2012-05-03

Religion som skyddar och ger välfärd

”Religion är det yttre uttrycket för den gudomliga verkligheten.” (‘Abdu’l-Bahá). Med denna definition som utgångspunkt omintetgörs många företeelser som går under namnet religion. Vad som kvarstår är endast något fullkomligt gott, något heligt och mystiskt. Detta måste logiskt sett ta sig uttryck i goda gärningar och konstruktivt byggande av en bättre värld, inspirerat av en verklighet och sanning som inte utgår från det vanliga materialistiska tänkandet, som dominerar dagens värld.

Enligt samtliga världsreligioner är den gudomliga världen något fulländat som de stora profeterna (religionsgrundarna) förkunnat att människor måste söka, och från denna ”Andens värld” kan gudomliga egenskaper föras över i mänsklighetens värld, om människor bara ingår i ett troget förbund med Gud. De egenskaper som utgår från Guds värld ombeskrivs och påbjuds i de heliga skrifterna med största myndighet – som rättvisa, rättrådighet, barmhärtighet, hederlighet, renhet, kärlek och fridsamhet. Alla dessa egenskaper ingår i vad vi i dag ofta benämner medkänsla eller empati. Något som vi ser fattas.

Utan rättvisa skapas missräkning, oenighet och avund, utan rättrådighet skapas missförhållanden och kaos, utan barmhärtighet skapas misär och utsatthet, utan hederlighet skapas utnyttjanden, berövanden och stöld från andra, utan renhet skapas falska och ovärdiga syften, utan kärlek skapas känslokyla, utan fridsamhet skapas strid, förstörelse och krig! Därmed sagt en värld utan medkänsla, välbefinnande och glädje.

Foto: Andaktstund - media.bahai.org

Så ser världen ut idag på alltför många håll. Missförhållanden och grymheter av alla slag beskrivs dagligen men utan analys eller ifrågasättande av vad orsaken egentligen är. Vågar man inte? Vågar man inte uppmana mänskligheten att vända om, att välja den andliga vägen i stället för den världsliga? Trots att civilisationens och planetens öde faktiskt står på spel. Ramarna för vår överlevnad och säkerhet håller på att sprängas och man har ännu inte kunnat enas om att söka en väg ut ur det katastrofala läget. Vi behöver en helt ny världsordning baserad på mänsklighetens enhet, vänskap mellan alla nationer och människor, en rättvis fördelning av världens resurser och ett slut på det hänsynslösa utnyttjandet av vår vackra planet. Tiden är knapp. Det är dags att vakna och våga ompröva den materialistiska ideologin och våga tänka tanken att religion, sunt förnuft och vetenskap faktiskt kan förenas och samverka för mänsklighetens bästa.

Avslutningsvis kan vi fundera över ett uttalande av Bahá’u’lláh, bahá’i-trons grundare: ”Religionen är ett radierande ljus och en oövervinnelig borg till skydd och välfärd för jordens folk… om religionens lampa skyms, följer förvirringens kaos – uppriktighetens, rättvisans, lugnets och fredens ljus slutar lysa.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar