2012-05-02

Religion och världsordning

Religion i vår tid uppfattas ofta som något negativt, ett onödigt inslag i civilisationen som borde förpassas till det förgångna, t o m en företeelse som endast förorsakats av mänsklig inbilskhet, rituella behov, rädsla eller ren vidskepelse. De gamla världsreligionerna kan ur vissa aspekter ses som läror av redan utgånget datum, men samtidigt har de ett så pass djupgående och positivt inflytande på så många människor och nationer att vi måste utröna vad religionen egentligen innebär eller skulle kunna innebära för vår civilisation och i vår tid.
Låt oss till en början se på vad ordet religion betyder. Ordet anses härledas ur det latinska religare som betyder binda, förbinda. Syftet skulle då kunna ha innebörden av att förena människan med Gud eller en högre verklighet och därigenom binda samman människa med människa och folk med folk. Genom historiens lopp har vi också kunnat se att de stora världsreligionerna under sin guldålder har lyckats förena olika stammar och folkgrupper till en betydligt större enhet där en mäktig civilisation kraftfullt kunnat byggas upp och blomstrat genom århundraden.
Varje religion har sin vårtid, sin fruktbärande sommar och höst och så småningom, sorgligt nog, även sin vinter där den inspirerande kraften avtagit, livet blivit stelt och fruset och kommit att innebära svåra umbäranden, modlöshet och förtryck. Starka personligheter med begär att härska och leda har steg för steg fördärvat religionens uppbyggande och livgivande karaktär, vilselett stora folkskaror och omvandlat religionens själva stomme till en själlös samling av dogmer, ritualer och föreställningar som till stor del berövat människor förmågan att uppleva de goda frukterna i den ursprungliga tron. Oenighet och okunnighet har följt i förtryckets spår. Diktaturer och våldsamma imperier av mycket seglivat slag har därmed uppstått.
Civilizations
Tidigare civilisationer: foto, flickr.com
I vår tid ser vi resterna av sådana imperier och riken, som vidmakthålls endast med vapenmakt och organiserat förtryck av folk. Girighet, korruption och maktmissbruk har därmed spritt sig till allt fler institutioner och personer som har makt och inflytande i samhället, även i s.k. demokratiska länder. Religionen har i stort sett förnedrats och försvagats i de flesta länder och materialismens gud tillåts styra utan större motstånd.
Artikel skrivet av: Maria Melin Blomqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar