2012-08-30

Lär känna din kropp som är templet för själen VI, levern

Levern är kroppens förbränningsugn och renhållningsstation, som skickar avfallsprodukterna vidare till tarmen. Levern är ansvarig för hittills över 500 kända olika funktioner i kroppen. Den består av 350 miljarder celler och den kräver 1 1/2 l blod i minuten och 600 l per dygn. De flesta sjukdomar har sin orsak i en leverstörning, då alla organfunktioner är kopplade till levern: bukspottskörteln, njurarna, binjurarna, sköldkörteln, lungorna, äggstockarna, prostata, hjärtat m.m. "Mina levervärden var bra, det var inget fel på dem" brukar folk svara när man påpekar det. När man lämnar in en bil på besiktning, kan den vara helt okey. Att det finns grus i maskineriet märks först, när vi börjar köra.

Samma sak gäller kroppen, den ger ifrån sig olika signaler, som vi kan lära oss att tyda. Jag brukar jämföra levern med en öppen spis. Stoppar vi in mängder med tidningspapper i den öppna spisen blir det rök, snabbt uppflammande eld, sotflagor, men ingen värme. Motsvarigheten i kosten är vitt socker, godis, kakor, kaffe vitt mjöl, vitt bröd, vitt ris, vit pasta m.m. Nu slänger vi också i allt möjligt bråte i spisen som plastföremål, engångsmaterial, sopor av olika slag. Av detta bildas det giftiga gaser, mängder med sot, som täppa till skorstenen, och tjock rök utvecklas. Vi har inget drag längre i spisen, så därför måste vi vädra och göra rent ordentligt. När vi konsumerar kaffe, alkohol, tobak, konserveringsmedel, färgämnen, konsistensgivare, läkemedel och liknande, händer samma sak som i spisen, men med den skillnaden att vi inte rensar upp i kroppen, nämligen i levern, på samma sätt.

Allt detta lagras i leverns celler som sot lagras i ugnen. Men en ugn gör man rent så att det blir drag igen men av levern kräver vi att den skall orka jobba ändå fast vi aldrig har brytt oss om att städa där. Tänk om vi gjorde likadant med vår lägenhet hemma, att aldrig städa någon gång. Till sist kan vi inte komma in i huset. Det behöver inte vara fel på lägenheten, lika lite behöver det vara fel på undersökningen av levern.

 Foto: Birger Ledin 

För att kroppen skall kunna ta hand om allt skräp vi stoppar i oss, behöver den vitaminer och mineraler av hög klass, alltså naturliga tillskott från ekologiska växter och deras sekundära ämnen, de så kallade antioxidanterna. Äter vi syntetiska antioxidanter är det som konstgjord andning. Antioxidanterna ser till, att skräpet inte skall skada oss så mycket, men de reparerar inte skadan utan skräpet ligger kvar och lagras i vävnaden, det har endast oskadlig gjorts. Nu har det visat sig i en utredning att syntetiska kosttillskott i tablettform oftast inte ens tas upp.

Med hjälp av de näringsämnen levern får måste den också bilda nya ämnen som till exempel det goda kolesterolet, hormoner m.m. Levern tillverkar det goda kolesterolet med hjälp av omättade och fleromättade fetter, för att skicka ut det i blodbanan och hämta tillbaka det onda kolesterolet. Men finns det inte tillräckligt med omättade fettsyror, eller om levern är överbelastad på grund av att vi har ätit för mycket av det mättade fettet och för lite mineraler, framför allt kalk, då kan den inte tillverka det goda kolesterolet i tillräckligt mängd längre. Då hjälper det inte, hur mycket fiskolja och liknande vi äter, levern säger ifrån genom att vi inte kan få ner de höga kolesterolvärdena, hur vi än anstränger oss. Att sörja för att levern fungerar bra är alltså långt viktigare än all annan hälsovård.

dr. h.c. A.Vogel: Die Leber als Regulator der Gesundheit      
Fortsättning följer den 13/9

2012-08-28

Religiös harmoni

Det pågår i dag många fina arbeten med religionsdialog, både i Sverige och internationellt. Vi måste tacka de ledare för religioner som strävar efter religionsdialog. Religion och tacksamhet är förbundna på två sätt:
 1. Själva kärnan i varje religiös tradition är tacksamhet, och,
 2. om vi håller fast vid den grundläggande enighet i alla religioner, kommer vi att vara tacksamma för hur de uttrycker och värdesätter religionernas gemensamma väsen.
Detta medverkar till en stabil grund för religiös harmoni.

Tacksamhet är en dygd mycket beröm av alla religiösa människor.Men tacksamhet går ännu längre. Eftersom det mystiska väsendet (Gud) är i centrum för varje andlig tradition förenar tacksamhet olika religioner från detta centrum. Varje tradition flyter från källan i Guds budbärares (de Stora profeterna, Manifestationer av Guds ljus) egna upplevelse av gemenskap med det yttersta mysterium (Gudomens väsen). Denna erfarenhet väller upp och om igen i hjärtan av alla anhängare i alla generationer.Det kommer till uttryck i det fullständiga svaret på livet som gåva, som inte är något annat än att tacka för livets gåva.

Religionsdialog:
Följ med på Ny Vision på artiklar om religionsdialog och religiös harmoni – grunden för en ny världsordning.

2012-08-27

Religion måste befrämja endräkt och harmoni

Vad är egentligen religion? George Bernard Shaw säger att ”religion är en stor kraft – det enda verkliga drivkraften i världen” 1). Det är en vanlig missuppfattning att religionerna endast erbjuder riter och inget annat. Ordet religion betyder egentligen lagar, både naturliga och moraliska, som säkerställer att vi människor lever med varandra bäst möjligt. Religion står för en integrerad utveckling av personligheten och ger andliga insikter och en helhetssyn på livet. Dessa stora själar, profeterna eller Guds budbärare, förklarade de grundläggande religiösa lärosatser, principer och värderingar i livet och utbildade sina anhängare och mänskligheten hur de kan uppnås. Förutom sina moraliska och andliga läror, gav nästan alla religiösa lärare och reformatorer i världen ut en plan och ett system för hur det mänskliga samhället bäst skulle organiseras.

Varje religion hjälpte till att etablera seder, traditioner och konventioner med riter och ritualer inom samhällen och regioner och detta etablerade på så sätt olika civilisationer och kulturer som naturligt avvek från andra. Shoghi Effendi (1897-1957) tar upp i sina skrifter att ”bahá’í-tron ​​erkänner Guds enhet; alla de gudomliga profeterna upprätthåller principen om oberoende sökande efter sanningen; fördömer alla former av vidskepelse och fördomar; lär att det grundläggande syftet med religion är att främja endräkt och harmoni; att religionen måste gå hand i hand med vetenskap, och att den utgör det enda och slutliga grund för en fredligt, bestående och progressivt samhälle.

 Bahá’í-tron inskärper principen om lika möjligheter, rättigheter och privilegier för båda könen, upphöjer arbete utfört anda av service till gudsdyrkan; rekommenderar antagandet av ett internationellt språk, och upprättar de nödvändiga organen för upprättandet och bevarandet av en permanent och universell fred.” - Shoghi Effendi. 2)

Källa:

1. Dictionary.com
2. Juni 1933, från ett brev skrivet av Shoghi Effendi till Palestinas Högkommissionär (ej granskad översättning)

2012-08-22

Filosofi och vetenskap för en andlig världsordning

Som nämnt i mitt tidigare blogginlägg 21 augusti om sökandet efter sanning, så beskriver ‘Abdu’l-Bahá definitionen av filosofi som bestående av fyra huvudområden, syfte, omfattning, riskområden och dess begränsningar.Författaren Julio Salvi tar upp frågan om denna definition av filosofi kan vara missledande när man betraktar den moderna västliga civilisationen:vi kan inbilla oss att det å tro på en filosofi (och i det sammanhanget, sökandet efter sanningen), vars mål är ”att förstå saker och tings verklighet” endast är en teoretisk aktivitet – som har sina egna syften, dömd att förbli i sin sfär av tankar och ord.

Bahá’íer som strävar efter att uppnå ”alla mänsklighetens fullkomligheter i handling” och som efterliknar ‘Abdu’l-Bahá, när Han går den ”mystiska vägen med praktiska fötter”, kunde lätt frestas att förvisa filosofi till en av de onyttiga kunskaper som börjar och slutar i ord, har bestämd blivit fördömd av Bahá’u’lláh.

Filosofer – världens ledare

Bahá’u’lláh, i sin tur, prisar de stora filosoferna och bekräftar att de ”är mänsklighetens ledare och är framträdande bland dem”, medan ‘Abdu’l-Bahá, när Han refererar till Bahá’u’lláh, skriver:”I Hans brev har han uppmuntrat och snarare uppmanat människorna att studera filosofi.Därför, i Bahá’u’lláhs religion är filosofi högst uppskattat.” (1)

‘Abdu’l-Bahá säger även att ”filosoferna har grundad den materiella civilisationen”, medan Shoghi Effendi skrev, genom sin sekreterare: ”Filosofi … är helt klart inte en av de vetenskaperna som börjar och slutar med ord.Man syftar på resultatlösa metafysiska diskussioner, inte en sund gren av kunskapens träd som filosofin … han önskar att du inte brukar för mycket tid på den abstrakta sidan av filosofin, men hellre närmar dig den från en mera historisk vinkling.” (2)

Filosofi värderas högt

Som vi ser av dessa uttalanden så uppmuntras vi att studera bahá’í-skrifterna för filosofiska referenser som vill ge oss en klarare förståelse över de orsakerna till att filosofi värderas så högt, och att vi måste bli vägledda långs den vägen, strikt hållande fast de råd som bahá’í-källtexterna ger oss.

Vi kan inte kalla Ny Vision en filosofi, men det är definitivt värt att tänka på vetenskaper som börjar och slutar med ord.Visioner och tankemönster baserade på en rasistisk, ateistisk eller nationalistisk idé har visat sig vara värdelösa i att vägleda mänskligheten.

Så får vi se om en ny andlig väg, en ny andlig världscivilisation baserad på rättvisa och enhet, att mänskligheten går den andliga vägen på praktiska fötter, kan upprätta vad mänskligheten kollektivt längtar efter.

Källor:
1) Bahá’u’lláh, Lawḥ-i-Hikmát (Tablet of Wisdom)
2) Shoghi Effendi, Unfolding Destiny, p. 445 (ej granskad översättning)

2012-08-21

Ny Vision – filosofi och att söka i verklighetens ocean

En ny världsordning håller på att byggas. Vi behöver då fria oss från vidskepelse och välja fri och oberoende sökanden efter sanningen. Då kan vi få ny vision – ett bra verktyg för att förstå verkligheten (både den materiella och andliga verkligheten = verklighetens ocean).

Intressant att se närmare på filosofi när det gäller sökande efter sanningen.

I boken The Eternal Quest for God, ser författaren Julio Savi närmare på ‘Abdu’l-Bahá skrifter eller anföranden. Han berättar att ‘Abdu’l-Bahá ofta tar med en kortfattad redogörelse för de principer som Bahá’u’lláh förkunnade. Bland det första att nämna var uppmaningen till fri och oberoende sökande efter sanningen. Detta sök efter sanningen är enligt bahá’í-tron, början på människans sanna liv och nyckeln till alla dess talanger. Bahá’u’lláh förmanar människan att oberoende söka efter sanningen, så att de kan uppfylla sitt syfte att veta sanningen, och Han informerar dem om de kriterier och metoder som de skulle följa för att resultaten av sitt sökande blir mest möjligt tillförlitlig.

Undersöka verkligheten – få en ny vision

De kriterier och metoder som rekommenderas för undersökning av den fysiska (eller materiella) och metafysiska (eller andliga) verkligheten är den samma, för, som `Abdu’l-Bahá skriver:”Verkligheten är en och kan inte tillåta flera verkligheter” .Processen för undersökningen är kunskap, dess frukt är vetenskapen, som definieras av ‘Abdu’l-Bahá i detta sammanhang, eftersom ”resultatet av denna intellektuella begåvning”, processen att undersöka och dess frukter kan fungera tillsammans, definierad som filosofi (enligt följande definition som ges av ‘Abdu’l-Bahá: ”Filosofi består i att begripa verkligheten av saker som de existerar, enligt människan egen förståelse, kapacitet, kraft och förmåga”). (1)

Filosofins fyra huvudområden

Från denna kortfattade definition kan vi sluta fyra huvudområden:
 1. Syftet med filosofi:att förstå verkligheten,
 2. Dess omfattning:sakers och tings verklighet,
 3. Dess riskområden:saker som de existerar, och inte (det verkar underförstått) så som de visas eller är tänkta att vara,
 4. Dess begränsning:efter kapaciteten och kraften i människan.
Att oberoende söka sanningen är en stor utmaning och jag kommer att ta upp flera av de principer som gäller den kommande nya andliga världscivilisationen – som nu börjas byggas upp… Följ med på Ny Vision.

Källa:
1) Julio Savi, The Eternal Quest for God, kapitel 2.

2012-08-20

Obunden all vidskepelse – sökandet efter sanningen

De viktigaste och väsentligaste delarna av det gudomliga statskick (ny andlig världsordning) som Bahá’u’lláh förkunnade för världens ledare och mänskligheten kollektivt på slutet av 1800-talet lägger bland annat stor vikt vid oberoende sökande efter sanningen – vi måste vara obunden av vidskepelse eller tradition.
Sökandet efter sanningen
Mänsklighetens enhet är en viktig princip och grundläggande i bahá’í-tron, och även den grundläggande enheten av alla religioner.Vi måste fördöma alla former av fördomar (vare sig religiös, ras, klass eller nationell).
Andra viktiga principer är:
 • harmoni mellan religion och vetenskap;
 • jämställdhet mellan män och kvinnor, de två vingarna som får mänsklighetens fågel att sväva;
 • införandet av obligatorisk skolutbildning (fortfarande en utmaning);
 • antagandet av ett universellt hjälpspråk;
 • avskaffande av extrem rikedom och fattigdom;
 • en världsdomstol för prövning av tvister mellan nationer;
 • upphöjelsen av arbete som utförs i en anda av tjänst för mänskligheten ses som tillbedjan;
 • rättvisa som härskande principen för det mänskliga samhället och
 • religionen som ett bålverk för skydd av alla folk och dess nationer, och
 • inrättandet av en permanent och universell fred.
Detta är det högsta målet för hela mänskligheten.

Om en man skulle lyckas i sitt sökande efter sanning en, måste han, i första hand, blunda för all traditionell vidskepelse i det förflutna. Alla de äldre och etablerade religionerna har traditionellt en vidskepelse och har gradvis blivit bundna av tradition och dogmer.

Följ med på nästa artikel på Ny Vision om sökandet efter sanningen och definitionen på filosofi.

2012-08-16

Lär känna din kropp som är själens tempel V, avlastning av matsmältningsorganen.

Fortsättning från 2/8
Ta dig tillräckligt med tid för måltiderna för att kunna äta avspänd och i lugn och ro. Smakfull tillagning och anrättning av maten befrämjar en kultiverad måltidsnjutning. (Det man bör undvika vid maten är stress, problem, TV-tittandet, att läsa tidning, lyssna på radio eller hålla stora diskussioner).

Ta alltid endast små portioner på tallriken. Med föreställningen att man måste klara sig på en liten portion, blir man psykologiskt bättre inställd att äta rätt.

Ta endast små tuggor på gaffeln eller skeden, ungefär som kineserna ta på sina pinnar.

Se till att tugga varje tugga ordentligt, blanda den med saliv, smaka på den, känn smaken och njut av den. Därvid ska matytan förstoras så pass att det bildas en angreppsyta för matsmältningssafterna som är flera hundra gånger större än den ursprungliga biten. Genom detta blir varje tugga i munhålan till en slags soppa. Du blir mätt fortare, äter mindre och mättnadskänslan håller i längre. En sådan redan i munnen smält kost omsättes bättre i kraft och energi och matsmältningsapparaten avlastas. Som hjälp kan du räkna tuggorna i början. Varje tugga ska tuggas minst 50 gånger. Så blir man en långsam ätare som man kan se som första framgångstecken. Bra tuggat är halva matsmältningen.
Salat essen
 Foto:flickr.robertkneschke.de

Med denna ätkultur lär man sig njuta maten på ett nytt sätt. Man ska komma från den hittills kvantitativa njutningen till den kvalitativa, till en ny upplevelse.

Om du endast ta hälften av det du är van vid, i munnen och tugga på det fyra gånger så länge som förut på det dubbla, så har du efter en halv timme endast ätit en fjärdedel av det du åt förut.

Om vi äter fiberfattig kost som kött, vitt bröd, vitt ris, vit pasta, kan tarmmusklerna inte arbeta fram maten, utan den fastnar i tarmen och lägger sig på tarmväggarna, där den bildar gifter. Äter vi mycket fiberrik kost men dricker för lite vätska, händer samma sak. Då bildas det en cementliknande massa. Om vi äter fiberrik kost som hel säd, råris, mycket frukt och grönt och dricker mycket vätska, ca. 2,5 liter om dagen, så suger fibrerna åt sig vätskan, ökar volymen och tarmmusklerna kan lättare arbeta massan framåt.
A. Vogel, ”Den Lille Doktorn”

2012-08-14

Oberoende sökanden efter sanningen

Detta är en av Bahá’u’lláhs viktiga principer.Han betonar en grundläggande skyldighet för människor att tillägna sig kunskaper och ”se” med sina ”egna ögon och inte genom andras ögon”.En av de viktigaste källorna till konflikter i världen idag är det faktum att många människor blint och okritiskt följer olika traditioner, rörelser och åsikter.Gud har gett varje människa förmågan att skilja sanning från lögn.Om vi inte använder våra förmågor som att förstå och sätta sig oss i sammanhangen och istället väljer att acceptera utan att ifrågasätta vissa åsikter och idéer, antingen av beundran för eller rädsla för dem som innehar dem, då försummar vi vårt grundläggande moraliska ansvar som människor.

Dessutom – när människor agerar på detta sätt, fastnar de ofta i någon särskild åsikt eller tradition och blir därmed intoleranta mot dem som inte delar den:något som i sin tur leder till konflikter.

Historien har bevittnat konflikter och även blodsutgjutelse vid själv små förändringar i religionsutövningar, eller vid en mindre ändring i tolkningen av läran.Personlig sökande efter sanningen ger den enskilde möjligheten att veta varför han eller hon håller sig till en viss ideologi eller doktrin.

Bahá’íer tror att eftersom det bara finns en verklighet, kommer alla människor gradvis att upptäcka naturens och verklighetens olika aspekter.I slutändan får vi en gemensam förståelse och enighet, förutsatt att vi uppriktigt söker efter sanningen.Angående detta sade ‘Abdu’l-Bahá:

”Då sanningen är en, kan den inte delas upp och skillnaderna som tycks existera bland nationerna kommer enbart från deras dragning till fördomar. Om människorna bara ville söka sig fram till sanningen, skulle de finna sig förenade”.(1)

Och vidare:

”Det förhållandet, att vi tror oss själva ha rätt och alla andra fel, är det största av alla hinder på vägen mot enighet, och enighet är nödvändig, om vi skall kunna komma fram till sanningen, ty sanningen är en”. (2)

Källa: info.bahai.org

1 och 2:‘Abdu’l-Bahá i Paris, s.126 och 133

2012-08-07

Fundamentet är religionernas enhet

sju-ljus-7

‘Abdu’l-Bahá tar upp sju principer av enhet och enighet i dokumentet Enighetens Sju Ljus. En av principerna är religionernas enhet. Frågan är vad som behövs för att uppnå enhet bland världens olika religioner.

Vi kan se att nya sociala läror leder oss framåt mot ett mera rättvist och ädelt samhälle, med ett nytt förfriskande utflöde av Guds kärlek och den Heliga ande som andar liv i människorna, som i stort sett har glömt sin Skapare.

Bahá’u’lláh förkunnar för världens folk att:

Det som Herren har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instru­mentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande Sak, en gemensam Tro. Detta kan på intet sätt genomföras utom genom en skicklig, allsmäktig och besjälad Läkares kraft” (1)

Bahá’íer tror att Bahá’u’lláh är den gudomliga Läkaren som skapar enhet och samlar alla människor under principen Guds enhet och den fundamentala religionens enhet – något som vill uppnås på samma sätt som mänsklighetens enhet vill uppnås. Det kan endast uppnås genom hans Gudomliga uppenbarelses kraft.

Detta är en djärv utmaning till alla troende från olika religioner och trossamfund, och även till de som har avvisad mänsklighetens andliga natur.

Infinity Handshake

Jag kan bara hoppas att många vaknar till och ser på möjligheterna för fred och att ‘Abdu’l-Bahás dokument Enighetens Sju Ljus och dess principer kan inspirera mänsklighetens kollektiva framtid,

Källa: 1) Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, Bahá’í-förlaget AB

2012-08-06

Vad betyder religionernas enhet?

När ‘Abdu’l-Bahá i dokumentet Enighetens Sju Ljus år 1906, var världen ”mindre”, och ett globalt ”tänk” var så att säga framtiden. I dag är vi i framtiden – och ett globalt tänk är här, rakt framför oss. Det globala samhället möter oss varje dag, antingen som en granne, på jobbet, på skolan, på TV. Religioner och trossamfund frodas, och det mångkulturella samhället är kommit för att stanna.

Blind bokstavstrohet och fundamentalism kan bli funnit inom alla religioner, något som reflekterar en känsla av osäkerhet och otrygghet. Detta bör vi nu kärleksfullt och modigt bemöta.

Så är frågan: hur kan vi uppnå religionernas enhet? Det vill säkert inte bli någon form för fysisk eller mental tvång. Bahá’íer söker enhet och enighet, men på samma tid upprätthåller man principen om religiös frihet, och undviker emotionella, psykologiska eller politiska pressmedel som används av olika religiösa grupper för att vinna konvertiter.

Universella Rättvisans Hus skrev till världens religiösa ledare:

Tragiskt nog uppträder den organiserade religionen, vars syfte för själva sin existens är tjänande av broderskapets och fredens sak, alltför ofta som ett av de mest överväldigande hindren på denna väg för att åberopa ett särskilt smärtsamt faktum har den under lång tid lånat sin trovärdighet åt fanatismen. Som det styrande rådet för en av världsreligionerna, känner vi ett ansvar att enträget mana till ett allvarligt övervägande av den utmaning som detta utgör för religiöst ledarskap.” (1)

Det är självsagt omöjligt att lösa de teologiska dispyterna mellan de troende och ta bort skillnaderna i olika religiösa läror.

Men – fruktan och ignorans mellan religioner och inom religiösa organisationer kan säkert övervinnas med kärlek och tålamod. Det är faktisk ett av Bahá’u’lláhs budskap till bahá’íerna:

Umgås med alla religioners anhängare i en anda av vänskaplighet och gemenskap.” (2)

Något mer behövs… Följ fortsättningen på Ny Vision.

Källa:

1) Universella Rättvisans Hus, Till världens religiösa ledare, s. 1

2) Bahá’u’lláh, s. 43, Bahá’í-förlaget AB

2012-08-02

Lär känna din kropp som är själens tempel IV, självförgiftning från tarmen

Redan 1887 präntades begreppet "intestinal autointoxikation" av fransmannen Bouchard. Man upptäckte, att vid den redan nämnda upplösningen av tarminnehållet bildas olika gifter som fenoler, indoler, kresoler, skatoler, biogena aminer, formaldehyd, toxiska alkoholer och andra delvis okända substanser. De verkar till största delen som cellgifter, särskilt som lever-, blod- och nervgifter, och de kan skada immunsystemet och främja canceruppkomsten. Vid djurförsök fick man fram godartade och elakartade tumörer. 

Särskilt vid uppdämningsställen i tarmen, där slutligen slemhinnorna inflammeras, slussas sådana gifter i ökad mängd genom slemhinnorna. De hamnar i blodet och lymfan, belastar avgiftningsorganet levern, bryter slutligen genom leverbarriären och kommer in i blodomloppet till alla celler och organ. Man kan sedan genom särskilda undersökningsmetoder påvisa tarmgifterna i avföringen, blodet, urinen och i hudavdunstningarna. Pirlet och hans medarbetare kunde genom gaskromatografiska och masspektrometiska undersökningar hos alkoholfria levande personer påvisa de alkoholiska jäsningsgifterna metanol, N-butanol och N-propanol, som uppstod genom upplösningsprocessen av tarminnehållet. De kunde bevisa resorptionen av gifterna och deras förekomst i urin, utandningsluft och kroppsutdunstningar även med hjälp av en omfattande inhemsk och utländsk vetenskaplig litteratur.

Den, som börjar fasta med en förslaggad tarm utan att samtidigt genomföra tarmrenande åtgärdar, upplever en akut självförgiftning. Den fastande tarmen sätter fart på de i tarmen lagrade slaggprodukterna, så att de delvis kommer in i blodbanan. Giftspegeln i blodet stiger och leder inom några timmar till huvudvärk, migrän, yrsel, illamående, kräkningar m.m. Även psyket påverkas oftast med upprördhet, depressioner och aggressioner.


 Foto: Flickr. MrHansAlfred
Osmält mat i tarmen

Matsmältningsapparaten

Ju bättre matsmältningsapparaten fungerar, ju mer fullvärdigt kost skall man äta för att få tillräckligt mängd med vitalämnen. Men vitalkost kräver också en fullvärdig matsmältning. Den är endast då effektiv, när kroppen är istånd att tillgodogöra sig dess näringsämnen. Vid en diarrésjukdom eller en skada i tarmen lämnar maten kroppen så, som den har tagits in. Vitalkosten belastar kroppen ytterligare, då den är mera svårsmält.

Ytterligare orsak till våra tarmsjukdomar är en sjuk bakterieflora. I slutet av tunntarmen - i början av tjocktarmen finns många bakteriestammar, som är livsnödvändiga för matsmältningen. Dessa bakteriestammar förstörs av dålig tuggning, denaturerat kost som härdade fetter, vitt socker, vitt mjöl, för lite fiber, för lite vätska och läkemedel. Den största delen av vårt immunförsvar finns i tarmen.

Enligt dr. Mayrs forskning är de första kännetecken på försämring av hälsan hos civilisationsmänniskan en försvagning av matsmältningsorganen. Man säger också att tarmarna åldras snabbast. Varje modern människa borde ställa sig frågan "är jag verkligen matsmältningsfrisk?" Till matsmältningen hör även den riktiga assimilationen eller upptaget av den intagna näringen och omvandlingen i kroppssubstans, kraft och energi.

Redan barn kan drabbas av tarmstörningar. Tecken på det är att barnen blir likgiltiga och inte hänger riktig med. När tarmen fungerar igen, får de sin vitalitet tillbaka och även det psykologiska trycket släpper.
Matsmältningsorganen är människans rotsystem.

Dr. med. Erich Rauch ”Die F.X. Mayr-Kur … und danach gesünder leben

                Fortsättning följer 16/8 -12

2012-08-01

Religionernas enhet

sju-ljus-7

I dokumentet Enighetens Sju Ljus beskriver ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) at ”detta är grundstenen i själva grunden, och som genom Guds kraft kommer att uppenbaras i all sin glans”.

Jag fortsätter min serie baserad på detta dokument som ‘Abdu’l-Bahá skrev 1906. Religionens roll är ofattbar stor – och har påverkat världens folk sedan urminnes tider och påverkar fortfarande alla människor, antingen man är troende eller ateist. En del ser religion som ej viktig – något som inte längre är av relevans för den moderna människans behov – men tro det eller ej – det spelar en stor roll.

Bahá’í-tron försäkrar att inga seriösa ansträngningar att uppnå världsfred kan ignorera religionens roll. Bahá’u’lláh säger om religionen att den är ”… det största av alla medel för upprättandet av ordning i världen och för en fredlig förnöjsamhet av alla som bor däri.” (1)

Viktigheten att skapa enhet bland alla religioner är en stor sak – det gäller för troende från varje trossamfund, trosbekännelse, lära, även de som inte tror – som inte går att överse eller ignorera.

Världens befolkning växer snabbt; grupper av människor flyttar (under tvång, undan miljöförstörelse, eller för att möjligheten finns); mångkulturella samhällen uppstår; detta kräver av oss en villighet och intresse att begripa och förstå andra människors känslor, hopp och tro, hur olika dessa än uttrycks.

Interfaith Prayer Area in Munich Airport

Vi kan inte längre vägra att acceptera en ny verklighet och ta tillflykt till gamla dogmer. Det går inte att gömma sig bak en täckmantel av dogmatiska läror eller etnisk överlägsenhet baserade på politiska eller icke-religiösa grunder.

Följ fortsättningen av serien Enighetens Sju Ljus på Ny Vision.

Källa:

1) The Unfoldment of World Civilisation, The World Order of Bahá’u’lláh (ogranskad översättning)