2012-04-30

Att rösta på ett nytt sätt

Den enhet som bildar fundamentet för bahá’í-samfundets förvaltningsstruktur är Lokala andliga råd, som består av 9 medlemmar, valda årligen av alla bahá’íer på orten. Ett Lokalt andligt råd bildas varhelst där det finns nio eller fler vuxna bahá’íer i en stad, by eller samhälle. Valet sker den 21 april. I Sverige finns omkring 23-25 Lokala andliga råd (2012) och varje råd är inom sitt område ansvarigt för trons och medlemmarnas utveckling och välfärd. Bakgrunden för Lokala andliga råd

”Herren har bestämt att i varje stad ett Rättvisans Hus [tills vidare Andligt råd] skall upprättas, vari rådsmedlemmar skall samlas till ett antal av Bahá (9)… Det tillkommer dem att vara den Barmhärtiges betrodda bland människorna. ” - Bahá’u’lláh i Kitáb-i-Aqdas, vers 30.

Inga valkampanjer?
Shoghi Effendi (1897-1957) ger oss tydliga riktlinjer på denna punkt: ”… Hänvisning till personligheter innan valet skulle ge upphov till missförstånd och skillnader. Vad vännerna ska göra att bli väl förtrogna med varandra, utbyta åsikter, umgås fritt och diskutera krav och kvalifikationerna för ett sådant medlemskap utan referens eller programpunkter, vare sig indirekt eller riktad till enskilda individer. ”

Vem ska man välja?
Shoghi Effendi har även gett bahá’íerna en inblick i de kvaliteter de individer de bör välja: till exempel saker som obestridd lojalitet, osjälvisk hängivenhet, välutbildad sinnelag, erkänd förmåga och mogen erfarenhet – något man bör leta efter när man mediteterar över vem man ska rösta på. För att känna igen dessa egenskaper måste de dock göra en ansträngning för att lära känna medlemmarna så bra som möjligt och Shoghi Effendi uppgav at detta endas uppnås genom nära och fortsatt kontakt med alla lokala aktiviteter, vara sig de gäller att sprida eller administrera tron eller annat. Att delta fullt ut och helhjärtat i de angelägenheter som finns lokalt så väl som nationellt. 1)

Förbjuder partisanpolitik
Bahá’í-läran förbjuder bahá’íerna att bedriva partisanpolitik då partiandan i sin natur är splittrande i sin karaktär och det sätter folkgrupper motvarandra. Bahá’íer kan därför inte ansluta sig till politiska partier, kandidera i val eller delta i andra former av partipolitisk verksamhet. Bahá’í-skrifterna uppmuntrar de troende att rösta vid landets val, så länge valresultatet är hemligt och inga går att identifiera. 2)

 

Källa:

1 & 2) http://www.bahai.net/politics

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar