2011-08-18

Framtidens Energi

Vi lever idag i en snabbt föränderlig värld. En av de stora utmaningarna är att hitta ett alternativ till fossila bränslen som energikälla. I takt med att alltfler länder industrialiseras kommer detta på sikt att leda till ökad energikonsumtion och därmed att jordens reserver av fossila bränslen töms i en allt högre takt.

Detta problem är i grunden en etisk fråga. Vi har under årtionden förbrukat fossila bränslen för energikonsumtion utan proportionell återinvestering i ny teknik. Om vi antar att den totala summan världen betalar för energi är grovt uppskattat 30000 miljarder kronor årligen, motsvarar 1% av denna summa 300 miljarder kronor per år. Detta belopp skulle kunna användas till forskning för att ta fram miljövänliga alternativ, som tex fusionskraft, sol och vindkraft.

Det är högst sannolikt att en sådan energiplan om den hade initieras redan på 1950-talet idag skulle ha löst världens energiproblem. Problemet med alternativa energislag är att fossila bränslen idag fortfarande är så billiga (och energitätheten per massenhet så stor) att alternativa energislag ännu inte bär sig ekonomiskt i jämförelse.

Förr eller senare kommer vi att vara tvungna att ta fram nya energislag som kan konkurrera med fossila bränslen. Dock kommer förhoppningsvis detta att ske innan priset på fossila bränslen har ökat till sådan nivå att alternativa energislag blivit ekonomiskt gångbara, annars kan detta leda till en oerhört turbulent övergångsfas.

Gällande alternativa energislag är det viktigt att hålla taket högt för nya idéer för även om inte alla förslag har potential att omsättas i praktiken, kan förslagen inspirera forskarna i deras arbete.

I samband med detta läste jag häromdagen en intressant artikel rörande ett projekt sponsrat av NASA Institute for Advanced Concepts. Enligt nya vetenskapliga observationer finns ett bälte av anti-protoner utanför jorden som hålls kvar av jordens magnetiska fält. Det som är intressant med anti-protoner är att ett milligram anti-protoner i kollision med vanlig materia kan ge 180 miljarder Joule i energiutbyte, vilket motsvarar 50000 kWh i värmeenergi. Detta skulle i framtiden kunna användas som raketbränsle där en stor del av bränslet idag går åt för att frakta själva bränslet ut i rymden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar