2011-08-25

Bönens samtal och meditation

meditation

Bön är det personliga andliga samtalet med Gud, antingen man läser och reflekterar över Guds budbärares skrifter eller det är en tyst personlig bön. Man frågar till exempel om Guds hjälp, bistånd och nåd i bönen. Man överger sina problem till Gud, i trygg förvisning om att Gud svarar och bistår och hjälper.

Meditation kan vara att studera andliga skrifter för att ta del av den gudomliga kraften och få förnyad styrka. Det kan även vara en personlig meditation, där tanken koncentrerar sig om ett tema, ett problem som ska lösas eller ett andligt bönliknande samtal med Gud.

Jag tror inte några specificerade procedurer bör följas i meditationen. Varje person ska fritt välja hur de vill meditera, det är ju en personlig sak. Några tycker säkert vissa meditationsövningar ger bra resultat, mens andra har en helt annan smak.

Det vanliga är att meditationen är förbundet med avslappning. Det är ju uppenbart att avslappning är en viktig förutsättning för en sund och frisk kropp.

Både bön och meditation är en mycket privat sak. Det kan därför vara känsligt för en del med lärarledd gruppmeditation. I och med att bönestunden och meditationen är så privat så är det viktigt att inte se meditation som gruppterapi. 'Abdu'l-Bahá säger bön är "samtal med Gud" och angående meditation så säger han att "medan du mediterar pratar du med din egen ande. I detta sinnestillstånd lägger du fram vissa frågor framför din ande, och anden svarar: Ljuset bryter fram, och verkligheten uppenbaras". (1)

Lasse Thoresen beskriver i sin bok "Nøkler til forvandlig" (2) fem kreativa faser inom meditationen:

  • bön (förberedelse)

  • framlägga ett problemområde (tillägna sig)

  • inlevelse (ta emot och ge förslag)

  • inspiration (formulera en handlingsplan)

  • handla (att verkställa vad man har bestämt)


Det är således bara att prova sig fram på bönens och meditationens väg för att förstå de andliga världarna, och få en närmare kontakt med Gud och tjäna mänskligheten.


  1. Brev från Universella Rättvisans Hus till Nationella andliga rådet för Norges bahá'íer 1 september 1983.

  2. Nøkler til forvandlig, Lasse Thoresen, s. 98

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar