2012-06-06

Kreativa krafter som skapar en gudomlig civilisation

Bahá’u’lláh (1817-1892), Guds budbärare för vår tid har ingett världen med kreativa krafter och energier som är förutbestämd att frambringa en gudomlig civilisation. Jag använder boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar, som bakgrundsmaterial till denna artikeln.

Men – dessa drivkrafter är inte materiella – det är andliga samhällsbyggande krafter. Andliga krafter som som skapar mönster av energier – dessa har en form. När vi riktar oss efter denna formen – som är förutbestämd att skapa ett nytt andligt samhälle – så utkristalliseras nya mönster för tanke och uppträdande på ett kollektivt plan. Nya institutioner och strukturer bildar en ny civilisation. Detta är en process med andliga krafter som pågår i världen. Men denna kraften utvecklas gradvis – då det är en stor provning och utmaning för mänskligheten att möta och i första hand förstå dessa kreativa krafter som påverkar och skapar nya instrument för en ny världsordning.

I grunden är det Guds vilja – i början av skapelsen, gigantiska utvecklingsmöjligheter där inget är klart format. Guds påbud och avsikt formar en substans – alla skapade tings natur. Detta är den första vilja i kraften. Guds första vilja. Och Guds vilja och avsikt går hand i hand. Dessa krafter ger upphov till alla världar och oändliga Guds riken. Denna andliga substans formar sig till världar och världssystem, vi får fysiska riken och även osedda osynliga Guds riken – som även är med i Guds plan. Ande utgår inte från materia – men materia är skapat från ande. Vi kan säga att materia och energi i grund och botten är samma sak – själv om de lyder under olika lagar är de förkroppsligandet av Guds vilja och avsikt.

Livgivande energi strömmar från alla Guds budbärare – och de krafter som nu strömmar från Bahá’u’lláh är ljus på ljus då mänskligheten behöver stora krafter i och med att vi kollektiv har nått mogenhetsåldern – vuxen ålder. Målet med en ny världsordning kan inte uppnås utan en andlig kraft från Gud – det är denna kraften som etablerar mänsklighetens enhet och enighet. Sedan mitten på 1800-talet har andliga krafter påverkat världen i stor grad – detta är en dynamisk process – med möjligheter ingen kan drömma om.

Enhet och fred är möjligt och då dessa andliga krafter är andliga gör de det möjligt för mänskligheten att förenas. Dessa skapande krafter ger oss ny kunskap och möjligheter att se historien i ett nytt perspektiv. Vi ser alla religiösa lärare som Gudomliga budbärare med ljusets krafter som skapar civilisationer – och nu med Bahá’u’lláhs ankomst kommer en global civilisation att skapas.

Följ med på Ny Vision för nästa artikel om dessa kreativa och skapande krafter – som hjälper oss att bygga en ny gudomlig civilisation – en ny världsordning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar