'í-skrifterna

  • Inte förlora hoppet

Barnen är framtiden. Förskolor och undervisningsinstitutioner måste lära ut temat att världen är en planet och att vi alla på samma jord måste samarbeta. Att lära barnen om olika kulturer, och arbeta med varandra, respektera varandra och plantera i deras hjärtan tanken om världsmedborgarskap, att jorden är endast ett land och mänsklighetens dess invånare, enhet och enighet, samarbetslekar och kärlek för varandra är något föräldrar och skolsystemen måste öka fokus på.

Lokala, regionala, nationella och globala utmaningar står i kö framför oss. Alla är beroende av varandra. Det vi gör lokalt kan påverka en hel värld. Men det gäller att närma sig problemområden med en andaktsfull attityd. Konsultation i stället för konfrontation måste råda. Att egoistisk hålla fast vid sina meningar som inte leder till framgång för mänskligheten är fel. Men med hjälp av böner, tysta andaktsstunder i vardagen och även på jobben kan människor få insikt för att kreativt lösa stora mysterier, upptäcka nya rön och se lösningen på problemområden man tidigare inte klarade av.

För dig som verkligen vill sätta sig in i visionen för en fredligare värld, tankar om hur ett framtida världssamhälle ska organiseras och utvecklas är det bra att studera Bahá'u'lláhs, 'Abdu'l-Bahás och Shoghi Effendis skrifter. De tar upp många aspekter för hur en ny tidsepok kan administreras lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, hur planetens naturtillgångar kan fördelas rättvist och hur ett rättvist samhälle, där alla länder, nationer, myndigheter, företag och organisationer kan fungera, samverka och mänskligheten frodas på ett helt annat nivå en vi kan tänka oss i dag.

Förlora inte hoppet om att mänskligheten kan ändras, att de destruktiva tankeprocesser som inpräntas i oss dagligen via massmedia, de som säger att hoppet är ute, att mänskligheten kommer att döda sig själv via revolutioner, sjukdomar och ekonomiska kollaps, eller att världsfred inte är möjligt.

Världsfred är möjligt, men det krävs flera som tror på det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar