2012-03-28

Grundläggande bahá’í-principer och organisation

Världen är i behov av nya principer och moderna metoder för att utveckla en ny världsordning baserade på andliga värderingar. Några grundläggande principer i bahá’i-tron sammanfattas här:

 • Ett fritt och oberoende sökande efter sanningen
 • Mänsklighetens enhet
 • Guds enhet och religionernas enhet
 • Religion måste befrämja endräkt och harmoni
 • Religion måste vara i överensstämmelse med vetenskap och förnuft
 • Universell och obligatorisk utbildning
 • Frigörelse från alla slags fördomar och vidskepelse
 • Jämlikhet mellan man och kvinna
 • Antagandet av ett internationellt hjälpspråk
 • Införandet av ett rättvist världsekonomiskt system
 • Universell fred genom upprättandet av ett världsfederativt system
 • Bahá’í-religionens administrativa system skiljer sig från de äldre världsreligionernas.

Där finns varken präster eller individuella ledare. Alla beslut fattas av en grupp bahá’íer eller av ett lokalt andligt råd (då det finns minst nio medlemmar på en ort). Beslut fattas genom konsultation (rådplägning). Det finns ett nationellt andligt råd för varje land (också med nio medlemmar). Rådsmedlemmarna är demokratiskt valda och val sker varje år den 21 april. Det finns inga kandideringar eller partier inom bahá’í-samfundet. För hela det internationella bahá’í-samfundet finns Universella Rättvisans Hus med säte på Karmelberget i Haifa, Israel, som är trons såväl andliga som administrativa världscentrum, detta pga. att Bahá’u’lláh förvisades till denna del av Palestina, där han vistades från 1868 till sin bortgång 1992.

 Universella Rättvisans Hus på Karmelberget, Israel. Foto: media.bahai.org.

Några citat ur bahá’i-skrifterna:

”Den gudomliga visdomens himmel är upplyst och strålar av två ljus, rådplägning och vänlighet.”

”O, andens son! Mitt första råd är detta: bevara ett rent, milt och strålande hjärta, att på din lott må komma ett herravälde, uråldrigt, oförgängligt och evigt.”

”Betrakta icke varandra som främlingar. Ni är frukterna på ett träd och bladen på en gren.”

”Alla Guds Profeter förkunnar samma tro.”

”Se in i allt med ett sökande öga… All kunskaps källa är medvetandet om Gud.”

—Bahá’u’lláh (1817-1892)

”Människan måste älska ljuset från vilken horisont det än lyser fram. Hon måste söka sanningen från vilket håll den än leder sitt ursprung.”

”Den nya tidsåldern kommer att bli mindre maskulin, mer genomträngd av kvinnliga ideal, eller för att uttrycka det mer exakt: de manliga och kvinnliga elementen i civilisationen kommer att balansera jämt.”

Abdu’l-Bahá (1844 – 1921)

Det internationella bahá’í-samfundet är representerat i FN som en NGO (icke-statlig organisation) och har rådgivande status i Ekonomiska och sociala rådet. Det är också en av de sex världsreligionerna som ingår i Världsnaturfonden. Bahá’i-samfunden driver en mängd projekt för utbildning, hälsa, social och ekonomisk utveckling. Man kan lätt finna de olika ländernas hemsidor på internet, ex. www.bahai.org, www.bahai.se, www.bahai.org.uk, http://www.bahai.in/ (Indien)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar