2011-10-18

Vad är utveckling och framåtskridande i en global värld?

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) beskrev att Västerlandet såväl som Österlandet har “inbillat sig själva att de nått framgångens och förmågans högsta topp, fast de i verkligheten hade nått en bottendjup av ansvarslöshet och helt berövat sig Guds ynnest rika gåvor.” Detta var en tid (ca. mellan 1910-1920) för andligt mogenhet. Men lite anade den tidens folk vilka utmaningar och bekymmersamma situationer de skulle möta.

‘Abdu’l-Bahá beskriver en tid då civilisationen speglade Kristi troslära och inspirerade den tidige kyrkans religiösa väsen. (1). Denna tiden var under kejsar Konstantins livstid. En kort tidsperiod som var upplyst andligen. Goda gärningar och initiativ medförde upprättandet av sjukhus, fattighus och barmhärtighetsinrättningar.

Kejsar Konstantin var den första att förse det romerska imperiet med ett allmänt sjukhus – han verkade för Kristi sak. Men med tiden blev situationen mörkare och kyrkans stora intresse för riter och dogmer – än en iakttagande av en moralisk hållning - påverkade den mörka medeltiden.

Processen att bygga upp en västlig civilisation möttes av starkt motstånd och såväl idémässigt och praktiskt motsatte kyrkan sig allt framåtskridande. George Townsend skriver i sin bok Kristus och Bahá’u’lláh att “ända sedan tiden före Muhammeds framträdande hade kyrkan varit emot vetenskapens väsen såväl som forskning och logik. Muhammed hade undervisat i och uppmuntrat vetenskap, kunskap och förnuft. Eftersom kyrkan inte ville mjukna i sitt motstånd fann den sig själ mer och mer främmande inför mänskligt framåtskridande.” 1) 

Västerlandets civilisation, som framsprungit ur islams intryck på kristenheten, växte ut till en enorm, mer och mer omfattande materiell makt och blev en världslig rörelse och världsligt sinnade människor skaffade sig kontroll och behöll kontrollen. Kyrkan blev i opposition till den framåtskridande rörelse som skapade ett levande och aktivt Europa.

Det samme hände i islam – som utvecklade sig till en politisk organisation som aktivt emotsatte sig utveckling och framåtskridande – något som är helt emot Muhammeds grundläggande filosofi om tron som ett verktyg för förnuft, tankekraft och civilisationsskapande.

Sverre Holmsen skriver i sin bok De Upplysta Horisonterna att “livets lag är utveckling och framåtskridanden. Men varje gång sanningen tar ett nytt steg framåt möter den oförståelse och våldsamma angrepp. Utan att undersöka talar människorna med förakt om den förnyade sanningen och den nya åsikten, som ofta måste vänta länge, innan den kan slå igenom. Och ju längre den progressiva sanningen, den reformerande – revolutionerande tanken måste vänta, desto större brukar katastroferna bli: korruption, krig, svält och revolt i atmosfär av hat, blod och tårar”. (2)

Det är många som ser att världen har nått kokpunkten och vi står nu inför två ödesdigra val:

a) en världsfederation – en förenad värld, befriad från okunnighet, baserad på rättvisa, enhet och andliga principer

b) splittring och kaos i okunnighetens träskmark

 

Bahá’í-uppfattningen om en en ny världsordning definieras i följande termer: någon form av global stat behöver utvecklas, till vars förmån alla världens nationer frivilligt skall ha avstått varje anspråk på att föra krig, vissa rättigheter att ålägga skatt och alla rättigheter att vidmakthålla en krigsmakt utom i syfte att upprätthålla inre ordning inom sina respektive riken. En sådan stat måste komma att inom sitt system inbegripa ett internationellt verkställande organ i stånd att upprätthålla en högsta och obestridbar auktoritet över varje motspänstig medlem av samväldet; ett världsparlament vars medlemmar skall väljas av befolkningen i respektive länder och vars val skall bekräftas av respektive regeringar; och en högsta domstol vars domslut kommer att ha bindande verkan även i sådana fall där de berörda parterna inte frivilligt samtycker till att låta sitt fall tas upp till behandling av denna.” (3)

 

1) George Townsend, Kristus och Bahá’u’lláh som du kan få från Bahá’í-förlaget AB.

2) Sverre Holmsen, De upplysta horisonterna, Google Books.

3) En vändpunkt för alla nationer, Google Books.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar