2012-08-06

Vad betyder religionernas enhet?

När ‘Abdu’l-Bahá i dokumentet Enighetens Sju Ljus år 1906, var världen ”mindre”, och ett globalt ”tänk” var så att säga framtiden. I dag är vi i framtiden – och ett globalt tänk är här, rakt framför oss. Det globala samhället möter oss varje dag, antingen som en granne, på jobbet, på skolan, på TV. Religioner och trossamfund frodas, och det mångkulturella samhället är kommit för att stanna.

Blind bokstavstrohet och fundamentalism kan bli funnit inom alla religioner, något som reflekterar en känsla av osäkerhet och otrygghet. Detta bör vi nu kärleksfullt och modigt bemöta.

Så är frågan: hur kan vi uppnå religionernas enhet? Det vill säkert inte bli någon form för fysisk eller mental tvång. Bahá’íer söker enhet och enighet, men på samma tid upprätthåller man principen om religiös frihet, och undviker emotionella, psykologiska eller politiska pressmedel som används av olika religiösa grupper för att vinna konvertiter.

Universella Rättvisans Hus skrev till världens religiösa ledare:

Tragiskt nog uppträder den organiserade religionen, vars syfte för själva sin existens är tjänande av broderskapets och fredens sak, alltför ofta som ett av de mest överväldigande hindren på denna väg för att åberopa ett särskilt smärtsamt faktum har den under lång tid lånat sin trovärdighet åt fanatismen. Som det styrande rådet för en av världsreligionerna, känner vi ett ansvar att enträget mana till ett allvarligt övervägande av den utmaning som detta utgör för religiöst ledarskap.” (1)

Det är självsagt omöjligt att lösa de teologiska dispyterna mellan de troende och ta bort skillnaderna i olika religiösa läror.

Men – fruktan och ignorans mellan religioner och inom religiösa organisationer kan säkert övervinnas med kärlek och tålamod. Det är faktisk ett av Bahá’u’lláhs budskap till bahá’íerna:

Umgås med alla religioners anhängare i en anda av vänskaplighet och gemenskap.” (2)

Något mer behövs… Följ fortsättningen på Ny Vision.

Källa:

1) Universella Rättvisans Hus, Till världens religiösa ledare, s. 1

2) Bahá’u’lláh, s. 43, Bahá’í-förlaget AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar