2012-07-31

Enighet – frihetens princip

sju-ljus-6

Jag fortsätter min serie blogginlägg baserad på ‘Abdu’l-Bahás (1844-1921) dokument Enighetens Sju Ljus från 1906.

‘Abdu’l-Bahá skriver att:

… mänsklighetens enighet [kan] uppnås i denna dag. Sannerligen, detta är ingenting annat än ett av undren i denna underbara tidsålder, detta lysande århundrade. Detta har föregående tidsåldrar varit berövade, ty detta sekel ljusets århundrade har blivit utrustat med unik och ojämförbar härlighet, kraft och upplysning. Härav följer det mirakulösa avslöjandet av ett nytt underverk varje dag. Så småningom kommer man att se hur klart dess ljus skall brinna i människans värld. ” (1)

Vi kan se att Internet och globala kommunikationskanaler accelererar processen av frihet för miljontals människor över hela världen. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna representerar ett stort steg framåt i försöket att tillförsäkra grundläggande friheter och skydda mänsklig värdighet.

jorden-ett-land-globe

Deklarationen har ett fundamentalt syfte och är ett pedagogiskt verktyg för att driva nationerna att minska diskriminering och utnyttjande. Tyvärr är miljoner av människor, barn, ungdom, kvinnor och män fortfarande nekad den mest grundläggande friheten som deklarationen om de mänskliga rättigheterna ska värna om. De fortsätter att lida under orättvis behandling från korrupta regeringar.

Bahá’u’lláh (1817-1892) önskar att vi ska berätta ”för de rika om de fattigas suckar i nattens timma”, då ”de fattiga bland er står under Mitt beskydd”. (2)

Han hänvänder sig direkt till världens förtryckare:

Drag undan era händer från tyranniet ty Jag har förpliktat Mig att icke förlåta någon människas orättvisa. Detta är Mitt förbund som Jag oåterkalleligen har förordnat i den bevarade skriften och förseglat med Mitt sigill.” (ibid.)

Frihet att utöva sin religion, sin tro, sitt arbete, sin konst, sin musik, att kunna uttrycka sina åsikter är universella. Speciellt ser vi det i Iran, där bahá’íerna blir förföljda för sin tro. Och vi ser det över hela världen, där människor från olika religioner, eller etniska grupper, undertrycks medvetet av regeringar eller en majoritet av befolkningen. Det som behövs är grundläggande rättvisa och övertygelse om att det går att ändra världen.

Bahá’u’lláh säger:

I Mina ögon är rättvisa det mest älskade av allt – vänd dig ej bort från den om du åstundar Mig och försumma den ej på det att Jag må förlita Mig på dig. Med dess hjälp skall du se med dina egna ögon och ej genom andras, och skall veta utifrån din egen kunskap och ej genom din nästas. Begrunda i ditt hjärta hur det höves dig att vara. Sannerligen, rättvisa är Min gåva till dig och tecknet på Min kärleksfulla godhet. Håll då dina ögon fästade därpå.” (a.a.)

Källa:

 1. Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, skrifter.bahai.se
 2. Bahá’u’lláhs Förborgade Ord, Bahá’í-förlaget AB

2012-07-30

Global tankeenhet

Detta inlägg handlar inte om indoktrinering eller kommunism – men om enhet och enighet i världsprojekt. Vi är en värld – jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare, säger Bahá’u’lláh (1817-1892). Hans son ‘Abdu’l-Bahá skrev dokumentet Enighetens Sju Ljus 1906 och tog upp principen om enighet i världsprojekt.

Att vara eniga om att förbättra världen och förena dess folk är en stor sak. Det betyder inte att det ska vara grått och trist, eller att alla hus ska vara lika, att alla endast ska få möjlighet att kunna äga en typ bil, eller att en bristfällig planekonomi ska slösa med resurserna.

Under relativt kort tid, de senaste 50 åren, har en hel ny generation upptäckt vad det betyder att tänka och uppträda som en enda förenad mänsklighet, något som är kraftfullt och som i sin tur skapar spännande resultat.

Bahá’íer tror att föreställningen av världsmedborgarskap och global identitet - något de länge har delat med sig av - har en förmåga att snabbt ändra vår värld – till något bättre.

Ungdomar arbetar för enhet. Foto: media.bahai.org

Detta verkar vara en kraft som världens ledare inte helt och fullt ut har erkänd eller accepterad.

Vi behöver fortfarande förespråka och stödja arbetet och initiativen till Förenta Nationerna, FN:s barnfond, FN:s miljöprogram, Världsnaturfonden och många andra organ som inkallar till en planetarisk tillnärmning till problemlösning, inkluderad de som handlar om försvar och säkerhet.

Följ fortsättningen av serien Enighetens Sju Ljus på Ny Vision.

2012-07-25

Tankens enighet i världsprojekt

sju-ljus-5

Jag fortsätter min artikelserie om Enighetens Sju Ljus, ett dokument som ‘Abdu’l-Bahá skrev 1906 till Jane Elizabeth Whyte i Edinsburg, Skotland.

Denna princip om tankens enighet växer år för år, dag för dag. Och stora utvecklingar inom internationell kommunikation och resa påverkar människor och skapar nya möjligheter för världens enhet.

Vi ser internationella konferenser, konvent, sammankomster och möten inom alla typer och inriktningar nu tillhör vardagen. Dessa drar till sig människor från hela världen. Koordinerade insatser inom områden som bättre hälsovård, minskandet av analfabetism, förbättrade utbildningsinsatser och globalt skydd av miljön skapar enhet och samarbete mellan människor och länder.

Internationell handel och finansväsendet strävar efter att minska komplexa och orättvisa handelsrestriktioner på världsmarknaden.

Internationella kultur- och musikfestivaler och sportsliga arrangemang som OS ökar utvecklingen för en internationell känsla och global identitet för miljontals människor.

Många företag och människor solar sig i glansen av humanitära aktiviteter, och vill gärna visa upp hur duktiga de är att bidra till det ena eller andra sociala, humanitära program eller till stora välgörande projekt.

‘Abdu’l-Bahá säger:

Vad tjänar det till att erkänna att universell vänskap är av godo och tala om människosläktets solidaritet som ett stort ideal? Om inte dessa tankar omsätts i handlingar, är de värdelösa. Världens missförhållanden fortsätter att existera, just därför att människorna endast talar om sina ideal och inte strävar efter att förverkliga dem. Om handlingar intog ordens plats, skulle världens missförhållanden mycket snart vändas till välstånd.”

Han säger vidare:

Människor gör stor affär av välgörenhet. De slösar med vackra ord, för de önskar bli betraktade som större och bättre än sina medmänniskor. De söker berömmelse i världens ögon. De, som uträttar mest gott, använder få ord beträffande sina gärningar.” (1)

Följ fortsättningen av serien Enighetens Sju Ljus på Ny Vision.

 

Källa:

1) ‘Abdu’l-Bahá Anföranden i Paris, s. 15-16 Bahá’í-förlaget AB

2012-07-24

Kommunicera bättre med ett världsspråk

sju-ljus-4I dokumentet Enighetens Sju Ljus från 1906 beskriver ‘Abdu’l-Bahá principen om ett världsspråk. På den tiden hade esperanto börjat tagits i bruk (redan 1887) bland entusiastiska och nyfikna människor. ‘Abdu’l-Bahá besökte under sin Europa-resa, den 12 februari 1913 Paris Esperanto Society och talade inför en mycket intresserad församling. Han pratade persiska, som översattes till franska och därefter esperanto – som vi lätt förstår var behoven för ett världsspråk redan då uppenbar.

Vi ser även att internationella organisationer och organ som Förenta Nationerna och Europeiska Unionen, i styrningen av mänskliga angelägenheter, behöver förstärka behoven för ett effektivt kommunikationsmedium. Det är bara att hoppas att detta arbete snart vill visa vägen för många nationer som fortfarande ser sin egen kultur och språk överlägsen.

Inom FN finns sex officiella språk (arbetsspråken är engelska och fransk). (1) EU har tjugotre officiella språk (medan Europeiska kommissionen procedurspråk är tre: engelska, franska, tyska). (2) Så vi ser att dessa organ försöker att skapa förutsättningar för framtiden.

Vad som slutgiltig blir världsspråket vet vi inte. Men principen finns – och behovet finns.

Läs även mina tidigare artiklar om internationellt hjälpspråk och världsspråk:

 

 • Ett världsspråk behöver globalt stöd
 • Är ett världsspråk en utopisk dröm?
 • Immigration och behovet av ett världsspråk

     

  Källor

  1) UN official languages

  2) Europeiska kommissionens språk

 • 2012-07-23

  Behovet av ett världsspråk minskar inte

  sju-ljus-4

  ‛Abdu’l-Bahá, son till Bahá’u’lláh (som grundade bahá’í-tron) förklarade även hur viktigt ett världsspråk är. I sitt brev (eller som vi vill: ett kort dokument) från 1906 tog han upp sju viktiga principer för världsenhet. En av dessa principer handlar om enhet och enighet inom språkområdet – kommunikation

  Jag fortsätter min serie baserad på Enighetens Sju Ljus, ‘Abdu’l-Bahás dokument.

  Det att införa eller skap ett internationellt språk som alla kan lära sig i tillägg till modersmålet är en av de mest självklara och viktigaste förslag för att skapa förståelse och främja närmare samarbeten mellan världens folk. Det är samtidigt något som är närmast omöjligt – helt klart ett svårt projekt. Valet av ett universellt hjälpspråk har skrämmande övertoner av nationalism och kulturell imperialism.

  Själv om bahá’íerna i över 150 år har främjat denna princip, vet de inte vilket språk som vill bli universellt. Bahá’u’llah har skrivit att:

  Den dagen närmar sig då alla världens folk kommer att ha antagit ett världsspråk och en gemensam bokstavsskrift. När detta uppnåtts skall det för en person, som färdas till vilken stad som helst, vara som om han kom till sitt eget hem. Dessa saker är ofrånkomliga och absolut nödvändiga. Det åligger varje insiktsfull och omdömesgill människa att sträva efter att omsätta det som skrivits i verklighet och handling ...” (1)

  Shoghi Effendi (1897-1957), ‘Abdu’l-Bahás barnbarn, Beskyddaren av bahá’í-tron skrev även att:

  ”Ett världsspråk kommer antingen att tillskapas eller utväljas bland något av de existerande språken samt utläras i alla de förenade nationernas skolor som hjälpspråk vid sidan av modersmålet. Ett världsalfabet … kommer att förenkla och underlätta umgänge och förståelse mellan mänsklighetens nationer och raser.” (2)

  Det ska bli spännande att se. Vi har sett både esperanto, interlingua och ido som några försök till världsspråk. Dessa tre har fått en god del användare och språkintresserade att ta till sig språken, men de har inte fått några större genomslag inom internationell handel, transport, kommunikation, medicin, forskning, konst, kultur, vetenskap etc.

  Behoven finns absolut för att ett världsspråk ska hjälpa mänskligheten framåt.

  Källor:

  1) Bahá’u’lláh: Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, s. 117

  2) Shoghi Effendi: Kallelse till Nationerna, s. 60

  2012-07-19

  Lär känna din kropp som är själens tempel III, Matsmältning – Tarmarna

  Fortsättning från 5/7
  När maten har passerat magen och tolvfingertarmen skickas den till tunntarmen, där den bearbetas så länge med ytterligare hjälp av enzymer tills den blir en tunnflytande soppa. Denna sugs upp av blodbanan genom tarmväggarna och skickas så småningom via portådern till levern.

  Den mat, som inte har tuggats sönder ordentligt, skickas vidare till tjocktarmen tillsammans med det kroppen inte kan ta hand om. Ligger den kvar för länge här, sugs gifterna åter upp i blodkretsloppet och går runt. Därför är det viktigt att man ser till att magen sköter sig minst en gång om dagen. Många kroppsliga besvär har sitt ursprung i en mage, som inte sköts regelbundet. Kött, som får ligga i tarmen i en temperatur av ca 37°C gör att det bildas förruttnelsebakterier, samma som bildas i köttet när det ligger för länge i rumstemperatur och kött innehåller inga fibrer som därför blir orsak till förstoppning.

  Efter de nyaste rönen föreligger först då förstoppning, om man går mindre än 2 ggr i veckan. Så den som tömmer magen 2 ggr i veckan anses ha normal avföring. Men alla dessa människor har alla utan undantag störningar i sitt välbefinnande.

  Bristfällig matsmältning kan visa sig som problem i matsmältningsorganen från munhålan (t.ex. i tandköttet, matsmältningen börjar i munnen) till ändtarmen (t.ex. hemorrojder, dålig andedräkt, uppstötningar, halsbränna, uppkördhet, ömhet i magen, aptitlöshet, sug efter en speciell sorts mat (sötsaker), gasbildning, uppblåst buk, svaghets- och trötthetskänslor efter maten, förstoppning, diarré och andra avvikelser i avföringen). Vid okontrollerade jäsningsprocesser i det stagnerade tarminnehållet kan det även uppstå grötiga till diarréaktiga tarmtömningar, vilka kommer några dagar försenade. Den som får detta tror sig antagligen ha en förträfflig matsmältning och undrar möjligen över uppkördhet och ibland genomträngande lukt.


  Dünndarm

    Foto: flickr. simonfriedrichowitz
  Stagnationen kan även uppträda vid regelbundna tarmtömningar. De olika gifter, som bildas i tarmen vid stagnation verkar till största delen som cellgifter, särskilt som lever-,  blod-, och nervgifter, och de kan skada immunsystemet och främja uppkomst av cancer. Man kan genom särskilda undersökningsmetoder påvisa tarmgifterna i avföringen, blodet, urinen och i hudavdunstningarna.

  Trycket av de i tarmen bildade gaserna vid förstoppning kan vara så kraftigt, att det pressar tarmslemhinnan utåt genom luckor i muskulaturen, som vi kan jämföra med en kraftigt pumpad cykelslang som börjar bli porös. Så uppstår de idag så vanligt förekommande divertiklarna eller tarmfickorna, små utbuktningar i tarmväggen, som kan leda till svåra inflammationer. Vid så högt gastryck tränger gaserna in i blodet, som sedan hamnar i utandningsluften och åstadkommer kadaverliknande lukt. Konsekvensen av detta blir okaraktäristiska symtom från trötthet utan anledning till utmattning — särskilt efter måltider — depression, tryck på huvudet, huvudvärk, migrän, svettningar, hjärtbesvär, kärlkramper med konstant kalla händer och fötter, till ledbesvär m.m. Särskilt känsligt reagerar det vegetativa nervsystemet och psyket. Sjuk tarm – sjukt blod – sjuk kropp.

  Dr. med. Erich Rauch ”Die F.X. Mayr-Kur … und danach gesünder leben”

                              Fortsättning följer 2/8 -12  2012-07-18

  Rasenighet

  sju-ljus-3

  Egentligt en utmaning att skriva om – men ’Abdu’l-Bahá (1844-1921) använde begreppet ”ras” i sitt dokument Enighetens sju ljus år 1906. I dag använder vi kanske mera begreppet etnicitet.

  I dokumentet beskriver ’Abdu’l-Bahá sju ljus eller principer som vägleder mänskligheten, och som ger en viktig generell vision över framtiden. Detta leder till en andlig framåtskridande världscivilisation.

  Varje kultur bidrar till mänsklighetens växt och för att bygga ett globalt samhälle är det lika viktigt att inse detta - som att skydda den biologiska mångfalden. Det finns exempel på positiv särbehandling av minoriteter – och det är faktiskt en bahá’í-princip: rasmässig- och etnisk skillnad ses på som positivt.

  Grunden för att organisera mänskliga angelägenheter ska dock inte vara baserad på konceptet ”ras” eller ”etnicitet”. Att människor (barn, unga, vuxna, man och kvinna) – från vilken som helst kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet arbetar tillsammans för en fredligare värld är bahá’í-visionen.

  Bahá’í-samfundet representerar internationellt omkring 2 100 etniska grupper, och bahá’í-litteratur är översatt till över 800 språk. (1) Jag tror dock inte Bahá’u’lláhs skrifter är översatt till älvdalska eller förortssvenska. Det kan säkert bli ett intressant projekt(!)

  Det att förstå och uttrycka etnisk olikhet är inte någon lätt sak, då människor tycker om vad de bäst känner till och är rädda för att förlora sin identitet och bli underlägsen andra grupper. Många liberala demokratiska länder visar dock att bevarandet av olika kulturers etniska egenart är både möjligt och önskvärd inom ramen för storsamhället.

  I dagens kosmopolitiska värld där vi alla är världsmedborgare är pluralism (mångfald) och etnisk harmoni en av de mest positiva indikatorerna för ett hälsosamt samhälle.

  Pattern of diversity display, Africa, Maropeng exhibition, Cradle of Humankind

  Pattern of diversity display, Africa, Maropeng exhibition, Cradle of Humankind

  En djupsinnig andlig dimension som tar upp temat etnisk harmoni kan du hitta i Bahá’u’lláhs Förborgade ord:

  Vet ni ej varför Vi skapade er alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. Begrunda ständigt i era hjärtan hur ni blev skapade. Då Vi skapat er alla av samma stoft, åligger det er att vara såsom en enda själ, att vandra med samma fötter, äta med samma mun och dväljas i samma land, så att ni från ert innersta, genom era gärningar och handlingar må framvisa tecknen på enhet och sann frigörelse. Sådant är Mitt råd till er, o ljusets härskara! Giv akt på detta råd, att ni må erhålla helighetens frukt från den undersköna praktens träd.  (BBFOA68)

  (2)

   

  Källa:

  1) http://www.bahai.us/news/bahai-statistics/

  2) http://skrifter.bahai.se/kallskrifter/bahaullah/forborgade-ord/

  2012-07-17

  Förening av mänskligheten

  Sju ljus

  Det andra ljuset som lyser över mänsklighetens förmörkade horisont pekar på behovet av att förena mänskligheten. I detta blogginlägg som fortsättning på denna serie beskriver jag hur ’Abdu’l-Bahá (1844-1921) och även hans dotterson Shoghi Effendi (1897-1957) tar upp detta viktiga tema.

  Shoghi Effendi skriver i boken Kallelse till nationerna om detta:

  Låt inget misstag uppstå. Principen om mänsklighetens enhet - den medelpunkt kring vilken alla Bahá’u’lláhs läror kretsar är inte blott ett utflöde i av okunnig känslosamhet eller ett uttryck för vaga och fromma förhoppningar. Dess uppfordran skall inte bara sammankopplas med ett återuppväckande av andan av brödraskap och god vilja bland människorna, inte heller syftar den enbart till att befrämja harmonisk samverkan mellan enskilda folk och nationer. Dess innebörd är djupare, dess anspråk större än något som gamla tiders Profeter tilläts framföra. Dess budskap är inte endast tillämpbart på den enskilde utan befattar sig främst med egenskaperna hos de grundläggande samband som måste binda samman alla stater som medlemmar i en mänsklig familj. Den utgör inte blott formuleringen av ett ideal utan är oskiljaktigt förknippad med en institution förmögen att förkroppsliga dess sanning, visa dess giltighet och föreviga dess inflytande. Den inbegriper en organisk förändring av strukturen i dagens samhälle, en förändring vars like världen ej ännu har erfarit. Den utgör en utmaning, på en gång djärv och universell, mot den utslitna, förlegade visdomen i nationella trosuppfattningar trosuppfattningar som har sett sina bästa dagar och som, enligt händelsers normala förlopp såsom utformade och kontrollerade av Försynen, måste ge vika för ett nytt evangelium, fundamentalt skilt från och oändligt överlägset vad världen hittills föreställt sig. Den fordrar inget mindre än en förvandling och demilitarisering av hela den civiliserade världen en värld organiskt förenad i dess livs alla väsentliga aspekter, dess politiska system, dess andliga strävan, dess handel och finanser, dess skrift och språk, och likväl oändlig i mångfalden av nationella särdrag hos de federerade enheterna.

  Bahá’u’lláhs kallelse riktar sig främst mot alla former av provinsialism, all trångsynthet och alla fördomar. Om länge omhuldade ideal och högaktade institutioner, om vissa sociala förutsättningar och religiösa formler har upphört att befrämja välfärden hos mänskligheten i dess helhet, om de inte längre sörjer för behoven hos en mänsklighet i utveckling, låt dem svepas bort och förvisas till de föråldrade och glömda doktrinernas skräpkammare. Varför skulle dessa, i en värld underkastad förändringens och sönderfallets orubbliga lag, vara undantagna från den nedgång som med nödvändighet måste drabba varje mänsklig institution? Ty legala normer, politiska och ekonomiska teorier är enbart utformade för att skydda hela mänsklighetens intressen, och mänskligheten får inte offras för bibehållandet av någon särskild lags eller doktrins integritet. (1)

  Källa:

  1) Shoghi Effendi – Kallelse till Nationerna

  2012-07-16

  Nationernas enhet

  Sju ljus

  Jag fortsätter min serie artiklar baserade på ‘Abdu’l-Bahás dokument ”Enighetens sju ljus” (1) från 1906.

  När vi ser på etablerandet av enhet och enighet i världen – är det fortfarande mycket cynism som råder. I dokumentet beskriver inte ’Abdu’l-Bahá någon form för diktatorisk global världsorgan med obegränsad auktoritet (som många människor uppriktigt fruktar). Bahá’í-synen är at världsenhet inte betyder övercentralisering och föreslår ett federativt system baserad på kollektiv säkerhet, med betoning på decentralisering och att varje medlemsstat kan kontrollera och reglera egna inre angelägenheter mot sitt lands befolkning.

  ‘Abdu’l-Bahá bekräftade detta i ett tal 2 juni 1912 i New York:

  Det är mycket tydligt att det i framtiden inte ska finnas någon centralisering bland världens länder, vare sig det är konstitutionella regeringar, republikanska eller av demokratiska former ... det vill säga, varje provins kommer att vara oberoende i sig, men en federal union vill tillvarata de olika oberoende staternas intressen... Att kasta åt sidan centralisering som främjar despotism är i dag nödvändigt. Detta kommer att vara produktivt för internationell fred. (2)

  Ett annat område och faktor som påverkar och hindrar övergången mot en förening av mänskligheten är att regionala konflikter och inbördeskrig resulterar i försök till enhet – utan att beakta mänskliga rättigheter, olika etniska gruppers behov eller lyssna till kulturella organisationer och religiösa samfunds talan.

  Detta betyder att behovet för enhet först måste starta på gräsrotsnivå, inom grannskap, kommuner och regioner för att garantera alla människors privilegier och rättigheter.

  Enhet beaktas okritiskt som uniformitet – men bahá’í-synen påpekar helt klart enhet i mångfald och arbetar kontinuerligt för att öka insatsen inom detta område.

  Följ med i fortsättning på Ny Vision!

  Källa:

  1) skrifter.bahai.se

  2) ’Abdu’l-Bahá: Promulgation of Universal Peace (ogranskad översättning)

  2012-07-13

  Religiös förföljelse i Indonesien

  Indonesisk domstol dömer shiitisk präst till två års fängelse för hädelse.

  (Källa: Associated Press, 12 juli 2012)

  Sampang, Indonesien - En indonesisk domstol har dömt en shiitisk präst till två års fängelse för hädelse. Aktivister för mänskliga rättigheter kallar domen ett bakslag för religiös frihet i världens tredje största demokrati.


  En panel bestående av tre domare fann torsdagen den 12 juli 2012 Tajul Muluk skyldig till förolämpning mot islam på grund av hans religiösa uppfattning. Som bekant består islam av två grenar, och den större - sunni - dominerar över shia-islam i Indonesien.

  "Med hänvisning till uppgifter från vittnen", säger domstolen, "har Muluk propagerat för att minska de dagliga obligatoriska bönerna från fem till tre, samt hävdat att den nuvarande heliga Koranen inte längre skulle vara autentisk och att vissa av profeten Muhammeds följeslagare skulle vara otrogna."

  "Svaranden har juridiskt och på ett övertygande sätt bevisats vara skyldig till hädelse", säger domaren Purnomo Amin Tjahjo. "Hans handlingar har principiellt förolämpat islam."

  Domaren tillade att Muluk hade spridit shiitiska religiösa läror som deklarerats som kätterska av det inflytelserika Indonesiska Ulema-rådet, en rådsförsamling bestående av präster. Rådet och de flesta indonesiska muslimer är sunniter.

  Den 39-åriga Muluk, även känd som Ali Murtadlo, greps i april. Han förnekade anklagelserna och planerar nu att överklaga. Den tätt bevakade rättegången hölls i Sampangs tingsrätt i Madure, en ö utanför östra Java.

  "Detta är en fråga om min värdighet, eftersom de har stämplat mig som otrogen," sade Muluk efter rättegången mot honom. "Jag har bevis för att denna rättegång var uppgjord på grund av politiska orsaker." Han utvecklade dock inte detta.

  Indonesien är världens folkrikaste muslimska nation och dess konstitution garanterar religionsfrihet. Men det har skett ett flertal attacker och hot under de senaste åren mot landets religiösa minoriteter. Även mot kristna, bahá'íer och ahmadiyaher, som alla betraktas som kätterska.

  Det New York-baserade Human Rights Watch uppmanade regeringen att lägga ned anklagelserna och att släppa Muluk, vars fall belyser det hot som Indonesiens hädelselag utgör mot religionsfriheten.

  "Regeringen måste vända den växande trenden av våld och rättsliga åtgärder mot religiösa minoriteter i landet", säger Elaine Pearson, människorättsorganisationens ställföreträdande chef för området Asien.

  2012-07-11

  Det första ljuset – politisk enhet och enighet

  Sju ljus

  Sedan 1844 då Báb förkunnade början för den nya tidsåldern och 1863 då Bahá’u’lláh stod fram som Guds budbärare för vår tid har mycket positivt skett i världen. Bahá’u’lláhs son ‛Abdu’l-Bahá skrev 1906 ett kort dokument med sju principer för världens utveckling – Enighetens sju ljus. Det första ljuset var politisk enhet och enighet.

  Går det att se de första ”skimmer av enighet”? Om vi inte fastnar i partisanpolitik, och övergripande ser med nya andliga ögon på det politiska området – så samarbetar många länder mellanstatlig för att hitta lösningar världens pressande problem inom ekonomisk handel, fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital (som är kärnan av Europeiska unionens inre marknad). Detta steg var komplett politiskt omöjligt för inte många årtionden sedan. Det är även många andra faktorer, som miljöfrågor, folkhälsa, turism, konst och kultur som påverkar politiker. Gräsrotrörelser, tankesmedjor och lobbyister arbetar för att främja nya tankesätt.

   

  I've got the world on a string

  Världspolitiken snurrar… foto: flickr.com

   

  Andra områden är frihandelsavtal, överenskommelser om handel utan tullar eller andra hinder mellan olika organisationer som EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen), NAFTA (North American Free Trade Agreement), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) med mera.

  Politik är en statskonst – och politikerna har som mål att utföra aktiviteter som att verkställa och styra inom en kommun, län, region, land, en federation eller en union av länder. Det handlar om hur makten ska fördelas och utövas.

  Det har varit många ideologier genom tidernas lopp – och vi ser i dag ”politiska spöken” eller resterna av tidigare tillkortakommande. Vi får tyvärr leva med dessa ett tag till – då nationalism, kommunism och rasism fortfarande påverkar det politiska området.

  Sakta men säkert släpper dessa tre avgudars mörker taget på världens ledare och makthavare, och den nya visionen om en ny världsordning – baserade på andliga principer kommer med nytt ljus, som ger inspiration och kunskap om hur man kan utveckla en gudomlig politik.

  Följ med på Ny Vision – i min nästa artikel om Enighetens sju ljus.

  2012-07-10

  Det första ljuset – politisk enighet

  Sju ljus

  Bahá’u’lláh proklamerade (som ni kan läsa i mina tidigare inlägg) Enhetens Tidsålder för världens regenter och ledare - värdsliga så väl som religiösa - på 1870-talet och även ‛Abdu’l-Bahá bekräftade temat och inspirerade bahá’í-samfunden över hela världen. De beskrev att för att lösa världens grundläggande problem så behövs tankens enhet och vision – mänsklighetens enhet. Tidigare var det inte möjligt att genomföra någon form för enhet på grund av dålig kommunikation mellan olika kontinenter – världen var inte en. Tankeutbyte, umgänge, förståelse och enighet var ouppnåeliga.

  I dag kan du åka världen runt under 24 timmar och de senaste nyheterna presenteras direkt i din mobiltelefon.

  När ‛Abdu’l-Bahá beskriver politisk enhet i dokumentet Enighetens sju ljus (se mitt tidigare blogginlägg) från 1906 så är detta övergripande principer, ej detaljerad förklarad. Politisk enighet och enhet är inte det samma som nationernas enhet. Detta förklarar hans sonson Shoghi Effendi (1897-1957) i brev från 1936 och 1945 1) 2).

  Enighetens sju ljus är ett löfte, inte direkt en charter för världsfred. Det finns en kraft och skönhet i dess enkla och koncisa form. Framtidens generationer vill säkert se närmare på dokumentets betydelse och innebörd. Utan tvekan kan vi se att flera av principerna beskrivet redan har påverkat samhället i stort, och ljusen brinner klarare än någon gång tidigare.

  Som en guide kan vi se att politisk enighet går stegvis, och regionala konflikter påverkar världens gång.

  Det är fortfarande manga motgångar i den politiska världen, som förhindrar enhet och enighet. ‛Abdu’l-Bahá säger att ”det första ljuset är enighet i det politiska riket, vars första skimmer nu kan urskiljas”. Han bekräftar att ansträngningarna som görs inom det politiska området kommer att lyckas, eftersom Guds rikes kraft hjälper och bistår i dess förverkligande.

   

   Candle

  I mitt nästa inlägg ser jag närmare på detaljerna. Följ med på Ny Vision.

  Källa:

  1) Shoghi Effendi: With reference to your question concerning 'Abdu’l-Baha’s reference to “unity in the political realm”: this unity should be clearly distinguished from the “unity of nations”. The first is a unity which politically independent and sovereign states achieve among themselves; while the second is one which is brought about between nations, the difference between a state and a nation being that the former, as you know, is a political entity without necessarily being homogeneous in race, whereas the second implies national as well as political homogeneity.

  - From a letter written on behalf of Shoghi Effendi, dated 26 July 1936, from the Compilation on Peace

  2) Shoghi Effendi: The Seven Lights of Unity will not necessarily appear in the order given.

  - Extract from a letter written on behalf of Shoghi Effendi,  dated 19 November 1945, from the Compilation on Peace

  2012-07-09

  Sju ljus upplyser världens förmörkade horisont

  Sju ljus

  När mörkret är störst kommer ljuset. Det verkar vara en naturlag. Världen är i andligt mörker – och det andliga ljuset kommer med en ny profet – en ny Gudomlig budbärare. Vår tids ljusbärare och uppenbarare av Guds budskap för mänskligheten är Bahá’u’lláh (1817-1892). Hans äldste son, ‛Abdu’l-Bahá (1844-1921) berättar om sju punkter – eller sju ljus – som upplyser världens förmörkade horisont. ‛Abdu’l-Bahá beskriver dessa principer, dessa ljus i ett brev 1906 (närmast ett kort dokument) till Jane Elizabeth Whyte i Edinsburg, Skotland. Hon hade besökt ‛Abdu’l-Bahá i ‛Akká (Akko, Palestina, dåvarande osmanska riket) i mars 1906. Enighetens sju ljus är översatt till svenska, och är som följer:

  Även om harmoni grundades i gångna tider, kunde likväl inte hela mänsklighetens enighet ha genomförts på grund av brist på hjälpmedel. Kontinenter förblev vitt åtskilda, ja till och med bland folken på en och samma kontinent var sammanslutning och tankeutbyte nästan omöjligt. Följaktligen var umgänge, förståelse och enighet bland jordens alla folk och släkten ouppnåeliga. Idag har emellertid kommunikations-möjligheterna mångfaldigats, och jordens fem kontinenter har verkligen smält samman till en... På samma sätt har alla medlemmar i den mänskliga familjen, vare sig folk eller regeringar, städer eller byar, blivit mer beroende av varandra. Oberoende är inte längre möjligt för någon, eftersom politiska band förenar alla folk och nationer, och handelns och industrins, jordbrukets och utbildningens förbindelser förstärks varje dag. Därför kan mänsklighetens enighet uppnås i denna dag. Sannerligen, detta är ingenting annat än ett av undren i denna underbara tidsålder, detta lysande århundrade. Detta har föregående tidsåldrar varit berövade, ty detta sekel ljusets århundrade har blivit utrustat med unik och ojämförbar härlighet, kraft och upplysning. Härav följer det mirakulösa avslöjandet av ett nytt underverk varje dag. Så småningom kommer man att se hur klart dess ljus skall brinna i människans värld.” (ABUS2301)

  Se hur dess ljus nu gryr över världens förmörkade horisont. Det första ljuset är enighet i det politiska riket, vars första skimmer nu kan urskiljas. Det andra ljuset är tankens enighet i världsprojekt, vars fullbordande inom kort kommer att bevittnas. Det tredje ljuset är enighet i friheter, vilket säkert kommer att ske. Det fjärde ljuset är enighet i religion, vilket är hörnstenen i själva grunden, och som genom Guds kraft kommer att uppenbaras i all sin glans. Det femte ljuset är nationernas enighet en enighet, som kommer att säkert grundas i detta århundrade och orsaka att alla världens folk kommer att betrakta sig själva som medborgare av ett gemensamt fädernesland. Det sjätte ljuset är rasenighet, som gör alla som bor på jorden, till folk och släkten av en ras. Det sjunde ljuset är enighet i språk, det vill säga valet av ett universellt språk, som alla människor skall undervisas i och tala. Var och en av dessa saker kommer oundvikligen att ske, eftersom Guds rikes kraft hjälper och bistår dem i deras förverkligande.” (ABUS2302)

   

  Enighetens sju lju

  Enighetens sju ljus: ‘Abdu’l-Bahás originalbrev från 1906
  s. 167 i boken The Seven Candles of Unity,
  Bahá’í Publishing Trust ISBN: 1-870989-12-0

  Källa: skrifter.bahai.se

  I mitt nästa inlägg på Nyvision kommer jag att ta upp det första av de sju ljusen, som tillhör visionen om en ny andlig världsordning.

  2012-07-05

  Lär känna din kropp som är själens tempel II, matsmältningskanalen

  Forts. från 21/6)
  När den ordentligt tuggade maten kommer ner i magsäcken slussas den vidare i små portioner genom en ringmuskel till tolvfingertarmen. Den heter så för att den är lika lång som tolv fingrar är breda. Tolvfingertarmen har oerhört viktiga funktioner att fylla, men många känner inte till dess betydelse utan räknar den till tunntarmen. Saknas den eller är den skadad får man problem med näringsupptaget. Här blandas maten med gallan, som skickas ner från gallblåsan för att göra fettet vattenlöslig och med bukspott från bukspottskörteln, som innehåller enzymerna lipas, amylas, trypsin och pepsin.

  Matspjälkningsenzymer är livsviktiga för oss. Avsaknaden av ett enda enzym kan vara dödlig. Utan enzymer kan kroppen inte finfördela maten så att vi kan tillgodogöra oss näringsämnena. Ju längre tid vi tugga maten, desto fler signaler går till bukspottskörteln, som hinner förbereda sig genom att bilda de olika enzymerna. Kastar vi i oss maten, finns inte så mycket enzymer tillgängliga för att ta hand om maten. Dessutom tillkommer ytterligare problem när maten är hårdsmält som stekt mat, olämpliga fetter, kaffe, alkohol, sötsaker m.m. Detta orsaker uppkördhet, sura uppstötningar, värk m.m. Maten ligger ungefär två till sex timmar kvar i magen.

  Lipas klyver med hjälp av gallan fett i fettsyror och glycerin. Amylas klyver stärkelse i olika sockerarter såsom glykogen, dextrin och maltos och proteinspjälkande enzymer, trypsin och pepsin klyver proteiner till aminosyror. Detta är nödvändigt för att näringsämnena skall kunna tas upp av kroppens minsta enhet, cellen som jag kommer att beskriva senare.

  Foto: Birger Ledin   Matens väg till magen
  Förutom levern är bukspottskörteln (pancreas) det viktigaste organet i matsmältningsapparaten. Om bukspottskörteln inte fungerar, kan maten inte brytas ner och omvandlas då istället till giftiga ämnensom levern måste försöka ta hand om.

  Bukspottskörteln har en uppgift till, nämligen att producera det livsviktiga insulinet i de Langerhanska öarna som omger bukspottskörteln och som söndras direkt in i blodet. Om körtlarna producerar för lite insulin förbränns inte glykogenet, sockret lagras i levern och avgår till blodet alltefter behov. Följden blir att blodsockerspegeln höjs. Det överflödiga sockret utsöndras då genom njurarna och vi finner socker i urinen, resultatet är diabetes.

  Är bukspottskörteln överansträngt undvik alla vitt mjöl-, vitt ris- och vitt socker- produkter. Råris hanteras lättast av den. Satsa på mycket grönsaker, framförallt rotfrukter.

  ”De renaste naturprodukter blir oss till ingen nytta, om bukspottskörteln sviker sin uppgift, ty då nedbryts allt och förvandlas till giftprodukter, som obeveklig dömer oss till undergång. Varken äggvita, fett eller stärkelse kan tas upp, om detta säregna lilla organ lämnar oss i sticket. Jämte leversjukdomarna hör därför bukspottskörtelsjukdomar till de farligaste som finns”.
  A.Vogel, ”Den lille Doktorn”

  Om vi sköter om kroppen, mår själen bra.

  Fortsättning följer 19/7 -12

  2012-07-04

  Sommaren – en tid för att ladda ditt andliga batteri

  För själen borde sommaren vara en bra tid. Rent fysiskt värmer solen jorden och växtriket, djurriket och människan mår bra. Det smittar av sig på själen. Det fysiska påverkar det icke-fysiska planet – själen. Roliga upplevelser, att uppleva nya saker, lära sig nytt och åka till sommarläger, eller semester skapar nya länkar/förbindelser i hjärnan. Barn, unga och äldre nyter av varje sekund på semestern - antingen det är traditionella besök till sommarstugan, badsemester eller stadsvandringar i främmande länder.

  Trodde du – men sommaren är även en stressande tid, om du tillåter sommarens stress att överta kommandon. Många parrelationer mår inte bra efter semestern och slitsamma relationer mellan barn och vuxna tär på energin. Alla aktiviteter, och stressområden som nämnt ovan berör den materiella delen av livet. Men få tänker på den andliga delen.

   Free Gentle Windchimes Bokeh Creative Commons

  Det är en konst att ladda ens andliga batterier – och varje år kommer det goda råd till hur man verkligen kan skapa och få god energi, i sig själv och tillsammans med andra. När du befinner dig i en svår situation, så kan det vara bra att läsa ett av Bahá’u’lláhs (1817-1892) verser. Bahá’u’lláh säger i Förborgade Ord:

  Hör intet ont, se intet ont, förnedra ej dig själv, gråt ej eller sucka. Säg ej något ont så att du ej måtte höra det sägas till dig och förstora ej andras fel, så att dina egna fel ej må framstå som stora och önska ej någons förnedring, så att din egen förnedring ej må blottas. Lev så ditt livs dagar, som är kortare än ett flyktigt ögonblick, med fläckfritt sinne och obesudlat hjärta, med rena tankar och din natur förandligad, så att du fri och förnöjd må kunna lägga detta jordiska hölje åt sidan och bege dig till det mystiska paradiset och evinnerligen förbliva i det eviga riket. (1)

  1) skrifter.bahai.se

  2012-07-03

  Saker att göra under sommaren

  Sommartiden är en tid för kroppen att ladda batterierna, att hämta energi och uppleva nya saker. Förhoppningsvis får ni tid att läsa böcker, att träffa nya bekantskaper och reflektera över nya möjligheter. För er som söker efter andliga upplevelser eller en ny vision för framtiden kan en bahá’í-sommarskola vara en bra aktivitet.

  På årets svenska bahá’í-sommarskola i Lundsbrunn 11-15 juli kommer en serie kurser hållas om bland annat den nya visionen – och de närmaste fem åren. Femårsplanerna som bahá’í-samfundet just nu arbetar med visar vägen mot framtiden, och tar upp hur individen, samhället och institutionerna tillsammans kan skapa harmoni och växt.

  Sommarskola i Lundsbrunn

  Programmet innehåller även tid för reflektioner, andliga sammankomster, rekreation, information om bahá’í-historien och tema/arbetsgrupper. Anmäl dig på sommarskolan.bahai.se.

  Vill du träffa bahá’íerna på en sommarskola i utlandet är inte det något problem. Ett snabbt google-sök på ”bahai summer school 2012” gav många träffar.

  Jag önskar dig en givande sommar där du kan lära mera om bahá’í-trons principer och vision för framtiden.

  2012-07-02

  Ny Vision firar 1 år!

  Happiness flower

  Den 1 juli 2011 lanserades Ny Vision - bloggen som handlar om just det – en ny vision för en ny världscivilisation och en ny världsordning – baserade på andliga principer.

  Jag hoppar ni tycker om Ny Vision – och ser fram emot fortsättningen. Statistiken visar 1267 unika besökare, så det borgar för framgång och mångdubbling de närmaste åren. Förhoppningsvis har blogginläggen gett inspiration och reflektion. Under perioden har 267 artiklar skrivits – och det kommer säkert att bli material till flera böcker. Det får vi återkomma till.

  Jag önskar era alla besökare en fortsatt trevlig sommar och ser fram emot att höra från. Tipsa gärna era vänner och intresserade om Ny Visions Facebooksida.

  God sommar!

  Hälsningar Ny Vision

  2012-07-01

  Enkelt liv

  Ett enkelt liv, vad är det? Låter som någonting som många vill ha, men få har det. Enkelt, inte många bekymmer, ingen oro, ingen stress. Men hur kan man få ett enkelt liv? Svaret är att vi ofta krånglar till vår tillvaro onödigt mycket. Vi är så fast i stressekorrhjulet att vi knappt har tid att tänka. Vi blir som robotar som ska hinna göra en massa saker på alldeles för kort tid. Enkelhet i vardagen kan vara att få små stunder för sig själv för att hinna reflektera. På jobbet är det folk och ljud överallt, men att gå undan en kort stund ibland kan göra att man fokuserar bättre. Där har rökare en stor fördel, de går ut och tar en cigarett då och då. Visserligen är rökning skadligt, men att få gå ut och koppla av är något som alla skulle behöva, andas frisk luft, kanske få lite solsken i bästa fall. Handla mat, där kan man också ta in enkelhet. Enkel mat, men inte snabbmat. Är du vrålhungrig, ät en frukt medan potatisen kokar. Väldigt många maträtter tar bara en halvtimme att laga. Med bra råvaror och färska grönsaker går det att laga till bra mat som alla i familjen mår bra av. Tillräckligt med vitaminer och mineraler gör att man blir piggare och orkar mera. Äta tillsammans och ha det trevligt runt matbordet gör sitt till för att må bra. Det behövs inga tillkrånglade recept, gör det enkelt. Kött, fisk, ägg, linser eller bönor ger proteiner. Sen potatis, ris eller pasta. Grönsaker, rotfrukter eller sallad. Matplanering underlättar, och att laga rejäla portioner som räcker i två dagar. Tänk efter: vad mår du bra av? Vara tillsammans med andra eller själv? Läsa en bok eller gå på promenad? Sjunga och lyssna på musik? Något som kan hjälpa oss i livet, är att ge föda åt själen. Läsa bön, meditera, läsa ur de heliga skrifterna, vilken religion du än tillhör. Reflektera över ditt liv och hur du vill leva. Enkelt med få ägda prylar, eller fullt av saker som måste skötas? Just det där med prylar håller jag på att jobba med. Jag har samlat på mig en del under årens lopp. Men det känns bra att ge bort dem så att någon annan får glädje av dem. Det finns Myrornas, Erikshjälpen, Bröd till Bröder, Kupan och andra organisationer som gärna tar emot saker till försäljning. Blir ett enklare liv mera andligt? Abdu'l-Baha levde mycket enkelt hela sitt liv. Han var mycket generös mot alla han mötte. Även om han inte hade många ägodelar, gav han ändå bort saker till dem som behövde. Att sträva mot enkelhet strunta i status och skrytsamhet leva harmoniskt i enighet utvecklas andligt i evighet