2013-10-10

Syra-Basbalans III

Fortsättning från 26/9 -13

För att åskådliggöra kroppens arbete får vi ta havet som exempel. En liten mängd skadliga ämnen man släpper ut i havet kan förstöra faunan och floran i en vattenvolym som är avsevärt större än mängden av skadeämnen man släppte ut i vattnet. Denna erfarenhet kan man överföra till den mänskliga organism.

Cellens arbete.
I varje cell, kroppens minsta enhet, finns vatten och kemiska substanser av olika ursprung. Hit hör mineraler och spårelement. Cellvätskan kallas cytoplasma. Varje cell omges i sin tur av en annan vätska, lymfan, så att ämnesutbyte från cell till cell garanteras. Cellen behöver för sitt arbete alla näringsämnen. Nedbrytning, uppbyggnad och omvandling av ämnen sker inne i cellen. Arbetar cellen bra, skickas slaggprodukterna ut ur cellen. De utsöndras sedan via lungan, huden, njure eller tarmen via levern så att det inte blir en ansamling i kroppen. I en frisk kropp fungerar denna process men försämras markant med dagens civilisationskost. Det blir stora ansamlingar av skadliga ämnen. Ett exempel är gallsten och gikt när urinsyran är för hög i blodet. Även syra-basbalansen spelar en stor roll i kroppen. PH-värdet i blodet måste hållas mycket konstant. Det ligger i genomsnitt på 7,4. Värden under 7,37 betecknar man som acidos, värden över 7,43 som alkalos. Båda tillstånd är livshotande och måste balanseras av organism omedelbart. Det är  då vävnaden som är översyrad.

Adrenal ganglioneuroma
Foto: flickr. cnicholsonpath 
 bindväv
PH-värdet i njurarna.
PH-värdet i olika kroppsvätskor kan vara mycket olika. Jämte blodets och cellvätskornas pH-värde har urinens pH-värde stor betydelse. Alla ämnen, både skade- och slaggprodukter transporteras via blodet respektive kroppsvätskor förr eller senare till njurarna. Överskottsyror söndras också ut genom njurarna eller lagras i bindväven. Genom urinens syrehalt får man reda på syrehalten hos hela organism. Normalvärdet ligger på 6,2-6,8. Men värdet kan variera under dagen varför man bör göra upprepade mätningar för att få mera exakta uppgifter om organismens syregrad. Framförallt är morgonurinen sur. Det är bra så länge värdena ligger mellan 6-7 pH. Det visar att syrorna, som uppkommer under natten genom ämnesomsättningsprocessen, utsöndras. (PH-värdet i urinen kan mätas med lackmuspapper man kan köpa på apoteket).

Mekanismer för pH-värdets reglering.

När maten i kroppen med hjälp av enzymer bryts ner uppstår syror. Den enda syran som förekommer fritt i kroppen är saltsyran i magsäcken. Vid nedbrytningen av maten skulle det kunna bildas svavelsyre av svavel, salpetersyra av kväve och fosforsyra av fosfor. Detta skulle vara katastrofalt för kroppen. För att skydda sig för dessa syror använder kroppen sig av ett kemiskt trick. Varje syra kopplas till en bas och så bildas det ett neutralt salt. Kväve omvandlas istället för till den aggressiva salpetersyran till harmlös urinsyra, fosfor till fosfat och klor till klorid. Som vi vet är syror och baser motspelare till varandra och de kan neutraliserar varandra. Neutraliseringssystemet kallas också för buffertsystem.

Då näringsämnen och verksamma ämnen transporteras via blod- och kroppsvätskor är båda transportsystem utrustade med detta buffertsystem för att hålla pH-värdet konstant. Det betyder att endast en viss mängd kan skickas med. Är mängden större måste det omgående mobiliseras baser för att balansera ut pH-värdet respektive hålla konstant.

Dr. sc.  Nat. ETH Guido P. Jutz, Dr. med Jean-Jacques Weidman, ”Der Säure-Basen-Haushalt: Ein empfindliches Gleichgewicht”

Fortsättning följer 24/10 -13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar