2012-11-28

Ett nytt andligt tjänstesamhälle?

Flera framtidsforskare (1) tror att världen kollektivt övergår från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Andelen arbetare inom industrin minskar globalt, i Sverige har antal industrijobb under perioden 2008 – 2012 minskat med 100 00.

Produktion kombineras med tjänster som är skräddarsydda för individuella kunder. Och största delen ligger inom konsulternas specialistområden, skräddarsydda mjukvaror och utbildning.

Detta ställer helt nya krav på våra utbildningsinstitutioner. Jag är helt klart ingen expert inom området – men är det möjligt att världens utbildningsmetodik bygger på och är anpassad tidigare tiders industrialiserade ekonomi?

Robert B. Reich pekar på att det växer fram tre nya arbetskategorier i världen:

· Massproduktion – repetitiva uppgifter som utförs av robotar

· Personliga tjänster – restauranger, snabbmat, taxichaffisar, förskolelärare med mera.

· Symbol-analytiska tjänster – konsulttjänster, forskare, webbdesigners, ljudingenjörer, PR-konsulter, jurister, programmerare.

Möjligheten till växt finns inom kategorin symbol-analytiska tjänster. Det handlar om att identifiera problem vid att manipulera symboler.

Framtidens satsning på utbildning är här – det startar just nu - och behöver kreativitet och nyfikenhet. Men en ytlig materiell nyfikenhet är inte nog. Det behövs ett nytt element – andlighet. En andlig hållning till kunskap – dessa går ihop. Det blir en synergieffekt när en andlig person ber om hjälp från högre makter för att lösa ett svårt problem. När en grupp andliga människor tillsammans försöker lösa problem – kommer nya insikter, från en mystisk dimension. Denna insikten kan vara helt olik en materiell lösning och kommer att skapa helt nya förutsättningar på utbildningsfronten, på lärandets väg – vägen mot en ny världscivilisation.

En utbildning som tar tillvara människans nobelhet och andliga krafter kommer att öppna många dörrar och öka förståelsen för svåra och komplexa problemområden.

Är dagens utbildning fortfarande sammanlänkat med ett industriellt tankesätt – standardiserad läroplaner, undervisning i moduler, indelning i klassrum och kontroll med standardiserade prov? Reflekterar detta världen vi lever i – och klarar traditionella utbildningssystem att tillfredsställa en ny tids krav?

 

Källa:

1) Peter Drucker, Naisbitt, Ohmae och Reich

2012-11-27

En värld utan ekonomiska gränser

Min förhoppning är att världens länder om inte så allt för länge vill handla med varandra nästan utan restriktioner. Det gäller dock att se bort från kortsiktiga manövrer för att skydda vissa länders lantbrukspolitik. Robert B. Reich, president Clintons arbetsminister, i The Work of Nations beskriver ”att det i framtiden inte vill finnas nationella produkter eller teknologier, inga nationella företag eller nationella industrier. Allt som finns kvar inom de nationella gränserna är människorna som utgör nationen. Varje nations bästa resurs vill vara dess invånares kunskaper och talanger”. (1)

Så är frågan hur nationernas befolkning kan lära sig nya talanger, hur kan de lösa nya utmaningar, och hitta nyskapande lösningar som skapar nye värden?

Utbildningsinstitutionerna kommer att spela en stor roll – och det gäller att se till att elevernas kunskap inte baseras på att de ska komma ihåg en begränsad kärna av information.

Informationen är global. Det går inte att hindra kunskap. Jovisst – ett land kan stänga inne sin befolkning i ett intranät och låtsas att de har kontroll, så att landets befolkning inte ska ”smittas” av ”oren” kunskap. Det går ett tag – men befolkningen och världen hittar vägar runt informationsspärrarna.

Och en gemensam världsekonomi gör det lättare att öppna dörrarna. Tillväxten kommer att ske inom produktion och utbildning – det förändrar länder som Sydkorea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia och Thailand. Kommer ekonomins tyngdpunkt att flyttas från Europa/USA till Asien och länderna i Stilla havsregionen?

Robert B. Reich menar även att USA och andra rika industriländers konkurrensduglighet i det globala samhället inte längre är beroende av nationella företag eller nationella industrier. Deras ekonomi är i stället beroende av de nya uppgifterna dess invånare utför för att öka värdet inom en global ekonomi.

Det gäller som nämnt tidigare – att ha en ny vision – att se ett nytt perspektiv.

Källa:

1) Robert B. Reich, The Work of Nations, Simon & Schuster, New York, London och Sydney

2012-11-26

Lärandets vision för framtiden

Människans förmåga att kommunicera är något som särpräglar oss. Vetenskapen säger att universum är omkring 13 miljarder år gammal, jorden ca 4,5 miljarder år gammal och ”människor” inte så olika oss själva har varit här några få miljoner år, och den ”moderna människan” ca 35 000 – 50 000 år.

Intressant nog dök skrivkonsten upp för ca 6 000 år sedan, och det tog ytterligare 2 000 år att få ett ordentligt alfabet när man kunde kommunicera med 25-30 symbol. Först på 1100-talet efter Kristus startade kineserna med boktryckning och år 1451 förändrade Johannes Gutenberg mänsklighetens sätt att spara kunskap och kommunicera med tillgängliga texter.

Processen gick nu mycket snabbare: det första morsemeddelandet skickades 1844, skrivmaskinen blev till 1872, telefonin år 1876, stumfilmen 1922 och början på TV-åldern 1926 och så – mikroprocessorn och miniräknare 1971. År 1994 kom Internet för full musik. I dag är de sociala medier och surfplattor som gäller.

Kommunikationsexplosionen skakar om världen. På 80-talet var det vanligt i västvärlden att ha två nationella TV-kanaler, i dag är det 1000-tals TV-kanaler från hela världen som gäller.

 

Världen blir en kolossal informationsbörs

Fiberoptiska kablar kommunicera med 100 Mbit per sekund med många samtidiga abonnenter över stora avstånd via Internet.

I slutet av 2008 uppskattade man antalet domänsidor på Internet till 188 miljoner och det indexerbara Internetet till 63 miljarder sidor. Man uppskattar att antalet osynliga sidor är 50 gånger flera än de synliga och kanske 100 gånger fler – det blir 10 000 miljarder sidor (1)

Det behövs kunskapsarbetare för att få all tekniken att fungera. Med kunskap förpliktar!

Mycket av de verktyg vi kommunicerar med i dag är baserad på militär forskning. Själv telegrafin, telefonin, mobiltelefoni, Internet, fiberkablar och GPS har används av militären.

Visionen för framtiden är att civil forskning och utveckling driver utvecklingen framåt. Men det viktigaste är att framtidens forskare, lärare och elever har en ödmjuk hållning till lärandets process.

Med ett andligt perspektiv vill man även kunna upptäcka stora mysterier och förnya vetenskapen.

Det gäller bara att ha en ny vision!

Källor:

1) www.iis.se

2012-11-22

Lär känna din kropp som är templet för själen XII

Hjärtat 2 av 2,  fortsättning  från 8/11

Utöver sin materiella uppgift har hjärtat även en alldeles speciell uppgift nämligen en andlig och mental sådan. Hjärtat påverkas av våra känslor. Drabbas vi av sorg som när vi förlorar en anhörig eller en god vän, råkar ut för en olyckshändelse, en svår sjukdom eller andra problem i livet som skilsmässa känns hjärtat tungt och man känner sig i djupaste djupet. Många orkar inte resa sig utan griper till droger eller till flaskan.

Men om man få reda på en glädjande nyhet, t.ex. en födsel i familjen, någon har klarat sin examen, hittat en hjärtevän eller blivit frisk från sin svåra sjukdom, då känns det som om en sten har fallit från bröstet, man känner sig lätt som en fågel.

På tyska finns det ett ordspråk: ”Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt”.  Jublande högt till himmelen, bedrövad in i döden.

Alla dessa känslor påverkar även vår hälsa då de lagras i kroppsvävnaden under våra levnadsår.

Hjärtat är även symbolen för kärlek.

IMG_0169
  Foto: julian.amani08


Amor, den romerske kärleksguden, avbildas alltid med en pil siktande på hjärtat. Vi har alla hjärtans dag, man sjunger om hjärtans kär som har gjorts i alla tider o.s.v. Men den största kärleken kommer från och är Gud. Han har givit oss hela jorden med allt som finns på den och det enda Han begär av oss är vårt hjärta.

Bahá’u’lláh skriver i Axplock:
”Den ende sanne Guden, prisad vare Hans härlighet, har alltid ansett och kommer att fortsätta att anse människors hjärtan som Sin egen, Sin enda egendom.”

Och på ett annat ställe:
”Att hjärtat är den tron på vilken Guds, den Allbarmhärtiges, uppenbarelse har sin medelpunkt är intygat av de heliga ord, som vi fordom har uppenbarat. Bland dem är detta som säger: ’Jord och himmel kan inte rymma Mig; vad som ensamt kan rymma Mig är dens hjärta, som tror på Mig och är trogen Min sak.’ Hur ofta har inte människohjärtat, som är mottagaren av Guds ljus och hemvist för den Allbarmhärtiges uppenbarelse, förirrat sig från Honom som är Källan till detta ljus och denna Uppenbarelses Urkälla. Det är hjärtats egensinnighet som avlägsnar det långt bort från Gud och dömer det till avlägsenhet från Honom. De hjärtan, som är medvetna om Hans närvaro, är emellertid nära Honom och bör anses ha nalkats Hans tron”.

Följer man Bahá’u’lláhs råd och lämnar sitt hjärta till Gud och förlitar sig på Honom får man en frisk, stark och trygg andlig och mental hälsa och klarar alla livets motgångar mycket bättre. Att förlita sig på Gud ger den trygghet som barnet känner när det förlitar sig på sina föräldrar. Man känner sig aldrig ensam, inte ens i de svåraste stunderna för vi kan vara förvissade om att få hjälp.

En liten historia: En man beklagade sig hos Gud. ”Jag har dig alltid varit trogen och gått bredvid dig men när  jag råkade ut för svåra prövningar då lämnade Du mig, då försvann dina fotspår och bara mina fanns där”. ”Där har du fel, min gode vän” svarade Gud ”När det blev svårt för dig tog Jag dig på armen och bar dig”.

2012-11-15

Den yttersta tiden är början på en ny tid

Temat Domedagen har varit många diskussioners mittpunkt. Men det är även en ny start(!) Det gamla avslutas och något nytt börjar. ”Den sista tiden” är början på ”en ny tidsålder”.

Tankar om Den yttersta tiden och Domens dag är inte ovanligt – och uppstår till exempel vid krigsutbrott och kommer tillbaka på en global nivå – när vi tänker på turbulensen på den internationella arenan i dag. Från oron i Mellanöstern, till vågor av flyktingar som passerar nationella gränser, till skövling av miljontals av AIDS-viruset, ser vi tecken förutsagt i Bibeln och alla de heliga böckerna om ”den sista tiden”.

Heliga böcker förkunnar inte bara nattsvart mörker – men även en ljusets tid

De samma heliga böcker som tar upp temat Domens dag förkunnar även en tid i framtiden när mänskligheten liv kommer att blomstra. I en av de få böner som tillskrivs Jesus Kristus, sade han: ”Låt ditt rike komma, ske din vilja, på jorden så som i himlen”. Sedan har vi, naturligtvis, den berömda passagen i Gamla Testamentet, Jesajas bok 2:2-4. Här lovas en tid då jordens folk kommer att ”smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig”.

Dessa två idéer, en av förstörelse eller slutet för denna värld och den andra av en tid av fred i världen verkar vara i direkt konflikt med varandra. Hur kan det vara så?

Låt oss utforska vad vi vet. De heliga böckerna från gammalt av är verkligen inspirerad av Gud och innehåller sanningen - problemet ligger snarare i vår tolkning. Det finns ett par anledningar till detta: först talade Jesus Kristus i liknelser och hans liknelser var svårt att förstå.

Svårigheter att förstå och tolka de heliga skrifterna

Faktum är att Bibeln och alla andra heliga böcker är fyllda med kommentarer om profeternas läror. Dessa är ofta svårbegripliga för att endast de rena av hjärtat skulle klara ”testet” – att förstå. Vidare talade Kristus ett judiskt språk som kallas arameiska. Många generationer senare blev Jesus Kristus läror skrivits ned för första gången, först på grekiska och långt därefter fick vi moderna översättningar som olika grupper använder idag. Med dessa fakta tillhands ser vi att det kan vara möjligt att en tolkning av vad profeterna sagt inte matchar vad de menade.

Adventister – förväntan på Jesu återkomst

Intressant nog uppstod det på mitten av det nittonde århundradet en underström av adventist-rörelser runt om i världen i väntan på ankomsten av en ny uppenbarelse från Gud (även som lovat i alla tidigare religioner). Själv om de flesta på den tiden såg på händelsen med besvikelse (att den nya uppenbarelsen inte kom som de trodde) så ser bahá’íer att deras förväntningar uppfyllts.

Bahá’u’lláh förklarar “den yttersta tiden” och “födelsen av en ny cykel”

Bahá’í-tron, den yngsta av världsreligionerna framstod år 1844 - och grundaren, Bahá’u’lláh påstod sig 1863 att vara den Utlovade för av alla världens religioner. Bahá’u’lláh förklarar fenomenet ”den yttersta tiden” och ”födelsen av en ny cykel” i detalj. Han uppenbarade över 100 volymer av skrifter under 40 år som Guds Budbärare för vår tid.

Det är min vision – att en ny tid för mänskligheten har börjat. Vi lever helt i början, dörren är på glänt. Ljuset från den gudomliga inspirationens källa skiner – men inte många har upptäckt det.

En ny världscivilisation är fött – och de grundstrukturer som den behövs byggs just nu.

Du kan vara med att hjälpa till!

2012-11-08

Lär känna din kropp som är templet för själen XII Hjärtat 1 av 2


Hjärtat

Hjärtat är kroppens viktigaste organ. Det börjar redan slå i moderlivet ända fram till det är dags att lämna detta jordeliv. Det slår oavbrutet, dag och natt utan paus.

Hjärtat väger cirka 300 gram. Det passerar 8000 liter vätska per dygn genom det. Blodet passerar på 2 1/2 sekund och vid ansträngning på en sekund. Hjärtat pumpar fem liter blod i minuten genom artärerna och vid ansträngning 40 l i minuten.

Hjärtat är alltså kroppens pumpstation. Det måste pumpa blodet runt i hela kroppen, dag som natt utan paus. Om det finns ett hinder på vägen, som till exempel för trånga kärl på grund av förkalkning som egentligen är en åderförfettning, vilket kan bero på rökning eller felaktig kost, måste hjärtat pumpa hårdare och blodtrycket stiger därför. Högt blodtryck orsakas även av brist på B-vitaminet kolin, kokt mat, stress, kaffe och salt.

Hjärtats drivkraft är impulser av elektrokemisk art. Därför är det absolut beroende av naturenligt avvägd mineralämnestillförsel, och då framför allt kalk och magnesium. Kalk förstärker hjärtmuskelns sammandragningar under det att magnesium gör avslappningen och vilan mellan hjärtslagen mera effektiv. Alltså kraft och vila för ett ”nergånget” hjärta.

Heart anatomy 02
Foto:flickr. Garrett Ammon
 

Som jag skrev i en tidigare artikel krävs det vitaminer, mineraler och spårämnen – som finns huvudsakligen i ekologiskt odlade frukter och grönsaker – för att kunna bilda de livsviktiga enzymerna som skall ta hand om fett, protein och kolhydrater. När dessa saknas uppstår nedanstående problem.

Socker och fett kombinerad orsakar åderförfettning som lägger sig på kärlväggarna som i sin tur kan tänjas ut. Vid förfettning försvinner elasticiteten och konditionen sjunker. Därför är det också viktig att man använder sig av enkelomättade, obehandlade växtoljor i maten och undviker animaliska fetter utom rent smör eftersom dessa bildar det onda kolesterolet.

Kolesterol är viktig för kroppen. Det finns två sorter, det goda kolesterolet HDL och det onda kolesterolet LDL men då skall det vara det goda kolesterolet HDL vars uppgift är att föra bort det onda kolesterolet LDL från vävnaden.

Åderförkalkning – förfettning
Ögonen förkalkas först, man får synstörningar. Näringsämnen kommer inte dit där de behövs. Vid ansträngning kan kärlen brista och det kan orsaka hjärnblödning. Vitt raffinerad socker, animaliska fetter och protein orsakar hemokoncentration –förtätning av röda blodkroppar. Protein och socker ger denna starka bildning av röda blodkroppar. Mineralet kalium stiger och natrium sjunker och det orsakar att de röda blodkropparna klumpar ihop sig. Skolmedicinen ordinerar blodförtunnande medel och avråder från grönsaker, som är livsviktiga för hälsan.

Stor protein- och sockerkonsumtion ger blodöverfyllnad  i hjärtmuskeln, man får dålig kondition, tål inte vistelsen i solen, svettas mycket och får kärlkrampsliknande besvär. Genom kost med för lite kalium blir det störningar i hjärtmuskeln och magnesiumbrist leder till kramp. För lågt kaliumhalt orsakar arytmi, en rubbning i hjärtrytm. Stiger HB, alltså blodvärdet, stiger också kalium och natrium sjunker. (Kalium och natrium är två viktiga mineraler som måste finnas i balans.) Vitt, raffinerat socker, animaliska fetter, salt, överdosering av proteinrik föda ger kalcium-, magnesium- och kaliumförändringar. 
Stor kaffekonsumtion stressar hjärtat (det gäller även vanligt te). Kaffe vid huvudvärk kan däremot lösa kramp i huvudet och blir sömngivande vid för svag hormonproduktion. Vid sinnesstämningsförändringar påverkas även hjärtmuskeln. Det visar att hjärtat har ytterligare en funktion, nämligen en andlig, mental funktion som jag ta upp i nästa inlägg 22/11 -12.

Signe Danielsson, Biologisk Medicin, nr. 1, 1981


2012-11-02

Mänskligheten har inte märkt av den nya tidsåldern

en-ny-tidsalder-2

I dag, eller rättare sagt år 1844 började den nya tidsåldern, och mänskligheten kollektivt har inte börjat upptäcka det. Men, vi kan se direkt hur den nya tidsåldern, som inleddes med Báb (1819-1850) och Bahá’u’lláh (1817-1892), redan har påverkat båda värdsliga och religiösa samhällsinstitutioner.

De första bahá’íer kom till Sverige för över 100 år sedan, och skandinaviska historiker som reste till Mellanöstern rapporterade om bábísmen och bahá’í-tron redan på 1850-1860-talet.

Här i Sverige har man inte märkt mycket till bahá’í-tron – som nu finns över hela världen, även representerad i Sverige med sitt nationella råd, etablerad 1962 och med 25 lokalavdelningar.

Har religionen spelat ut sin roll för individen?
Kollektivt i det sekulära Sverige verkar en ny Guds Uppenbarare vara fjärran från vårt intresseområde och vi lever i en ”trygghet” och förvissning om att religionen har spelat ut sin roll för individen – om inte annat för att anordna en minimum religiös ceremoniell bekräftelse på dopet, giftermål och begravning. Om detta är de flesta överens, och det finns olika motsvarigheter inom alla religioner och även icke-religiösa möjligheter.

Budskap från fången i ‘Akká
Bahá’u’lláh skickade från sitt fångenskap i det Heliga landet på slutet av 1860-talet, brev och uppmaningar till världens regenter, vare sig de var religiösa eller värdsliga om att kollektivt anta samarbetsformer, minska skatter och militärutgifterna och arbeta mot en ny världsordning. Alla som en av de som mottog breven (bland annat Kejsare Napoleon III, Drottning Victoria, Kejsare Wilhelm I, Den ryska tsaren Alexander II, Kejsare Franz Josef den I av Österrike, Påven Pius IX, Sultan Abdul-Aziz och den persiska härskaren, Nasiri’d-Din Shah och presidenterna av de amerikanska republikerna) lyssnade inte, eller hade inga ambitioner om något samarbete. 1)

Som en konsekvens av att de inte lyssnade berättade han att han tok från dem makten. Han tog makten från både värdsliga och religiösa och lämnade makten till folket. Det är nu – hos oss makten att forma en ny bättre värld ligger – det är vi - mänsklighetens alla folkslag - som kan bygga upp en ny världsordning. Kan vi ta det ansvaret?

En turbulens period för mänskligheten
Man kan säga att perioden 1870-1970 markerade en tid då makten försvann från de värdsliga och religiösa ledarna och mötet mellan nya politiska reformrörelser och bevarare av traditionen skapade turbulens och två världskrig. Under denna period såg vi hur makten dramatisk försvann från alla dessa ledare nämnt över. Detta påverkade hela mänskligheten. Processen pågår fortfarande.

Politiska rörelser som nationalism, socialism och kommunism och bevarare av religiös ortodoxi hamnade på skotthåll. En avkristning av stora delar av mänskligheten har tagit plats, och har etablerad ett tomrum.

Dock så har mänskligheten inte förstått orsaken till alla dessa problem. Varför, vad är det som är källan och drivkraften till att vi hamnat i en sådan situation?

1) wikipedia.org

Följ med – så berättar jag mera på Ny Vision.