2011-10-25

Går det att skapa en värld där vetenskap och religion är i harmoni?

För att skapa en bättre värld – behöver religion och vetenskap samarbeta. Utmaningarna som står framför oss är globala, katastrofala och mörka, och en cynisk vetenskaplig väg kan inte ensam föra mänskligheten framåt mot en ny världsordning.

Det krävs därför andliga principer och goda dygder som kan tygla den materialistiska vetenskapen, som kan vägleda och inspirera till nya vetenskapliga upptäckter – till glädje för alla på hela planeten.

Det är som en fågel med två vingar – den ene religionen, och den andra vetenskapen. Fågeln kan inte flyga med endast en vinge, både måste fungera.

Religion och vetenskap har betraktats som motpoler – och har aktivt motarbetat varandra, inom islam och kristendomen, under olika perioder.

Science & Religion

Men så var egentligen inte tillfället under högkulturer, där religionen uppmuntrade vetenskapen och en fantastisk civilisation uppstod.

Kristendomen i begynnelsen uppmuntrade vetenskap (under Konstantin den Store, Bysantiska riket omkring år 330 e.Kr.) – och en ny kultur där vetenskap och religion samarbetade skapade grunden för det som kom att bli en kort, men blomstrande civilisation.

Även Muhammed undervisade i och uppmuntrade de troende att ta del av vetenskap, kunskap och förnuft. (1)

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) hade en andlig inställning till detta ämnesområde, som var lika logisk som den var religiös och lika mycket i överenstämmelse med vetenskap som tro. (2)

Poängen är att för att vetenskap och religion ska vara i harmoni måste full tankefrihet råda, samt harmoni mellan dem.

H. M. Balyuzi beskriver i Sverre Holmsens bok “De Upplysta Horisonterna” att religion och vetenskap måste gå hand i hand. Religion utan vetenskap blir vidskepelse; vetenskap utan religion blir sterilitet.” (3)

Bahá’u’lláh (1817-1892) skriver att “infernaliska instrument har uppfunnits och sådana illdåd av livsförstörelse utvecklas som man aldrig förr har sett eller hört talas m bland jordens nationer.

Jag tror helt fast att i den nya världsordningen, det nya världssamhälle vill vetenskap och religion, dessa två mest betydelsefulla kraftkällor i mänsklighetens liv förlikas och bringas att samverka.

1) Kristus och Bahá’u’lláh, s. 55 från Bahá’í-förlaget AB

2) Kristus och Bahá’u’lláh, s. 100 från Bahá’í-förlaget AB

3) De Upplysta Horisonterna, s. 85, Google Books

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar