2012-02-15

Få bättre mänskliga resurser

Min artikelserie på Ny Vision fortsätter. Jag beskriver sex avgörande utvecklingsprocesser som bahá’í-samfunden världen över arbetar efter. Dessa är viktiga att förstå för att utveckla en ny världscivilisation baserade på andliga principer. Jag har beskrivet viktigheten av organisk växt, att skapa och bygga förmågor och utbildning. I detta blogginlägg beskriver jag närmare på den fjärde processen, nämligen utvecklingen av mänskliga resurser:

Den nära relationen mellan utbildning och att bygga förmågor är kärnan i att utveckla mänskliga resurser. Träningsmetodik - som skapar deltagande och en öppen inställning till inlärning – involverar i grunden individen och grupper på gräsrotsnivån i lokalsamfunden. Det kan även inkludera professionella och studenter från andra regioner och länder. På så sätt kan man uppmuntra till en världsvid inlärningsprocess.

Studenter vid ett datorkurs i Gambia mottar sitt diplom från sin lärare.
Foto: media.bahai.org.

Att idéer, tankar och utvecklingsprojekt inte styrs eller påverkas utifrån, och att institutioner svarar på strävan och initiativ från lokalsamfundet, är viktiga karaktärsdrag i bahá’í-utvecklingsprojekt. Dock vill tillämpningen av dessa principer inte förhindra möjligheten att dra nytta av beprövade och väl uttänkta tillnärmningssätt till träning utvecklade på nationellt eller internationellt nivå. Därmed kan projektställen ses på som platser där man ger utbildning för ett ökat antal individer från alla delar av världen och från alla samhällsskikt.

Detta är helt klart viktigt för att bygga nya tankemönster, förhindra kulturella konflikter och lära sig ödmjukhet – att lära tillsammans med projektdeltagare från hela världen.

Bahá’u’lláh 1817-1892 säger att ”Jorden är endast ett land och mänskligheten är dess invånare”.

Följ med på nästa inlägg på Ny Vision – då kommer jag att ta upp det femte temat: hur vi kan bidra till samhällets framåtskridande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar