2012-02-13

Religionsfrihet–respekt för övertygelsefrihet

Detta var temat på lördag  11 februari, Medborgarplatsen i Stockholm, där undertecknande av Sveriges interreligiösa råds uttalande om religions- och övertygelsefrihet.

En viktig händelse och något som visar att religionen egentlig kommer från en och samma källa. Biskop Anders Wejryd sade att “Det är religionernas både väsen och plikt att ta ansvar för det gemensamma bästa”.

Detta överensstämmer även med Bahá’u’lláhs (1817-1892) ord när han förklarar att: “… detta är Guds oföränderliga Tro, evig i forntiden, evig i framtiden”.

Jag tror att religionerna måste samarbeta närmare och på djupet förstå sin historik, sin teologi och filosofi. De måste även stå upp för att ta bort vidskepelse som skiljer religionerna.Religionerna och alla trossamfund måste samarbeta än närmare.

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) berättar att “den Helige andes största kraft finns i sanningens Gudomliga manifestationer. Genom Andens kraft har den gudomliga läran förts in i mänsklighetens värld. Genom Andens kraft har evigt liv kommit till människobarnen. Genom Andens kraft har den gudomliga härligheten lyst från öst till väst och genom samma Andes kraft, kommer mänsklighetens gudomliga förmågor att uppenbaras. “

Vi måste arbeta och be för mänsklighetens enighet, för alla länder är ett land och vi måste arbeta tillsammans i fullständig enighet.

Det är jättetrevligt att FN har utlyst första veckan i februari till World Interfaith Haromny Week. Något jag ser fram emot till kommande år.

Jag är övertygad om att Sveriges interreligiösa råd som bildades 4 maj 2010 kommer att spela en viktig roll i framtiden. Dess arbete är viktigt och du kan bidra!

Läs mer på Dagen.se

 

Sveriges interrelligösa råd, med representanter för bland annat kristendom,
islam, bahá’í och buddhism

Källa:

1) Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, s. 17. Bahá’í-förlaget AB

2) Anföranden i Paris, s. 86. Bahá’í-förlaget AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar