2012-09-26

En ny vision för religionsdialog

Människor från olika religioner möts dagligen. Människor träffas, blir vänner, samarbetar – oberoende vilken religion de har. På skolor, föreningar och i jobb-sammanhang ser vi folk från olika kulturer och religioner arbeta tillsammans fredligt. Detta är normalt – och visar att världen går framåt.

Bara för 40-50 år sedan var skepticismen till främmande människor från främmande religioner mycket större än i dag. Läroplaner på skolan har ändrat karaktär, och ungdom får nu i starten av sitt liv inblick i religioner, som tidigare generationer inte visste något om.

Den stora utmaningen är religionsdialogen mellan kristendom och islam – som är de två största världsreligionerna. Här kan mycket förbättras på området.

Vi måste se på vad som skapar enhet, enighet och vad skapar möjligheten för en bättre relation, speciellt mellan dessa två systerreligioner.

Den nya visionen finns, och det första steget i processen att skapa nya förutsättningar för kunskap inom detta område är att förstå följande: att alla religioner kommer från samma källa, Gud. Detta är budskapet man kan se i islam och i kristendomen (om man undersöker noggrant). Islam erkänner kristendomen och de tidigare profeterna. Kristendomen erkänner judendomen och de tidigare profeterna. Judendomen bekräftar även de tidigare profeterna. Det går helt tillbaka till Abraham, och människans skapelse.

Det som behövs nu är att kristna accepterar Muhammed som Guds budbärare. Det hjälper inte mänskligheten att ha en teoretisk kunskap – färgad av vår kristna kultur – om islam. För att bygga en bättre värld måste kristna förstå islam på djupet. Även islam måste sätta sig in i kristendomen på djupet.

Det nästa är att ta bort alla religiösa hinder för mänsklighetens utveckling, att se religion som en möjlighet att skapa en bättre värld, inte som ett hinder för världen. Religionen ska leda mänskligheten framåt. Religionen är som en lampa, som med sitt ljus, upplyser mänskligheten. Om religionen var skadlig, så vore det bättre utan religion. Vi måste se på religion med nya ögon.

Religionsdialogen måste fortsätta, och vi måste acceptera att de stora världsreligionerna tillsammans kan skapa en bättre värld.

Bahá’í-trons grundare Bahá’u’lláh (1817-1892) berättade redan på mitten av 1800-talet att vi måste frigöra oss från alla fördomar, att religion och vetenskap måste vara i harmoni, och att religion måste befrämja endräkt och harmoni. Hans budskap är klart:

”Det kan inte finnas något som helst tvivel om att världens folk, vilken ras eller religion de än tillhör, hämtar sin inspiration ur en enda himmelsk Källa och är undersåtar till en Gud. Skillnaden mellan föreskrifterna under vilka de lyder måste hänföras till de skilda förutsättningar och behov i den tids-ålder då de uppenbarades. De anbefalldes alla av Gud, utom ett fåtal som är en följd av mänsklig förvändhet, och är en återspegling av Hans vilja och syfte. Stå upp, och beväpnade med trons kraft förstör er egen fåfänga inbillnings gudar, de som utsår tvedräkt bland er. Håll fast vid det som för er samman och förenar er.” 1)

Vi måste därför anstränga oss för att sprida den nya visionen – en ny världsordning baserad på andliga principer – där de stora religionerna samarbetar, samverkar och agerar för att skapa en fredlig värld. Det kräver nya kunskaper, fördjupat kunskap inom och de stora religionerna.

Vil kristendomen och islam möta dessa utmaningar? Vill de skapa nya vänskapsband? Vill de se framåt mot det stora målet – mänsklighetens enhet: där islam och kristendomen ingår och inspirerar mänskligheten?

Källa:

1) Universella Rättvisans Hus, Budskapet till världens religiösa ledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar