2012-06-27

En väckarklocka för världens ledare

Universella Rättvisans Hus (bahá’í-trons världscenter) inbjuder världens ledare att ta till sig Bahá’u’lláhs budskap. Som jag beskrev i mina förra blogginlägg så skrev Bahá’u’lláh själv under åren 1852-1892 till de troende, till intresserade och speciellt under perioden omkring 1865 och framåt till världens härskare, regenter, konungar, värdsliga och religiösa ledare och förmanade dem att bilda ett förbund av stater och vara rättvisa i sina beslut. Ett huvudtema var mänsklighetens enhet och enighet och global fred.

I detta blogginlägget använder jag  boken boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar, då den beskriver de processer och krafter som påverkar världen.

Tyvärr så visade de allra flesta ledare inga vidare sympati eller intresse för ett sådant budskap.

Bahá’u’lláh hade i sin lagbok Kitáb-i-Aqdas instiftat institutionen Universella Rättvisans Hus – som skulle vara den högsta ledningen för bahá’í-tron. Först år 1963 var tiden mogen att etablera bahá’í-trons högsta organ.

Universella Rättvisans Hus fortsatte att informera om Bahá’u’lláhs budskap till världens ledare och år 1967 blev representanter för mänskligheten på nytt informerad då 140 statsledare officiellt fick i gåva en bok med Bahá’u’lláhs skrifter. Flera uttryckte sin tacksamhet – men inga, utom en ledare, följde upp budskapet. På nytt, år 2002 tog världens bahá’íer upp ett budskap från Universella Rättvisans Hus till världens religiösa ledare, vidare har Det Internationella Bahá’í-samfundet överräckt många uttalanden och budskap till statsledare och internationella organisationer, FN-organ med mera och delegater från bahá’í-samfundet deltog på Millennium World Peace Summit i New York 2000.

Fortfarande är det en tröghet att ta till sig budskapet som den nya tiden desperat behöver.

Bahá’u’lláh erbjud Den största freden till världens konungar och härskare, som representanter för mänskligheten, och hans budskap blev ignorerad. I och med det uppenbarade Bahá’u’lláh att deras makt villa försvinna och överges i folkens händer. Bahá’u’lláh förutsåg att de gamla sociala, intellektuella, politiska och ekonomiske banden skulle brytas och hela världssamfundet skulle omställa sig till nya mönster som harmonierar med mänsklighetens enhet och helhet.

Lidandet – en konsekvens av att avvisa Bahá’u’lláhs budskap är även medlet för att rena och förena mänskligheten. Det är en renande och upplivande eld som smälter starka och motståndsduktiga element och blandar dessa. Vi går genom en turbulent och kaotisk tid – och världen förändras från nuvarande bristfälliga ordning – till en ny andlig världscivilisation. Och då är frågan – skulle inte saken ha varit annorlunda om representanterna för mänskligheten, de som mottog Bahá’u’lláhs ursprungliga budskap, erkände hans gudomliga mission och genomförde hans plan? Tyvärr förlorade vi denna möjligheten.

Förhållanden förvärras – när ska världens ledare bryta mönstret och noggrant undersöka Bahá’u’lláhs krav, hans påståenden och budskap?

Följ med i fortsättningen på Ny Vision!

2012-06-26

Respons på Bahá’u’lláhs kall

Vi har sett i mina tidigare blogginlägg hur den skapande kraften i Guds ord skapar nya impulser – och nu via Guds Budbärare för vår tid, läggs fundamentet för en ny världsordning – en ny världscivilisation.

Jag använder boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar, som bakgrundsmaterial även till detta blogginlägg.

Så – vad händer när ett nytt budskap från Gud, som handlar om enhet och om principer för en ny världsordning revolutionerar världen med skaparkraft? Det behövs en respons. Som vi såg i mitt förra inlägg så svarade inga av jordens värdsliga eller religiösa regenter eller ledare på Bahá’u’lláhs (1817-1892) budskap om internationell fred, rättvisa principer för ledarskap och ett förbund av nationer.

Hela mänsklighetens lidande beror på att vi inte har reagerat på Bahá’u’lláhs kall.

Kitáb-i-Aqdas - Den heligaste boken

Bahá’u’lláhs heligaste bok – Kitáb-i-Aqdas, uppenbarat 1873.
Foto:
Bahá’í World Centre Archives

Vi ser att inga nationer klarar att bemöta och bemästra de kritiska problemen som sträcker sig över ländernas gränser. Kyrkliga myndigheter kan inte begära absolut lydnad. Det går inte för intressegrupper att isolera sig eller för vissa grupper att befrämja snäva ekonomiska intressen.

Det är dramatiska sammanbrott av gamla former och institutioner som plågar världen – dessa är förorsakat av oviljan att ta till sig det nya budskapet för vår tid. Det är en rensande kraft som tar bort gamla utslitna samhällsstrukturer och institutioner, och bygger upp nya – för den nya tiden.

Vi lever i en tid med många omfattande ändringar. Kriser och kaos har blivit det normala för de generationer som har vuxit upp sedan 1844. Det är ändringar som påverkar mänskligheten kollektivt.

Okunskap om Bahá’u’lláhs roll och ett ledarskap som avvisade hans budskap om en ny andlig världsordning är en av huvudorsaken till mänsklighetens lidande.

Flera gånger har mänskligheten haft möjlighet att höra det gudomliga kall – först direkt vid Guds Budbärare själv (han skrev till världens mest inflytelserika värdsliga och religiösa ledare). Bahá’u’lláh uppmuntrade, gav råd och förmanade alla konungar och härskare om att skapa fred.

Shoghi Effendi (1897-1957) beskriver att människor av hög rank inte intresserade sig för trons budskap; ledare i den religion bahá’í-tron hade som ursprung hatade den; det folk som tron uppstod bland hånade den; storparten av kungar och härskare som Bahá’u’lláh skrev till föraktade budskapet och trons principer blev förvrängd av avundsjuka människor i länder och bland folk långt från trons hemland. (1)

I nästa inlägg ser jag närmare på fenomenet avsaknandet av respons på Bahá’u’lláhs budskap.

Källa:

1) Shoghi Effendi, förordet till Promised Day is Come. s. vi.

2012-06-25

Motkrafter till en andlig civilisation

I mitt tidigare blogginlägg skrev jag kort om den andliga och administrativa kraftimpuls som behövs för en ny världsordning. Lokala och nationella andliga råd, Universella Rättvisans Hus, bahá’í-trons världscentrum och de många bahá’í-templen är både mönstret och vägen att gå för att leda mänskligheten.

Det behövs även en respons på det andliga budskapet. Och det är här utmaningen ligger.

Bahá’u’lláh, bahá’í-trons grundare proklamerade sin ställning som Guds budbärare för vår tid. Han skrev från sitt långa fångenskap under åren 1863-1892 till värdens religiösa och värdsliga regenter om den nya tidsåldern och berättade hur de skulle kunde bilägga tvister, krig och skapa en ny världscivilisation. En viktig skrift var “Skriften till jordens konungar” från 1864. Under en intensiv period under slutet av 1860-talet (1867-1870) skrev Han bland annat till Kejsare Napoleon III, Drottning Victoria, Kejsare Wilhelm I, Tsar Alexander II av Ryssland, Kejsare Franz Joseph, Påve Pius IX, Sultan Abdul-Aziz och den persiska kungen Nasiri’d-Din Shah. (1)

Några regenter på Bahá'u'lláhs tid

Några regenter som på slutet av 1860-talet mottog brev från Bahá’u’lláh
Foton från Wikipedia.

Bahá’u’lláh förkunnade sin ställning och varnade mottagarna om kommande katastrofala omvälvningar i världens politiska och sociala ordning. Han uppmanade värdens dåvarande ledare att visa rättvisa i sitt maktutövande, att alla länder kollektivt skulle avrusta och forma ett samvälde eller förbund av nationer. Endast vid att kollektivt avstå från krig, skulle en bestående och varaktig fred kunde etableras.

Responsen från världens ledare uteblev – de ignorerade alla som en helt och hållet innehållet, och resultatet ser vi i dag (den ende regenten som uttalade sig positivt var Drottning Victoria – men vare sig hon eller de andra kristna regenterna i Europa vände sig till honom för att få råd) . Vi ser framför oss fortfarande utmaningar – och de globala världsproblemen är än inte lösta, till trots för Nationernas Förbund och Förenta Nationernas begränsade ansträngningar.

Kärnan i religionen är att ta bort hat och fiendskap mellan människorna. Vi har gått igenom så många krig och konflikter – och ord som vi vuxna använder är välkända och negativa: vapen, armé, kamp, fästningar, våld, aggressivitet, härskarmakt, kriminalitet, terrorism, bomb etc. Varje dag bombarderas vi av negativa ord genom media. Detta är vad den nuvarande världsordning erbjuder – vi behöver då något nytt.

I dag är det en tid för universell broderskap och bahá’í-tron förklarar hur man ska bemöta det mörker som har lamslagit – inte bara världens ledare, men mänskligheten som helhet. 

Läs fortsättningen på Ny Vision.

Källa:

1) The Summons of the Lord of Host, Bahá’u’lláhs brev till världens regenter kan köpas från Bahá’í-förlaget AB.

2012-06-21

Lär känna din kropp som är själens tempel I, matsmältningskanalen

Ingen känner vår kropp så bra som vi själva, då vi hanterar den dagligen, men då gäller det att lyssna på den och skaffa sig information. Inte ens den skolmedicinske läkaren känner vår kropp, han behandlar endast symtomen, men inte orsaken.
Vår bostad är vår hemvist. För att trivas hemma håller vi rent och snyggt, storstädar med jämna mellanrum, slänger gammalt skräp och förnyar gamla möbler så att allting blir fräscht och snyggt.
 Kroppen är templet för själen. Hur sköter vi vår kropp? Ju bättre vi sköter den och undviker sjukdomar, desto bättre mår själen.

”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” 
Vår kropp består alltså av levande materia som den ekologiskt odlade, obehandlade maten och inte av syntetiska kemikalier. Dessa kan inte bygga upp liv.

Betydelsen av ordentlig tuggandet som är början i matsmältningskanalen, har jag beskrivit tidigare.

Många känner till matsmältningsproblem. Räksmörgåsen kan ligga som en sten i magen. Den för feta, för omfångsrika eller för alkoholfuktiga måltiden kan bränna som eld i matstrupen, magen krampar ihop sig för att klara av den fördärvade maten. Liknande erfarenheter har väl alla gjort någon gång. Men det finns människor som lider ständigt respektive ständigt återkommande av sådana problem utan att man kan hitta en kroppslig orsak.

 Foto:Birger Ledin 
Matens väg genom kroppen
 Den dålig tuggade maten åker ner i magsäcken som täcks av en tjock slemhinna vilken ska skydda magsäcksväggen mot saltsyreangrepp. Äter man hela tiden olämplig mat uppstår kraftig slitage på slemhinnan och vi får irritationer och slutligen magsår. Här tar magsaften vid, som bland annat består utom av saltsyra även av pepsin. Magmusklerna knådar maten tillsammans med magsaften så länge, tills den blir välling. Har vi nu svalt stora bitar, så ligger bitarna längre tid i magen, bildar giftiga ämnen som belastar levern. Dessutom har magsäcken inte samma möjlighet att ta hand om maten på samma sätt som när den redan är finfördelad i munnen. Magmusklerna förmår inte knåda sönder maten då magen inte har några tänder.

Under stress avstannar matsmältningsprocessen. Osmält mat omvandlas till giftiga ämnen och levern får lida. Stress tolkar kroppen som så: OBS! Fara å färde, flyr! Vid stress går signaler till binjurarna, som ökar produktionen av adrenalin, pulsfrekvensen ökar, blodtrycket ökar, kärlen dras ihop, blodsockret stiger. Hela matsmältningsprocessen avstannar, då kroppsvätskorna koncentreras på de organ, som är inblandade i stress. När vi sedan kommer till ro slappnar kroppen av, kroppsvätskorna flyter tillbaka. Nu blir det översvämning i matsmältningsområdet och matsmältningsvätskorna skall ta itu med de stora bitarna vi har kastat i oss. Det är därför många säger att de mår bra under stress men får problem när de kommer i viloläge. Det är så man lägger grunden till alla matsmältnings-problem.

Abdu’l-Bahá Beantwortete Fragen (Some Answered Questions) ogranskad översättning

Fortsättning följer 5/7 -12

2012-06-20

En andlig och administrativ kraftimpuls

Jag fortsätter min serie om de krafter som påverkar mänskligheten och hur det nu byggs upp fundament för en framtida andlig världscivilisation. Vi har sett i mitt tidigare inlägg att tillbedjans hus spelar en viktig roll för att ge en andlig impuls i vardagslivet och att dess underordnade institutioner, som till exempel universitet, skola, barnhem, härbärge, sjukhus och forskningslaboratorium kommer att spela en viktig roll för att sprida Guds ljus.

En annan institution som kommer att spela en stor roll för mänsklighetens utveckling i den nya världsordningen, och som Bahá’u’lláh (1817-1892) har förordnat, är Rättvisans Hus. I Sin bok Kitáb-i-Aqdás (omkring år 1873) föreskriver Han att Rättvisans Hus ska grundas i varje stad och bestå av nio medlemmar. Dessa Rättvisans Hus benämns i dag som Lokala andliga råd, och är bahá’í-samfundets lokala administrativa institutioner. I Sverige finns ca 25 Lokala andliga råd. Över hela världen finns det omkring 10 000 Lokala andliga råd. I omkring 190 länder finns det även Nationella andliga råd. Den ledande bahá’í-institutionen är Universella Rättvisans Hus, som är tillförsäkrat gudomlig ledning och kraft – och som blev etablerad 1963.

Första Lokala andliga rådet i Samoa, 1957

Första Lokala andliga rådet i Samoa, 1957. Foto: media.bahai.org

Dessa administrativa organ kommer att vara en drivkraft, inte bara för bahá’í-samfundet, men för hela planetens utveckling. Det finns alltså omkring 10 000 ljuspunkter – Lokala andliga råd i världen. Dessa verkar inom et lite geografisk närområde, vanligtvis inom en kommun eller tätorts gränser.  De flesta Lokala andliga råd strävar efter att bygga upp sin kapacitet, och är kan man säga i dag en träningsplats för konsultation, ledning och befästande av bahá’í-tron.

Det öppnas dock sakta men säkert upp möjligheter för de Lokala andliga råden att utnyttja den energi och de förmågor de troende besitter, för att skapa ett rikt samfundsliv och påverka samhället i stort. Det finns en systematisk tillväxtvision och tillväxtprocessen skjuter fart i tätortscentra, men även på landsbygden.

De administrativa institutionerna tillsammans med tillbedjans hus vill tillföra både andlig och administrativ ledning – och de kommer under Universella Rättvisans Hus gudomliga ledning och kraft vara en ledande impuls för den kommande andliga världscivilisationen. 

Universella Rättvisans Hus, Karmelberget Israel

Universella Rättvisans Hus, Karmelberget, Israel. Foto: media.bahai.org

I mitt nästa inlägg vill jag se närmare på hur mänskligheten har reagerat på dessa nya krafter och hur världens jämvikt är rubbat. Ankomsten av en ny Guds uppenbarelse har verkligen ställt till det. Utkristalliseringen av de mönster och institutioner som behövs för en mänsklighet som är ur kurs, kräver en respons. Följ med i nästa inlägg på Ny Vision.

2012-06-19

Center för tillbedjan

Jag fortsätter temat att utforska de andliga dynamiska krafter som påverkar mänskligheten i dag och etablerandet av en ny världsordning. Utgångspunkten är boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar.

Den nya tidsåldern kräver nya institutioner för att förvalta planetens resurser och leda mänskligheten till ny insikt och kunskap - som kan förbättra välfärd och reglera sociala, politiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och religiösa förhållanden. Bahá’íer bygger sakta men säkert upp dessa institutioner som vägleds av den gudomliga kraften med ursprung 22 maj 1844. Bland dessa institutioner är tillbedjans hus – bahá’í-tempel, som inledningsvis nämnt i min tidigare artikel. 

De i dag sex kontinentala bahá’í-templen och kommande tre nationella som är under byggnation och planering - plus de nationella och lokala bahá’í-templen i världen, är en av dessa institutioner. De inger en gudomlig kraft och kallas Gryningsplats till Guds lov, eller tempel till Guds pris. Öppna för troende från alla religioner eller tro, vill en ren och vital kraft utgå från dessa heliga byggnader. Även i Sverige finns en tempeltomt i Sollentuna, utanför Stockholm.

Så är frågan från besökare: varför används inte pengarna till att bekämpa fattigdom? På kort sikt vore ju det bra – men Mashriqu’l-Adhkár (bahá’í-templet) representerar en varig lösning på många stora problemområden och erbjuder att mänskligheten kommer samman i bön, utan hänsyn till etnisk eller kulturell bakgrund, rank, religion eller kön. Det vill bli ett fast fundament som kan bilda strukturer och organ som kan möta framtida socialekonomiska och andliga behov för en mänsklighet ur kurs.

Att tillbe Gud och tjäna mänskligheten förenas i bahá’í-templet och dess andra kringliggande institutioner, som är praktiska byggnader som ska stödja undervisning-, välgörenhet- och sociala ändamål. Den rena kraften sprids och skapar nytt liv till många nyskapande projekt. I Bahá’u’lláhs världsordning är bahá’í-templen centrum för varje samfund. Från detta centrum utgjuts samfundets andliga liv. Det finns inga bestämda gudstjänstordningar, liturgier, trosbekännelser eller ritualer – då templet är en plats för meditation, bön och läsning av de uppenbarade ordet. 

De underordnade institutionerna är universitet, skola, barnhem, härbärge, sjukhus och forskningslaboratorium – detta är inte separata institutioner, men åtföljer tillbedjans hus. (1)

Lotus-templet i New Delhi, Indien

Lotus-templet i New Delhi, Indien. Foto: media.bahai.org

En annan fråga är vilken effekt gruppbön har. Shoghi Effendi förklarar att “han inte tror någon utstrålning av tanke eller helande från någon grupp vill skapa fred. Bön vill helt klart hjälpa världen, men det världen behöver, är att … bygga upp en världsordning på ett nytt fundament, et gudomlig fundament.” (2) Bön är viktigt, men ett nytt gudomligt fundament måste skapas.

Det blir en pulserande kraft som utvecklas i samspelet mellan bahá’í-templets andliga kraft och alla troendes arbete i vardagslivet, speciellt genom bahá’í-templens underordnade institutioner.

Följ med i nästa inlägg om dessa center för den andliga kraften som påverkar mänskligheten.

Källor:

  1. Civilisationens förnyelse, s. 91 av David Hofman. Google Books. Kan beställas via www.bahaiforlaget.se
  2. Lights of Guidance, Shoghi Effendi, brev till en troende 6 juni 1948. Nr. 1416. s 432.

2012-06-18

Gradvis spridandet av Guds ljus

Som nämnt i mina tidigare inlägg så utkristalliseras det nya mönster för ett framtida världssamhälle, med utgångspunkt av en andlig progressiv dynamisk kraft. Krafterna frigörs gradvis, och Bahá’u’lláhs ljus blir känt och mottagit av världens folk.

Detta är utgångspunkt även för dagens inlägg, med boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar som underlag.

Den andliga energin frigör och kanaliserar krafter som gör att fundamenten för nya administrativa institutioner och center för tillbedjan nu byggs upp. Det gudomliga ljuset kom år 1844 och vid ögonblicket för uppenbarelsen spred sig ett oändligt potential med energi över hela mänskligheten. Det var första ljusglimten för den nya tidsåldern. Senare blev det gudomliga ljuset – bahá’í-tron spritt över hela världen, då bahá’í-samfund etablerades i så att säga alla länder. Det nästa steget är att utveckla mänskliga resurser och ett aktivt erkännande av Bahá’u’lláhs ord från världens folk. Då överösas ljuset och når hjärtan till alla världens nationer och alla länder påverkas av Bahá’u’lláhs uppenbarelse.

Mönstret - att bygga upp en ny världsordning är lite känt, men “Forces of our Time” beskriver bra de processerna som måste till och vilka krafter som påverkar världen. Vi är nu endast i ett embryonisk stadium av en ny världsordning – och perioden 1944-2044 vill skapa de första små ansatser till en ny världsordning (som det är föregångaren för, kärnan i och mönstret för). En gradvis och organisk framväxt av en global civilisation vill vara baserad på Bahá’u’lláhs uppenbarelse.

En av de gudomligt förordnade institutionerna som ska inspirera mänsklighetens angelägenheter är bahá’í-tillbedjans hus (bahá’í-tempel). Dessa bahá’í-tempel består av nio sidor, nio ingångar, och är en plats för bön och meditation. Omkring templet finns andra byggnader för utbildning, hälsovård och social välfärd. Här samlas andliga krafter och strålar ut från Mashriqu’l-Adhkár (Arab. Gryningsplatsen till Guds lov). Ju högre andliga krafter som samlas i tillbedjans husen, ju större graden av försakelse, ju större bidrag från de troende, dess tydligare och vitaliserande vill de krafter bli som utgår från dessa bahá’í-tempel.

Interiör - Tillbedjans hus i Australien

Interiör för Tillbedjans hus, Australien. Foto: media.bahai.org

Det första bahá’í-tempel blev klar 1908 i Ishqábad i Ryssland. Det andra templet blev påbörjat några år senare i Chicago, Amerika och templet fullbordades år 1953. Sen dess har bahá’í-tempel uppförts i Kamapla, Sydney, Frankfurt, Apia och New Delhi. Just nu pågår arbetet för att bli klar med ett tillbedjans hus i Santiago, Chile och två nya nationella tempel planeras i den Demokratiska republiken Kongo och Papua Nya Guinea. Dessutom vill lokala bahá’í-tempel börjas byggas. Först ut är Battambang, Kambodja; Bihar Sharif, Indien; Matunda Soy, Kenya; Norte del Cauca, Colombia; och Tanna, Vanuatu.

Nytt tillbedjans hus i Santiago, Chile.
Nytt tillbedjans hus i Santiago, Chile. Modellfoto: media.bahai.org

Bahá'i-trons världscenter, Det Universella Rättvisans Hus skriver i sitt brev 21 april 2012 att “sambandet mellan tillbedjan och tjänande är särskilt uttalat i de kluster runt om i världen, där bahá’í-samfund har vuxit betydligt i storlek och vitalitet, och där deltagandet i social verksamhet projekt är påtaglig. Några av dessa har utsetts till utvecklingsplatser för spridning av lärande så att näring kan ges till vännernas förmåga att utveckla juniorprogrammet i anknutna områden.” (1)

‘Abdu’l-Bahá beskriver bahá’í-tillbedjans hus som ”en av de mest livsviktiga institutionerna i världen”, [som] förenar två viktiga och oskiljaktiga sidor av bahá’í-livet: tillbedjan och tjänande. Föreningen av dessa två återspeglas också i den samstämmighet mellan planens samhällsbyggande funktioner, särskilt tillväxten av en hängiven anda, som kommer till uttryck i samlingar för bön och en pedagogisk process som bygger kapacitet för tjänande av mänskligheten. (2)

Följ med på nästa artikel på Ny Vision som tar upp flera spännande aspekter av tillbedjans hus och hur vi lägger grunden för en ny världsordning baserad på ett andlig värdegrundlag. 

 

Källor: 1 och 2. Universella Rättvisans Hus, brev 21 april 2012 till världens bahá’íer.

2012-06-13

Ett mönster av ljus för en ny världscivilisation

Jag fortsätter min serie artiklar med utgångspunkt från boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar.

Som beskrivet tidigare i min artikel om mänsklighetens enhet så är det viktigt att följa det mönster som uppenbaras av Guds Budbärare för vår tid – Bahá’u’lláh. Han har uppenbarat viktigheten av att skapa nya institutioner som ska bidra till mänsklighetens enhet och en ny världsordning baserade på andliga principer. De krafterna som påverkar planeten förändrar nu tankesätt och sättet vi handlar på. Det blir en form för växelverkning mellan Guds ord och de energier som frigjorts.

Att skapa en ny världscivilisation kan vi “föreställa oss” sker som en utkristallisering. Till exempel kan en kvartskristall vara genomsiktlig och genomskinlig.  Den bryter, reflekterar och fångar ljuset. Kalksten eller skiffersten är ogenomskinliga, medan lyset leds genom kvartskristallen.

De nya institutionerna som bahá’í-tron sakta men säkert har introducerad för mänskligheten är kristalliska som kvarts. Det vill utstråla gudomligt lys och bli instrumentet för lysets krafter. Kristaller är en oändlig form av geometriska mönster. Dessa mönster har en inbyggd lagmässighet. Och de mönster, de institutioner som skapas, med utgångspunkt från Guds Budbärare för vår tids uppenbarelse följer en sådan lagmässighet. Efter som flera och flera människor förenas i enhet och enighet vill detta mönster avspegla andens verklighet – det ger en yttre form till verkligheten.

Kristallerna är även sammansatta av mindre enheter med geometriska grundläggande former. Detta är även tillfället med vad bahá’í-tron bygger upp – institutioner som kan samverka i harmoni och enhet. De geometriska formerna och regelbundenheten i kvartskristallen gör att de är solida och motstår tryck. De bryts inte lätt. Det är samma sak med de nya institutionerna som blir ljuspunkter för mänskligheten. De blir starka och sega – och kan fungera perfekt för en mänsklighet som behöver detta i en tidsålder som behöver just detta.

Under mänsklighetens historia har det varit flera sätt som de andliga krafter har verkat och verkar genom – bland annat familjen, stammen, stadsstaten och nationer – som utryck för högre andliga egenskaper. Bahá’u’lláh önskar att mänskligheten omfamnar Guds konungadöme som ska upprättas över hela jorden – då vi alla är invånare av detta konungadöme.

Osynliga andliga krafter förvandlar de människor som önskar förändringar och skapar i dem en andlig tillstånd där de blir aktiva verktyg när de önskar de nya högre krafterna välkomna. Deras sinne fylls med andlig sanning, med andliga principer, tro, nya lagar och förhållningssätt.

De andliga krafter som utkristalliseras – först i det mänskliga medvetandet – därefter manifesteras de i den fysiska världen genom synliga institutioner (mönster) – som till exempel Tillbedjans hus.

Följ med på Ny Vision och läs mera om dessa mönster som utkristalliseras på jorden…

2012-06-12

Krafter för att förena mänskligheten

En andlig världscivilisation blir till endast när människorna besvarar de vitaliserande och framdrivande krafter som Guds Budbärare frigör. Det vill säga att vi måste erkänna alla Guds Budbärare från Abrahams tid och till i dag. Bahá’u’lláh är vår tids Budbärare, sänt från Gud med ett Budskap om “mänsklighetens enhet”. Det är ett nytt mönster som skapas och detta mönstret är viktigt att ta reda på och följa när vi bygger upp fundamentet för en ny världscivilisation och en ny världsordning.

Bakgrunden för denna och de tidigare artiklarna på Ny Vision är boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar.

Earth, courtesy Apollo 17, and probably the most reproduced image of all time

Shoghi Effendi (1897-1957) säger att mänskligheten måste anpassa sig “mönstret” som uppenbaras, då de krafter som Bahá’u’lláh uppenbarar gradvis utkristalliseras till nya institutioner som behövs för en ny livskraftig civilisation. För att dessa andliga idéer och visioner ska fungera i samhället måste de få en materiell tydlig form. Till exempel att ha tron på utbildning som ett värde – vill inte i sig utbilda barnen. Utbildning kräver att det finns kompetenta lärare, utbildningslokal, utbildningsmaterial med mera, under många år. Utan dessa konkreta och materiella verktyg blir inte utbildning verklighet.

Det samma är det med de andliga principer som Bahá’u’lláh presenterar, det måste till ett konkret verktyg för att sprida dessa principer i världen och bygga upp något nytt. Det hela började på mitten av 1800-talet då Báb (1819-1850) och Bahá’u’lláh (1817-1892) fick i uppdrag från Gud att sprida Guds ljus och frigöra krafter för att upplysa mänskligheten. På den tiden var inte mänskligheten mogen för dessa institutioner eller kunde inte förstå meningen med de uppenbarade versen. Därför utkristalliseras dessa krafterna nu till institutioner som etableras över hela världen – och kommer att bli ljuspunkt för en mänsklighet i andlig nöd.

Det är dock först i en framtid vi kan kalla en “gyllene tidsålder” att det system med administrativa institutioner som bahá’í-tron bygger upp verkligt fullbordas. Då vill kraften i Guds ord spegla uppenbarelsens ljus och mänskligheten vill med nya sociala strukturer göra stora framsteg.

Några av de institutioner som Bahá’u’lláh i sin uppenbarelse har beskrivit som fundamentala och viktiga för mänskligheten är Universella Rättvisans Hus, andliga råd, Tillbedjans hus, utbildningsinstitutioner, institutioner som ska förvalta världens välfärd och ge medel till de fattiga med mera.

Hur skapas så gradvis dessa institutioner? Och vad är mönstret för den nya världsordningen?

Följ med på Ny Vision – så fortsätter jag djupdykningen i dessa frågor…

Döden – glädjens budbärare III

När det sker ett missfall, spädbarn eller barn i unga ålder går bort, känner förtvivlan hos anhöriga oftast inga gränser. Man kan inte förstå den så kallade orättvisan och, som vi uppfattar, grymheten i händelsen. Av den anledningen börjar somliga tvivla på Gud och vänder sig ifrån Honom. Men Gud är barmhärtig.

Under ’Abdu’l-Bahás tid på 1800-talet kom en mycket ledsen kvinna, vars barn hade just gått bort, till honom. ’Abdu’l-Bahá tröstade henne med följande ord:

”Ridváníyyeh, det finns en Guds trädgård. Mänskliga varelser är träd som växer i den. Trädgårdsmästaren är vår Fader. När han ser ett litet träd på en plats alltför liten för hennes utveckling förbereder Han en lämpligare och vackrare plats där hon kan växa och bära frukt. Sedan planterar Han om det lilla trädet. De andra träden förundrar sig och säger: ’Detta är ett förtjusande litet träd. Av vilken orsak tar Trädgårdsmästaren upp det med rötterna?’

Endast den Gudomlige Trädgårdsmästaren vet orsaken.

Bahai-Gärten

Foto:Random exposure

Du gråter, Ridváníyyeh, men om du kunde se skönheten på den plats där hon är, skulle du inte längre vara ledsen. Ditt barn är nu fritt och likt en fågel sjunger hon gudomliga glädjemelodier. Om du kunde se den där heliga Trädgården skulle du inte vara nöjd med att bli kvar här på jorden. Likväl är det här din plikt nu är.

Den outgrundliga gudomliga visdomen ligger bakom sådana hjärtslitande händelser. Det är som om en vänlig trädgårdsmästare omplanterar en frisk och späd buske från en trång plats till ett väldigt område. Denna omflyttning är inte orsaken till buskens vissnande, försvagande eller förstörelse, nej snarare får den den att växa och trivas, förvärva friskhet och spädhet och uppnå blom och bära frukt. Denna dolda hemlighet är välkänd för trädgårdsmästaren medan de själar som är okunniga om denna givmildhet förmodar att trädgårdsmästaren i sin ilska och vrede har dragit upp busken. Men för dem som är insiktsfulla är detta faktum påtagligt och detta förutbestämda påbud ansett som en ynnest. Känn dig därför inte sorgsen och otröstlig vid denna trofasta fågels uppstigande …

Vad beträffar ämnet nyfödda och spädbarn och svaga som plågas av förtryckarens händer: Detta innehåller stor visdom och detta ämne är av allra största betydelse. Kort sagt, för sådana själar finns det en belöning i en annan värld och många detaljer sammanhänger med detta spörsmål. För de själarna är lidandet Guds största nåd. Sannerligen, den Herrens nåd är långt bättre och att fördra framför all komfort i den här världen och denna dödliga plats’ tillväxt och utveckling.

… Dessa spädbarn är under Guds favörs skugga, och eftersom de inte har begått någon synd och inte är nedsmutsade med orenheterna i naturens värld, är de centrum för uttryck av barmhärtighet och Medlidandets Öga skall riktas mot dem.”

Men vi kan vara säkra på att vi får träffa våra kära när det är dags för oss att gå vidare.

”Döden, glädjens budbärare” Madeleine Hellaby

2012-06-11

Gudomligt ljus för en ny tidsålder

Vår tid är en global mörkertid – på det andliga och mentala planet. Men när det andliga ljuset är som svagast, och mänskligheten behöver ledning, så kommer ljuset, genom en ny Guds Budbärare. Bahá’u’lláh (1817-1892) är denna Guds Budbärare som sprider det gudomliga ljuset och som skapar nya livsmönster – en ny världscivilisation. Det Gudomliga ljuset är dock mycket större än hos tidigare Guds Budbärare (helt sedan Abrahams tid), då mänskligheten kollektivt nu har nått “vuxen ålder”. 

Jag fortsätter mitt studium av boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar.

Light Painting 2

Rita ljus i mörkret – foto: flickr.com.

Som nämnt tidigare är det en andlig genomträngande kraft som påverkar planeten – en pulserande rörelse från det andliga planet till den fysiska (och tillbaka). Bahá’u’lláh uppenbarade den andliga kraften i form av heliga skrifter som förmedlar detta. Under perioden ca 1852 – 1892 uppenbarade han kontinuerligt gudomliga vers. Han sjöng verserna eller skrev ner dessa. Från det andliga planet till det fysiska. Och i dag kan vi läsa Bahá’u’lláhs skrifter:

“Detta är den dag på vilken Guds härligaste ynnest har flödat ut över människorna, den dag på vilken Hans allra största nåd har ingjutits i alla skapade ting. Det åligger alla världens folk att bilägga sina tvister och att vistas i fullkomlig enhet och frid i skuggan av det träd, som är Hans omsorg och godhet. Det tillkommer dem att hålla fast vi allt, som på denna dag befrämjar upphöjelsen av deras ställning och gynnar deras bästa intressen.” (1)

“Säg: O människor! Detta är en oförliknelig dag. På samma sätt måste det språk vara oförlikneligt, som lovsjunger alla nationers Åstundade och oförliknelig den gärning, som längtar efter att godkännas i Hans åsyn… Välsignad är den människa som världens angelägenheter inte lyckats hindra från att igenkänna Honom, som är alla tings Herre.” (2)

“Människans hela plikt i denna dag är att ernå den andel av nådens flod, som Gud låter strömma fram till henne.” (3)

“Ty varje tidsålder behöver ett nytt mått av Guds ljus. Varje gudomlig uppenbarelse har sänts ned på det sätt, som passade förhållandena i den tid då den framträdde”. (4)

De andliga versen blev fysiskt nerskrivet och når oss och framtida generationer. Vi läser dem och blir påverkat. Vi förbinder oss med impulserna från Bahá’u’lláhs uppenbarelse. Det är energin i dessa krafter som driver mig och många miljoner bahá’íer att försöka bygga en ny världscivilisation, att lägga fundamentet för en ny världsordning, baserade på andliga principer. Det är vår vision.

Du som läser detta kanske kanske tänker att javisst – fina ord, men att det inte gör någon skillnad. Men jag tror ändå det gör skillnad – den andliga processen är en mystisk process, samtidigt som den Gudomliga kraften påverkar oss alla på planeten.

Bahá’u’lláhs ord, tillsammans med alla Guds Budbärare, är alltid en förnyande kraft som frambringar en framåtskridande civilisation.

Följ med i fortsättningen av de krafter som påverkar mänskligheten…

Källa 1,2,3,4: Utvalda skrifter av Bahá’u’lláh från Bahá’í-förlaget AB kan du läsa på Google Books.

2012-06-07

Kött orsak till sjukdomar

Prof. dr Lothar Wendt har forskat på, om det finns proteinlagringssjukdomar. Han konstaterade att en överkonsumtion av animaliskt protein (polymucosaccarider) leder till sjukliga avlagringar på blodkapillärernas membran. Vid kapillärens slutströmområde sker vävnadens försörjning med näringsämnen. Här lämnar näringsämnena blodbanan i det att de slussas genom en miljondel centimetertjock basalmembran. Om nu intag av för mycket animaliskt protein leder till avlagringar på basalmembranen försvåras passagen av de i blodet transporterade näringsämnena till cellen, desto mer ju kraftigare avlagringarna är. Konsekvensen blir att organismen försöker pressa näringsämnena genom den förtjockade membranen eller öka koncentrationen av ämnena i blodet. Oftast händer båda sakerna på samma gång. Till proteinlagringssjukdomar räknar prof. dr. Wendt även cancer.

Det blir förhöjt blodtryck och förhöjda blodvärden, till exempel av kolesterol. Den enda rätta åtgärden är att undvika animaliskt protein. På så vis kan man bryta ner avlagringarna på kapillärmembranerna.

Melanoma
hudcancer, foto:flickr.com, manny.canada


Vid avlagringarna i kapillärerna är det frågan om en process som kan återbildas, medan arteriosklerotiska avlagringar i de stora kärlen som bildas på grund av vitalämnetsfattig kost inte kan avlägsnas.

Proteinet måste vara fullvärdigt vid varje måltid, det vill säga, det behövs alla livsviktiga aminosyror, (det räcker inte med bara tre eller fyra stycken.

De bästa vegetariska proteinkällorna är potatis och sojabönor. Dessutom finns protein i alla sorters baljväxter. Även mjölkprodukter från ekologiska gårdar är ett bra komplement.

Till sist en hänvisning till förebilder i historien. Ett stort antal kända personligheter som har svarat för stora insatser i människans historia var vegetarianer. Hit hör Buddha, Jesus, Sokrates, Plato, den helige Franciskus, Leonardo da Vinci, pastor Kneipp, Rudolf Steiner, Albert Schweizer, dr. Alfred Vogel.

En historia:
En gammal, resvan man mötte en grupp infödda i Orienten. De bar 120 kg bördor på lätt fot. Han undrade vad de åt för något: ris, dadlar…..?
Äter ni inte kött? -Nej, då skulle vi inte orka bära.
Vad dricker ni för något? –Vatten
Dricker ni inget starkt? – Brännvin gör ådrorna sköra.

Behandla en sjukdom först med kosten efter det med medicin. ”Die Tafel an einen Arzt – LAWH-I-TIB” Bahá’u’lláh, ogranskad översättning

2012-06-06

Kreativa krafter som skapar en gudomlig civilisation

Bahá’u’lláh (1817-1892), Guds budbärare för vår tid har ingett världen med kreativa krafter och energier som är förutbestämd att frambringa en gudomlig civilisation. Jag använder boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” av Hooper C. Dunbar, som bakgrundsmaterial till denna artikeln.

Men – dessa drivkrafter är inte materiella – det är andliga samhällsbyggande krafter. Andliga krafter som som skapar mönster av energier – dessa har en form. När vi riktar oss efter denna formen – som är förutbestämd att skapa ett nytt andligt samhälle – så utkristalliseras nya mönster för tanke och uppträdande på ett kollektivt plan. Nya institutioner och strukturer bildar en ny civilisation. Detta är en process med andliga krafter som pågår i världen. Men denna kraften utvecklas gradvis – då det är en stor provning och utmaning för mänskligheten att möta och i första hand förstå dessa kreativa krafter som påverkar och skapar nya instrument för en ny världsordning.

I grunden är det Guds vilja – i början av skapelsen, gigantiska utvecklingsmöjligheter där inget är klart format. Guds påbud och avsikt formar en substans – alla skapade tings natur. Detta är den första vilja i kraften. Guds första vilja. Och Guds vilja och avsikt går hand i hand. Dessa krafter ger upphov till alla världar och oändliga Guds riken. Denna andliga substans formar sig till världar och världssystem, vi får fysiska riken och även osedda osynliga Guds riken – som även är med i Guds plan. Ande utgår inte från materia – men materia är skapat från ande. Vi kan säga att materia och energi i grund och botten är samma sak – själv om de lyder under olika lagar är de förkroppsligandet av Guds vilja och avsikt.

Livgivande energi strömmar från alla Guds budbärare – och de krafter som nu strömmar från Bahá’u’lláh är ljus på ljus då mänskligheten behöver stora krafter i och med att vi kollektiv har nått mogenhetsåldern – vuxen ålder. Målet med en ny världsordning kan inte uppnås utan en andlig kraft från Gud – det är denna kraften som etablerar mänsklighetens enhet och enighet. Sedan mitten på 1800-talet har andliga krafter påverkat världen i stor grad – detta är en dynamisk process – med möjligheter ingen kan drömma om.

Enhet och fred är möjligt och då dessa andliga krafter är andliga gör de det möjligt för mänskligheten att förenas. Dessa skapande krafter ger oss ny kunskap och möjligheter att se historien i ett nytt perspektiv. Vi ser alla religiösa lärare som Gudomliga budbärare med ljusets krafter som skapar civilisationer – och nu med Bahá’u’lláhs ankomst kommer en global civilisation att skapas.

Följ med på Ny Vision för nästa artikel om dessa kreativa och skapande krafter – som hjälper oss att bygga en ny gudomlig civilisation – en ny världsordning.

2012-06-05

Andliga krafter som rensar

Som beskrivit i mitt tidigare blogginlägg så verkar stora andliga krafter i världen. Dessa grundläggande positiva krafter möts av mänsklighetens motstånd mot det nya okända. I boken “Forces of Our Time: The Dynamics of Light and Darkness” som är grunden för denna artikelserien beskriver Shoghi Effendi dessa krafter bland annat som pådrivande, världsskakande, världsrubbande, världsenergigivande, världsstyrande och världsvitaliserande. Det är alltså en kraft från Gud, en renande och förvandlande kraft. Denna kraften renar och driver allt framför sig. Den är överväldigande, oberäknelig i sin styrka, mystisk i sitt sätt och man måste respektera denna kraften.

I grunden är det andliga krafter som är fundamentet för verkligheten, huvudgrunden för mänsklighetens liv. Andlighet ses inte endast som en dimension av människans liv – det är själva drivkraften för vår existens. Vi kan inte leva utan denna andliga kraft.

‘Abdu’l-Bahá beskriver det som att solen är källan till fysisk existens – alltså att Guds ord är källan till människolivet och civilisationen. Inget liv skulle varit möjligt utan värmen och ljuset från solen.

Denna andliga kraften har många namn – vi kan se det som själ, sinne, ande, hjärta, syn, hörsel. I grunden är det samma “realitet”. Det är anden eller själen som ser genom ögonen och hör genom öronen. Det är anden som hör, det är anden som ser och det är anden som vet. I grunden är tillträckningskraften i universum en kärlekskraft. Denna kraft håller universum, dess planeter och stjärnor i sina fysiska banor. Detta är en kraft som förenar, ordnar och upprätthåller balansen i alla ting. Om denna kärlekskraft tas bort upplöses allt. ‘Abdu’l-Bahá omtalar detta som en enhetskraft, tillträckningskraft eller gudomlig energi. Det vi ser är andliga krafter – och om vi koncentrerar oss kan vi förstå vilka system och processer som påverkas och hur dessa krafter verkar i världen.

På varje nivå i skapelsens riken ser vi en andlig verklighet. Det är förbindelselinjer mellan sanningar på ett nivå till ett annat nivå. Den fysiska världen som vetenskapen undersöker kan betraktas som ande – då det materiella speglar andliga sanningar.  I mineralriket har vi tillträckningskraften, i växtriket växt och reproduktion, i djurriket olika sinnen och känslor. För människan är det kraften – den rationella själen – som kan återspegla alla sidor av andligheten. Inom varje nivå hittar man ökande andliga  uttryck för anden.

Det finns olika mönster på olika existensnivån – och när vi undersöker sanningar på en nivå kan vi upptäcka sanningar på högre nivån. Om vi då studerar de krafter som verkar i vår tid vill vi bli hjälpt om vi kommer i håg att Guds ord är källan till liv och att fysisk vetenskap och andlig utbildning upplyser varandra.

Följ med i fortsättningen på Ny Vision för att ta del av de krafter som verkar i världen – krafter som i slutändan vill skapa en ny andlig världscivilisation.

2012-06-04

Vår tids dramatiska krafter sprider ljuset

Jag läser just en inspirerande bok “Forces of Our Time – The Dynamics of Light and Darknes” av Hooper C. Dunbar. Boken beskriver att tiden vi lever i är verkligen en viktig tidsperiod. Ut från det jag läser inser jag att det är mycket stora krafter i gång i världen – men de är svåra att se, och endast några få har uppmärksammad deras ursprung eller effekt. Förhoppningsvis kan jag med boken som grund för denna och några kommande artiklar ge en liten inblick i vad som händer just nu – och varför det sker.

Hooper Cameron Dunbar (1937 –) är en tidigare medlem av Bahá’í-trons världscenter – Universella Rättvisans Hus. Han studerade noggrant bahá’í-skrifterna, däribland ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) och Shoghi Effendis (1897-1957) skrifter. Ut i från sitt studium kom han fram till ett mönster i deras presentation över verkligheten – som ett system där anden bildades först, därefter formades med den gudomliga avsikt strukturer.

Vi kan se att de okända krafterna i vår tid i sin natur är andliga – ett resultat av att Guds budbärare för vår tidsålder, Bahá’u’lláh (1817-1892) har satt i gång processer som ska skapa en gudomlig civilisation – mänsklighetens högsta mål och öde. Det är alltså stora krafter som nu är frigjort – som förvandlar människohjärtana, som formar nya sociala institutioner och som bidrar till högre nivån av välfärd och organisering av planetens resurser. Detta är i grund och botten en positiv energi – en positiv kraft. Men – negativa krafter har rest sig som en virvelström – mänsklighetens motstånd mot det gudomliga syfte.

Det är alltså dramatiska ändringar som tar plats – på den ena tiden ser vi en synlig försämring av så många grundläggande processer och gamla institutioner, från  finansvärlden, politiska och sociala förhållanden till klimatändringar och energifrågor. På den andra sidan ser vi ett livligt uppsväng i kunskap, bekymmer över situationen för de mänskliga rättigheterna och i ny teknik som för människorna närmare varandra (trots stora fysiska avstånd).

Att förstå dessa ljusets krafter kan ge ett inblick hur vi kan bemöta dem och hur vi kan undvika mörkrets motstånd – och ge oss en klar vision över vår värld och vår egen uppgift.

Följ med i nästa artikel om dessa krafter – deras ursprung och bli inspirerad.