2012-05-30

Ungdomars rätt att förvandla världen

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så bygger bahá’í-trons program på tanken att alla barn och ungdomar har möjligheten och potentialen att ändra världen – i sitt grannskap, region, nationellt, kontinentalt och globalt. Bahá’í-trons utbildningsprogram är baserad på förståelsen av en mänsklighet ädel i sig själv – som en gruva rik på ädelstenar – och börjar med tron på att alla unga människor har en inneboende potential. Tillvägagångs-sättet baseras på vissheten att utbildningen av yngre ungdomar kommer att resultera i en ny generation ledare med befogenheter, kunskap och färdigheter att tjäna mänskligheten och främja samhällsutvecklingen.

Det är just denna visshet – och höga förväntningar som ungdomar som deltar i det – som genomsyrar utbildningsprogrammet med kraften att inspirera unga människor, knyta kontakter med dem och röra vid deras hjärtan och liv!

Något viktigt i sammanhangen med arbetet med ungdomar är: de reagerar på våra förväntningar. Är våra förväntningar låga, strävar de efter dessa, förväntar du stora saker – så växer de för att möta höga förväntningar.

Det är därför viktigt i allt ungdomsarbete att identifiera ungdomarnas kunskaper och talanger – för att sedan använda dessa styrkor till nytta för mänskligheten. Mycket av tonårsapatin vi hör om i massmedia kommer från att samhället brister i att ge ungdomar möjligheten att verkligen vara i kontakt med frågor som påverkar deras samhälle i stort. Speciellt de yngre ungdomar, som bor i en värld med till synes ändlösa och komplexa problem, men som ofta inte har haft möjlighet att fundera på hur de kan använda sina talanger för att göra en skillnad, är apati ofta enda alternativet att bli överväldigad.

Skillnaden mellan en person som åtagit sig att arbeta för social omvandling och någon annan som inte verkar bry sig är tron på att de har en viss förmåga att göra skillnad.

Som jag kan se är det barnen som är framtiden, det är helt klart inte bara en materiell – men även en andlig utbildning som måste till för att hjälpa mänskligheten framåt till en andlig civilisation.

Följ med på nyvision.nu för nästa artikel i serien.

Vad kan du bidra med i arbetet för att ge ungdomar en chans? Kommentera gärna här. Dina idéer  och tankar är välkomna.

Källa: detta är en översättning från delar av en artikel på bahaiblog.net.

2012-05-29

Lägg vikt på yngre ungdomars andliga utbildning

Om vi tänker på vägval för framtiden måste principer för social omvandling och förändring vara en integrerad del av alla insatser riktad mot yngre ungdomar. Men den största vikt måste läggas på deras andliga utbildning. Varför det? Jo – samhället är i stor grad “närsynt” när det gäller utbildning av barn och ungdomar. Det har funnits ett krav från myndigheterna att satsa mera på utbildning och mindre på krig – men tyvärr saknas det politisk vilja. Det verkliga värdet av utbildning uppskattas inte – speciellt inte värdet av en andlig utbildning.

De Heliga skrifterna säger en god del om vikten av utbildning för barn och yngre ungdomar. Men enligt bahá’í-förståelsen för utbildning, en värdegrund som baserar sig på olika kunskapsgrenar – så viktigt som det är – måste det motsvaras av en andlig utbildning som gör det möjligt för barn och yngre ungdom att ta till sig goda egenskaper (dygder).

Utbildning i moral och gott uppförande är faktiskt långt viktigare en teoretisk kunskap. Ett rent, trevligt och väluppfostrat barn är att föredra framför en busunge, oförskämd, otvättat, elak – även om barnet blev djupt insatt i alla vetenskaper och alla konstområden. Grunden till detta är att barnet som uppför sig väl – till trots för sin okunnighet - ger andra barn (och vuxna) fördelar. Ett obehärskat och dåligt uppförande barn är skadat och kan vara till skada för andra – själv om det är aldrig så kunskapsrikt. Om barnen tränas att vara både lärda, kunskapsrika och har goda egenskaper, är resultatet ljus på ljus.

Foto: media.bahai.org

En andlig utbildning av unga människor är inte endast önskvärt – det är av största viktigt. Och det studiecirkelmaterial bahá’íerna använder är avsedd att bygga kapacitet för just denna uppgift. Två av de fyra grundläggande aktiviteter som bahá’íer uppmuntras att delta i – relaterar till andlig utbildning.

Här vill jag påpeka att en andlig utbildning av barn och yngre ungdomar inte endast är de professionellas ensamma ansvar, det påvilar alla i samhället. Tänk om alla i världen såg att arbetet med andlig utbildning var deras uppgift. Tänk hur vår värld skulle se ut om barn och yngre ungdomar hade så många resurser för att utbilda och bemyndiga dem.

Källa till denna artikel: bahaiblog.net

Läs mera om dygder och goda egenskaper på dygder.se.

Döden – glädjens budbärare IINär det sker ett missfall, spädbarn eller barn i unga ålder går bort, känner förtvivlan hos anhöriga oftast inga gränser. Man kan inte förstå den så kallade orättvisan och, som vi uppfattar, grymheten i händelsen. Av den anledningen börjar somliga tvivla på Gud och vänder sig ifrån Honom. Men Gud är barmhärtig.

Under ’Abdu’l-Bahás tid på 1800-talet kom en mycket ledsen kvinna, vars barn hade just gått bort, till honom. ’Abdu’l-Bahá tröstade henne med följande ord:

”Ridváníyyeh, det finns en Guds trädgård. Mänskliga varelser är träd som växer i den. Trädgårdsmästaren är vår Fader. När han ser ett litet träd på en plats alltför liten för hennes utveckling förbereder Han en lämpligare och vackrare plats där hon kan växa och bära frukt. Sedan planterar Han om det lilla trädet. De andra träden förundrar sig och säger: ’Detta är ett förtjusande litet träd. Av vilken orsak tar Trädgårdsmästaren upp det med rötterna?’

Endast den Gudomlige Trädgårdsmästaren vet orsaken.

Du gråter, Ridváníyyeh, men om du kunde se skönheten på den plats där hon är, skulle du inte längre vara ledsen. Ditt barn är nu fritt och likt en fågel sjunger hon gudomliga glädjemelodier. Om du kunde se den där heliga Trädgården skulle du inte vara nöjd med att bli kvar här på jorden. Likväl är det här din plikt nu är.

Den outgrundliga gudomliga visdomen ligger bakom sådana hjärtslitande händelser. Det är som om en vänlig trädgårdsmästare omplanterar en frisk och späd buske från en trång plats till ett väldigt område. Denna omflyttning är inte orsaken till buskens vissnande, försvagande eller förstörelse, nej snarare får den den att växa och trivas, förvärva friskhet och spädhet och uppnå blom och bära frukt. Denna dolda hemlighet är välkänd för trädgårdsmästaren medan de själar som är okunniga om denna givmildhet förmodar att trädgårdsmästaren i sin ilska och vrede har dragit upp busken. Men för dem som är insiktsfulla är detta faktum påtagligt och detta förutbestämda påbud ansett som en ynnest. Känn dig därför inte sorgsen och otröstlig vid denna trofasta fågels uppstigande …

Vad beträffar ämnet nyfödda och spädbarn och svaga som plågas av förtryckarens händer: Detta innehåller stor visdom och detta ämne är av allra största betydelse. Kort sagt, för sådana själar finns det en belöning i en annan värld och många detaljer sammanhänger med detta spörsmål. För de själarna är lidandet Guds största nåd. Sannerligen, den Herrens nåd är långt bättre och att fördra framför all komfort i den här världen och denna dödliga plats’ tillväxt och utveckling.

… Dessa spädbarn är under Guds favörs skugga, och eftersom de inte har begått någon synd och inte är nedsmutsade med orenheterna i naturens värld, är de centrum för uttryck av barmhärtighet och Medlidandets Öga skall riktas mot dem.”

Men vi kan vara säkra på att vi får träffa våra kära när det är dags för oss att gå vidare.

”Döden, glädjens budbärare” Madeleine Hellaby

2012-05-28

Yngre ungdomar ändrar värden

Vi ser hur viktigt det är att ungdomar verkligen ändrar världens kurs. Det får ökande erkännande från myndigheter och organisationer.

Internationellt ges stor uppmärksamhet åt utbildning och ungdomars välbefinnande. Sakta men säkert börjar myndigheterna att inse att en investering i de yngsta medlemmarna i samhället är den bästa investeringen de kan göra. Så är den stora filosofiska frågan när det gäller ungdomens natur och deras utbildning, vilka utvecklingsmöjligheter behöver de – och vilken roll spelar ungdomsprogram för social förändring?

UNICEF Sweden, needles, pins
UNICEF – foto: flickr.com

Jag förstår att barn och ungdom är andliga människor – och ett spännande program för att kunna ändra världen pågår just nu. Det kallas Ruhí-studiecirklar. Det handlar om socialt handlande ut i från ett andligt perspektiv och det är revolutionerande. Det finns så mycket bra arbete som utförs av många individer, organisationer, föreningar, kyrkor och samfund över hela mänskligheten  - deras mål ar social förändring. Det finns så mycket vi kan – och bör – lära oss från alla dessa grupper, som redan har kommit långt i denna processen. Och det är mycket kvar.

Det stora ledordet i allt detta arbetet är ödmjukhet.

Min förståelse av Ruhí-ungdomsmaterialet är att det ger ett personligt men samtidigt globalt andliga perspektiv, och principer för hela mänskligheten. Dessa principer är vägen för framtiden – det är principer som samhället snart vill inse är en integrerad del av alla insatser för social förändring – speciellt de som rör yngre ungdomar och tonåringar.

De yngre ungdomarna överallt på planeten uttrycker sina tankar som deltagare i programmet och vittnar om värdet i denna visionen – en andlig världscivilisation. Ruhí-programmet, som Bahá’í-trons världscenter beskriver det: “engagerar deras växande medvetande i en utforskning av verkligheten, vilken hjälper dem att analysera de konstruktiva och destruktiva krafter som verkar i samhället och att känna igen det inflytande dessa krafter utövar på deras tankar och handlingar, skärper deras andliga iakttagelseförmåga, förhöjer deras uttrycksförmåga och förstärker moraliska strukturer som kommer att tjäna dem under deras liv.”

“Vid en ålder där spirande intellektuella, andliga och fysiska krafter blir tillgängliga för dem, ges de verktyg som behövs för att bekämpa krafter som skulle beröva dem deras sanna identitet som ädla varelser och att arbeta för allas bästa.” 1)

Källa: 1) Universella Rättvisans Hus, brev till världens bahá’íer, 21 april 2010.

2012-05-24

Sjukdomar som kan botas med vegetarisk kost

För att öka immunförsvaret ska man konsekvent undvika alla fabrikssockerprodukter och vittmjölprodukter och ersätta dem med fullkornsprodukter, helst råa, och färskkost. Atopiska eksem orsakas av komjölksprodukter. När man ska undvika mjölkprodukter av hälsoskäl beror det alltid på det artfrämmande proteinet, inte på grund av fettet.

Grädde är mjölkens fettandel, den innehåller endast 2,5 % protein. Vid en kost utan animaliskt protein kan man använda grädde. Då fett i form av grädde används i relativt små mängder är proteinhalten obetydlig. Endast vid mycket svåra fall som neurodermitis – envisa eksem – vid primär kronisk polyartrit och somliga allergiska sjukdomar rekommenderas det att även utesluta grädde i början och iaktta senare, om det blir en försämring vid förtäring av grädde. Detta få bedömas i varje enskild fall.

Undvikandet av animaliskt protein är nödvändigt vid alla reumatiska sjukdomar. Här skiljer man mellan de inflammatoriska och de degenerativa formerna. Den inflammatoriska sjukdomen i lederna heter artritis, och när många leder är utsatta samtidigt polyartritis. Artros är degenerativa sjukdomar i leder och diskar. Oftast betecknas dessa sjukdomar felaktigt som förslitningssjukdomar. Men i verkligheten är det inte fråga om förslitningssjukdomar utan om brist på vissa biologiska ämnen, när man under lång tid äter den vanliga civilisationshusmanskosten. Därtill kommer oftast förtäring av det animaliska proteinet.

dreamstime_5003651


reumatisk värk, foto: flickr.com, Akajos

Om man i början av degenererande sjukdomar i lederna och kotpelaren ger patienterna den nämnda vitalämnesrika färskkosten och inskränker förtäringen av animaliskt protein kan man oftast uppnå total besvärsfrihet och ett stopp på sjukdomens vidareutveckling. I ett fortskridet skede krävs det fullständigt avhållsamhet från animaliskt protein, och med vital färskkost kan man uppnå otroliga resultat.

Inflammerade ledsjukdomar kräver från början helt uteslutning av animaliskt protein. Detta gäller speciellt hos kroniskt polyartrit. Ökningen av denna sjukdom beror på ökat intag av animaliskt protein och industriellt framställd mat.

Ett speciellt omnämnande gäller allergiska sjukdomar. Ämnet man reagerar allergiskt mot kallas allergen eller antigen. Så länge människan är frisk, bildar hon antikroppar mot allergenerna, och hon är inte allergisk. Den allergiska sjukdomen orsakas alltså inte av antigenet utan genom utebliven antikroppsbildning. Detta förklaras av att den allergisjuke var frisk tidigare. Då fungerade antikroppsbildandet. Därav kan man dra slutsatsen, att den allergisjuke kan botas, när man får ordning på hans antigen-antikroppsreaktion. Antigen-antikroppsreaktion sker i proteinämnesomsätt-ningsprocessen. Störningen är en ämnesomsättningsstörning, som uppstår genom en belastning av proteinämnesomsättningsprocessen, som man kan avlägsna igen genom avlastning av nämnda ämnesomsättning.

I praktiken betyder det att i varje form av allergi, oberoende av vilken sort det är frågan om, allt animaliskt protein måste uteslutas för att avlasta proteinämnesomsättningen. Det krävs, att man under lång tid avstår från mjölk, keso, ost, ägg korv, kött och fisk, i genomsnitt i tre år. Det tog ju flera år att utveckla allergin. Hösnuva förbättras efter ett år. Efter ytterligare ett år upplever patienten en förbättring av allmäntillståndet. Vid astmasjukdom är det en nödvändighet att avstå från animaliskt protein.

Behandla en sjukdom först med kosten efter det med medicin. ”Die Tafel an einen Arzt – LAWH-I-TIB” Bahá’u’lláh, ogranskad översättning

2012-05-23

Föräldrar – barnens främsta uppfostrare

Som föräldrar har ni stort ansvar för andlig uppfostran av barnen. Men vad innebär detta? Och varför en andlig uppfostran? Räcker inte den materiella och akademiska utbildningen? Och är det endast föräldrarnas ansvar?

Det är viktigt att ständigt beakta barnens andliga fostran – detta är inte endast samhällets institutioners ansvar. Barnen måste få inblick i bön, meditation, goda egenskaper. De måste studera alla religioner och humanistiska kunskapsgrenar – tillsammans med föräldrar och lärare.

Universella Rättvisans Hus (bahá’í-trons världscenter) skriver: “Oberoende av deras grad av utbildning befinner sig föräldrar i en kritisk position för att forma den andliga utvecklingen av sina barn. De ska aldrig underskatta sin förmåga att forma sina barns karaktärer. För de utövar oumbärligt inflytande genom hemmiljön som de medvetet skapar genom sin kärlek till Gud, sina strävanden att hålla fast vid Hans lagar, sin anda av tjänande till Hans Sak, sin brist på fanatism och sin befrielse från de frätande effekterna av baktal.”

I hemmiljön kan barn och föräldrar studera goda egenskaper (dygder) och lära sig mera om de stora religionerna – att frigöra sig från fanatism, att vara öppna för nya spännande impulser som skapar andlig längtan – men som även stimulerar en akademisk utbildning. Att förbättra barnens karaktär är något alla föräldrar kan göra. 

Universella Rättvisans Hus fortsätter: “Man måste komma ihåg också att barn lever i en värld som informerar dem om en hård verklighet genom direkt erfarenhet med de hemskheter som redan beskrivits eller genom det oundvikliga utflödet från massmedia. Många av dem är därigenom tvingande att växa upp för tidigt och bland dessa finns de som söker måttstockar och en ordning som kan styra deras liv.” 1)

Alla barn borde få möjligheten att stråla som symboler för en bättre framtid.

Som föräldrar är dock ansvaret stort – och därmed uppstår många frågor: Vart ska jag som förälder få energi och inspiration? Och måste jag som förälder engagera mig så mycket? Jag vill helst släppa detta och överlåta det till skolor och utbildningsinstitutionerna!

Som barnens främsta uppfostrare är det inte lätt – det är många utmaningar och hinder i vägen. Det första steget är att ta en andningspaus – och undersöka vilka möjligheter som finns för andlig uppfostran.

Det finns många verktyg. En bok jag fick ett tips om är: Illumine My Family: Bahá’í Prayers and Meditations from the Bahá’í Faith är en samling meditativa böner och utdrag från bahá'í-trons skrifter (Báb, Bahá'u'lláh och 'Abdu'l-Bahá) som hjälper din familj att införliva andlighet i vardagen. Texterna inkluderar vägledning och böner relevanta för familjer, oberoende deras bakgrund eller situation. Här får du läsa och fördjupa dig i teman som äktenskap, föräldraskap, barn, kärlek, hälsa, sorgarbete och mera. Bokens har dom mål att hjälpa familjer att växa tillsammans och främja stärka relationer med varandra och Gud.

Köp boken från Bahá'í-förlaget AB. Läs utdrag av boken på Google Books.

Källa: 1) Universella Rättvisans Hus brev till världens bahá’íer, Ridván-budskapet - april 2000.

2012-05-22

Barnens andliga fostran – av största betydelse

Som nämnt i min tidigare artikel om barnens fostran – så är en andlig fostran av barn kritisk och av största betydelse för världssamhällets utveckling. Vi ser i dag stora brister på detta viktiga område. Där myndigheter, statliga och privata organisationer och företag inte klarar av att hantera - vare sig en adekvat materiell fostran och har svårt att ta till sig mera än ett ytligt humant perspektiv, och inte reflekterar på djupet över vad en andlig fostran kan betyda för barnens framtid.

Det är klart att vi måste förse barnen med en andlig och akademisk utbildning – men utvecklar detta deras karaktär och formar deras personligheter?

Men när ska individer, institutioner och samfundet som helhet verkligen intressera sig för världens barn? OK – vi i Sverige och Skandinavien och stora delar av Europa kan säkert stoltsera att vi har lyckats forma barnen. Men stämmer detta? Har vi inte just sett kravaller i Tensta av ynglingar och ungdomar som vandaliserar skolor och tänder på bilar? Har vi lyckats med att ge barn och ungdom hopp om framtiden? Har vi gett dem de verktyg och möjligheter som ska hjälpa dem att hantera utmaningar – att uthärda livets svårigheter och skapa en bättre värld?

Vi måste intressera oss för barn och ungdomens välfärd. Dagens samhällsordning är i förändring. Vi i Sverige är inte immuna mot stora provningar – antingen de är materiella, mentala eller andliga.

Universella Rättvisans Hus skriver att “barnen är den dyrbaraste skatten ett samfund äger, för hos dem finns ett löfte och en garanti för framtiden. De bär frön på karaktären till det framtida samhället som huvudsakligen formas av vad de vuxna i samhället gör eller misslyckas att göra i förhållande till barnen. De är en skatt som inget samhälle ostraffat kan försumma. En allomfattande kärlek för barnen, sättet att behandla dem på, kvalitén på den uppmärksamhet vi visar dem, andan av vuxet uppförande mot dem, dessa är bland de viktigaste aspekterna av hållning som krävs. Kärlek kräver disciplin, modet att vänja barnen vid svårigheter, inte att ge efter för deras nycker eller att lämna dem helt till sina egna påhitt.” 1)

En kärleksfull atmosfär behöver utvecklas. Föräldrar, anhöriga och lärare tillsammans med utbildningsinstitutioner måste snarast se hur en materiell utbildning kan kombineras med en andlig utbildning. Hur andlig fostran kan skapa nya insikter och möjligheter… Hur kan annars det framtida samhället utvecklas – hur kan vi annars göra planeten till ett land – och se mänskligheten som dess invånare.

Det är min vision – att vi måste utveckla ny världsordning, baserade på andliga principer. Och barnen kommer att bli den framtida världsordningens världsmedborgare. Det kräver stora uppoffringar från oss – redan i dag.

Hur kan du bidra?

Källa: 1) Universella Rättvisans Hus brev till världens bahá’íer, Ridván-budskapet - april 2000.

2012-05-21

Våra barn – en pressande utmaning

Världens framtid och lycka beror på hur väl vi tar hand om våra barn. Det är kommande generationer som ska axla stora utmaningar. De kommer bland annat att vara framtidens lärare, administratorer, sjukskötare, läkare, filosofer, myndighetspersoner och måste därför fostras andligt, så de blir kapabla att möta en ny värld, full av möjligheter, men även av stora globala provningar.

Barnen får inte lämnas att driva omkring i vår värld – full med moraliska faror. Universella Rättvisans Hus (bahá’í-trons världscenter) skrev redan år 2001 att “i det nuvarande samhället möter barnen ett grymt öde. Miljontals barn i land efter land är socialt förskjutna. Barnen finner sig fjärmade från föräldrar och andra om de antingen lever i välstånd eller fattigdom. Främlingskapet har sina rötter i en själviskhet som är född av en materialism som är kärnan av den gudlöshet som griper tag i människornas hjärtan överallt.”

Varning för barn, Warszawa

Barnen på de polska varningsskyltarna har trafikvett och springer så fort de kan över vägen, till skillnad från de svenska skyltarna där barnen sakta lunkar över gatan...
foto: flickr.com

Universella Rättvisans Hus fortsätter “Den sociala förskjutningen av barn i vår tid är ett tydligt tecken på ett samhälle i förfall, detta förhållande är emellertid inte förbehållet en ras, klass, nation eller ekonomiska förhållanden - det skär tvärs över alla gränser. Våra hjärtan sörjer över att i så många delar av världen används barn som soldater, är utnyttjade som arbetare, sålda till faktiskt slaveri, tvingade till prostitution, används inom pornografin, är övergivna av föräldrar som är fokuserade på sina egna begär, och underkastade olika former av trakasserier alltför talrika för att ens kunna omnämnas. Många sådana förskräckligheter har föräldrarna själva tillfogat sina egna barn. Den andliga och psykologiska skadan trotsar all beräkning … Denna insikt borde sporra oss alla till brådskande och oavbruten ansträngning för barnens och framtidens intresse.” 1)

Så – hur kan vi anstränga oss för barnens och framtidens intresse?

Du kan bidra om du redan i dag tänker 20-50 år framåt. Vad behöver ditt barn eller barnbarn för utbildning (endast materiell, eller en kombination av andlig och materiell utbildning)? Är de redo för en grym framtid? Hur kan du stimulera deras andliga förmågor – så att barnen kan klara av de kommande globala utmaningarna vi ser framför oss?

Vad är andlig utbildning?

Följ med på min nästa artikel på Ny Vision.

Källa: 1) Universella Rättvisans Hus brev till världens bahá’íer, Ridván-budskapet - april 2000.

2012-05-15

Progressiva människor strävar efter att bli mera andliga

Vi måste sträva i allt vad vi gör – speciellt i att utveckla våra andliga sidor. Detta är en tid för mänskligheten att kollektivt sträva i att utveckla goda egenskaper, dygder och framstående arbete. Önskar vi utveckla en ny civilisation baserade på andliga insikter är det det som gäller.

Jag ser klart att materiell civilisation har nått ett upphöjt plan. Men det är lätt att lockas av materiella saker, och nöja sig med det.  Det är inte nog – mänskligheten måste utveckla en andlig civilisation säger ‘Abdu’l-Bahá.

Materiell civilisation vill inte ensam ge mänskligheten framgång och lycka – då den inte kan möta de behov världen i dag behöver. Vilka behov är det mänskligheten behöver – ska vi vara begränsade av materialismens ok – eller finns det något mera?

‘Abdu’l-Bahá säger att materialismen “är begränsade till tingens värld”.

Därefter uttalar Han att “för människans ande finns det inga gränser”, då anden är framåtskridande. Och om en andlig världscivilisation – en ny världsordning grundas – då vill mänskligheten göra stora framsteg. Våra andliga förmågor kommer att öka förståelsen och upptäckten av hittills okända mysterier av verkligheten.

Därför måste vi sträva – att bli mera andliga.

Ett förslag att öka din andliga känslighet är meditation – då det öppnar mysteriernas dörrar. Meditationen frigör människan från materialism och naturens impulser. Meditationen avslöjar mysterier – okända vetenskaper och konstarter som uppenbaras från det osynliga planet.

Fantastiska möjligheter uppenbaras genom meditationen – inspirerande uppfinningar och kolossala företag möjliggörs. Världens ledare vill hitta nyckeln till styrning – utan dagens hinder.

Därför ska vi sträva – bli mera progressiva, mera framåtsträvande – på det andliga planet.

Det är inte endast en vision – det är en verklighet. En andlig verklighet som väntar på att bli upptäckt.

 

Källa: Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, s. 16-18 från Bahá’í-förlaget AB. Läs texten på Google Books.

Döden – glädjens budbärare I

Döden, ett samtalsämne som är tabu. Folk är rädda att tala om döden. Vi vet att vi alla måste dö någon gång men beter oss som om vi lever i all evighet. Många är rädda för själva dödsögonblicket för ingen vet vad som egentligen händer. De heliga böckers ord om evigt liv verkar diffust och omöjligt att föreställa sig.

Bahá’u’lláh har gett oss svaret: Se döden som glädjens budbärare.
” O, Andens Son! Med ljusets glädjefyllda budskap hälsar Jag dig: Gläd dig! Till helighetens förgård kallar Jag dig – förbliv därinne, att du för evigt må leva i frid.”

Förra gången berättade jag om själens ursprung. Nu tänker jag ta upp själens syfte och livets mening. Själen är en Guds gåva och Hans hemlighet och Han vill att vi skall vårda och utveckla den med Hans egenskaper så att vi närmar oss Honom. Gud är enbart kärlek, godhet, barmhärtighet m.m. Hos Honom finns ingen ondska utan ondskan finns i vårt lägre jag, våra dåliga egenskaper. För att testa oss ger Han oss prövningar under vår livstid. Klarar vi av dem blir vi andlig styrkta och har kommit ett steg närmare Honom.

"Den ende sanne Guden, ... har alltid ansett och kommer att fortsätta att anse människornas hjärtan som Sin egen, Sin enda egendom..."

"Låt oss skapa människan till vår avbild och liknelse". "Den ende sanne Gudens syfte... är att blotta de ädelstenar, som ligger gömda i deras (människornas) sanna och innersta jags gruvor". Bahá’u’lláh,

Om vår bägare är full av själviskhet, finns där ingen plats för livets vatten. Det förhållandet, att vi tror oss själva ha rätt och alla andra fel, är det största av alla hinder på vägen mot enighet, och enighet är nödvändig, om vi skall kunna komma fram till sanningen, ty sanningen är en. Abdu'l-Bahá

Kroppen är själens tempel. Tänk dig en fågel som sitter i sin bur. Slår man sönder buren blir fågeln fri att flyga sin väg. Samma sak sker med själen när kroppen dör. Då blir själen fri och beger sig till den eviga trädgården.

”Först är det väldigt svårt att välkomna döden, men efter att ha uppnått sitt nya tillstånd är själen tacksam för att den har blivit befriad från det begränsades träldom för att njuta av det obegränsades frihet. Den har blivit befriad från en värld av sorg, bedrövelse och prövningar för att leva i en värld av ändlös lycksalighet och glädje. Det materiella och fysiska har avståtts ifrån för att själen ska kunna uppnå det ideellas och andligas möjligheter. Sålunda har själarna hos de som har gått bort från jorden och fullföljt sin jordiska pilgrimsfärd i och med Titanic-katastrofen skyndat mot en värld, överlägsen denna." Abdu’l-Bahá

2011-11-06-Skäralid-7419-3.jpg
  Foto: flickr. Lars Nilsson

Själens utveckling.

Må du i sanning veta, att själen efter att ha lämnat kroppen skall fortsätta att utvecklas, intill dess att den når fram till Guds närhet i en ställning och ett tillstånd som varken tidsåldrarnas eller århundradenas kretslopp ej heller förändringarna eller händelserna i denna världen kunna ändra.

Må du veta, att människans själ är upphöjd över och oberoende av alla kroppens och sinnets lyten. Att en sjuk person visar tecken på svaghet beror på de hinder, som ställer sig mellan hans själ och kropp, ty själen förblir oberörd av varje kroppslig opasslighet. Bahá’u’lláh


2012-05-14

Mänskligheten som en trädgård

Jodå – mänskligheten kan betraktas som en trädgård, full med blommor och bin, varierande växter och skönhet. Trädgården är en symbol på mänskligheten.

Betraktar vi skapelsen kan vi se att alla arter – hur olika de än är har de samma ursprung. Vi ser olikheter som yttre form och färg. Typisk för naturen. Typiskt för mänskligheten.

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) sade under ett besök i Paris hösten 1911 att “en vacker trädgård är full av blommor, buskar och träd. Varje blomma har sin särskilda charm, sin säregna skönhet, sin egen ljuvliga doft och vackra färg. Likaså träden. Hur olika är de inte till storlek, växt och lövverk och vilka olika frukter bär de inte! Ända växer dessa blommor, buskar och träd fram ur precis samma jord; samma sol lyser på dem och samma moln ger dem regn.”

“På samma sätt är det med mänskligheten. Den består av många raser och dess folk är av olika färg – vita, svarta, gula, bruna och röda – men alla kommer från samma Gud och alla är Hans tjänare. Denna olikhet bland människobarnen har tyvärr inte samma verkan som den har i växtrikets värld, där den anda som framträder är mer harmonisk. Bland människorna råder olika motsättningar och det är detta, som ger upphov till krig och hat mellan världens olika nationer.”

Men visionen fins – och Bahá’u’lláh (1817-1892) grundaren av bahá’í-tron har gjort ett mönster för att förena alla människor. Han beskriver enighetens cirkel.

Vi är alla världsmedborgare och måste jobba tillsammans för att lösa världsproblemen. Ensam är inte stark – men tillsammans kan vi skapa en ny världscivilisation – baserade på andliga principer.

Bábs (1819-1850) trädgård på Karmelberget, Israel. Foto: media.bahai.org

Källa: Anföranden i Paris, s. 51,‘Abdu’l-Bahá från Bahá’í-förlaget AB

2012-05-10

Komjök orsak till barnsjukdomar

Enligt dr. M. O. Bruker, överläkare på sjukhuset Lahnhöhe i Tyskland, för invärtes sjukdomar, kan man bota fyra grupper sjukdomar, som anses obotliga, enbart genom att ta bort animaliskt protein. Dessa grupper är:
1) vissa reumatiska sjukdomar, 2) vissa hudsjukdomar, 3) många allergiska sjukdomar, 4) kärlsjukdomar och högt blodtryck.

Jämför man proteinhalten i växter med halten protein i modersmjölken, har de en genomsnittshalt om 3 % vilket ger en fingervisning om hur små proteinmängder, som är avsedda för människan, behövs förutsatt att hon använder sig av växter som näringskälla.

Då det är mycket svårt, eller nästan omöjligt, att täcka proteinbehovet genom oupphettade animaliska produkter, men däremot fullt möjligt med växtnäring, blir den logiska slutsatsen att lösningen av proteinproblemet ligger hos vegetarianerna. Med färska växter kan man lätt täcka proteinbehovet, vilket är mycket svårt med animaliska produkter. Det är lätt att förstå att förtäring av animaliskt protein är fullständigt meningslös och onödig.

Innan prof. Kollath gjorde sin banbrytande upptäckt trodde man inte, att maten blir mindervärdig, när vitaminerna upphettas. I vitaminforskningen använde man alltid mjölkproteinet kasein som proteinbärare. Detta kasein utvanns av ett företag genom en alkoholextraktion vid 73°. Prof. Kollath hade inte tillgång till detta kasein utan framställde det själv hos sitt institut i Greifswald. Han extraherade inte kaseinet vid 73° med alkohol utan vid 34° med eter. De med detta kasein företagna försöken gav helt andra resultat hos de matade djuren än de tidigare gjorda försöken hos det andra företaget. Vid avsaknad av vissa vitaminer dog råttorna tidigare, medan de råttor som under exakt samma förutsättningar, men matade med kasein, som endast hade upphettats till 34°, förblev levande. Det avgörande resultatet av dessa försök var proteinets tillstånd, om det förändrades vid upphettning, denaturerades eller förblev naturligt, det vill säga, oförändrad.

Som aminosyraforskningen har visat har det ingen betydelse, om proteinet är animaliskt eller kommer från växter. Genom Kollaths forskning vet man att det avgörande är om proteinet är naturligt eller denaturerat.
Senaste forskning har visat att barn, uppfödda med komjölk löper större risk att utveckla barndiabetes än bröstmjölkuppfödda barn. Man misstänker kaseinet i komjölken som orsak.

Det finns en del barn, cirka en tredjedel, som reagerar med sjukdomar, när de får komjölksprodukter. Mjölk hämmar aptiten hos många barn vilket kan ha till följd, att de inte äter tillräckligt med andra, viktiga livsmedel. Man har ingen statistik, men intrycket att barn som dricker lite eller ingen mjölk i genomsnitt uppvisar bättre resultat i skolan än mjölkdrickande barn. Dessa barn har lätt för att få eksem eller är ofta sjuka i slemhinnorna, så kallade förkylningar, det vill säga, hela tiden återkommande infektioner med svullnad och inflammationer i lymfkörtlarna och halsmandlarna.

Sojamilch 003
 Foto: flickr.ostwestwind

Ett bra alternativ till kumjölk är sojamjölk, havremjölk eller rismjölk.

För att öka immunförsvaret ska man konsekvent undvika alla fabrikssockerprodukter och vittmjölprodukter och ersätta dem med fullkornsprodukter, helst råa, och färskkost. Atopiska eksem orsakas av komjölksprodukter. När man ska undvika mjölkprodukter av hälsoskäl beror det alltid på det artfrämmande proteinet, inte på grund av fettet.

Grädde är mjölkens fettandel, den innehåller endast 2,5 % protein. Vid en kost utan animaliskt protein kan man använda grädde. Då fett i form av grädde används i relativt små mängder är proteinhalten obetydlig. Endast vid mycket svåra fall som neurodermitis – envisa eksem – vid primär kronisk polyartrit och somliga allergiska sjukdomar rekommenderas det att även utesluta grädde i början och iaktta senare, om det blir en försämring vid förtäring av grädde. Detta få bedömas i varje enskild fall.

Helma Danner, ”Die Naturküche”

”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” - ‛Abdu’l-Bahá ogranskad översättning

2012-05-09

Mänskligheten som en individ

Mänskligheten – en individ? Har mänskligheten en kropp? Kan kroppen bli sjuk – kan mänskligheten bli sjuk? Och går det att bli frisk?

Javisst – det påstår ‘Abdu’l-Bahá.

Han säger: “Mänsklighetens värld kan liknas vid den individuella människan själv. Den har sina sjukdomar och plågor. En patient måste få sin diagnos ställd av en skicklig läkare. Guds profeter är de sanna läkarna.”

Body Human

“I vilken generation eller tidsålder de än framträder ger de föreskrifter för mänsklighetens förhållanden. De känner till sjukdomarna, de upptäcker deras dolda upphov och ger det nödvändiga botemedlet.” 1)

Moses, Jesus och Muhammed  är bara några exempel på de gudomliga läkarna. Deras uppenbarelse passade speciellt för sin tidsålder. Men efter som tiden gick uppstod nya sjukdomar – och i dag är lidandet stort.

Bahá’u’lláh (1817-1892) är vår tids gudomliga läkare. Den ordinationen Han kommer med är kunskap om Gud, att vända våra ansikten i uppriktighet mot Guds rike, ha barmhärtighet mot alla varelser och förvärva gudomliga dygder.

Detta är några av de viktigaste grunderna i Bahá’u’lláhs läror som ger botemedel och läkedom.

Bahá’u’lláh säger att mänskligheten är en – att jorden är endast ett land – och alla är vi som en stor familj.

Om några blir sjuka så måste vi alla hjälpa till. Om några är okunniga så måste vi bidra med kunskap. Med den inspiration vi får från den gudomliga läkaren för vår tid – tror jag det är möjligt att skapa global fred.

Och vi är alla bröder och systrar på denna planet. Vi behöver en ny vision – om hur vi tillsammans skapar en ny världscivilisation. Du kan bidra.

 

Källa:

1) Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, s. 10.

2012-05-08

Mänskligheten som en fågel

Intressant tanke! En fågel?

Ja – ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) säger “att två vingar är nödvändiga för människan. Den ena vingen är den kroppsliga förmågan och materiell civilisation; den andra är den andliga kraften och gudomlig civilisation. med bara en vinge är det omöjlighet att flyga, två vingar är nödvändigt. Hur mycket materiell kultur än utvecklas, kan den därför inte uppnå fulländning utom genom att upphöjas av den andliga civilisationen.” 1)

leggy eggy developed

Materiell civilisation – vi har kommit bra långt på vägen. MEN – dagens civilisation kan inte jämföras med framtidas civilisation, där den andliga kraften bygger upp något helt nytt, något vi inte kan förstå. Som jag ser det så måste den gudomliga civilisationen vara något helt exceptionellt nytt –något som inspirerar mänskligheten att skapa världsfred.

Den gudomliga civilisationen, baserad på Bahá’u’lláhs (1817-1892) principer är verkligen framtiden. Vi kommer att se fantastiska uppfinningar, få ny kunskap om universums innersta mysterier och lösa stora problem. Vetenskap och religion i harmoni skapar goda förutsättningar för synergieffekter för att förstå på djupet och på alla plan mänsklighetens möjligheter och potential.

Det finns flera fåglar:

  • Vetenskap och Religion
  • Jämlikhet mellan kvinnor och män

Det måste vara balans i livet. Utan båda vingar kan inte mänskligheten flyga mot en ny världscivilisation – baserade på andliga principer.

Vad tror du?

 

Källa:

1) Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, s. 4.

2012-05-07

Att vandra i mörker

Mänskligheten har stora utmaningar framför sig. Lokalt, regionalt, nationellt och globalt. I en sekulariserad värld betonar den enskilda människan oftast de synbara yttre förhållandena och bedömer lycka vara materiell framgång. Men kortvarig värdslig lycka löser inte de stora problem vi kollektivt står ovanför.

Politiska rörelser, etablerade religioner och internationella humanitära organisationer verkar ha stora svårigheter då de inte har någon vision för att förbättra samhällsförhållanden för miljontals av människor. Universella Rättvisans Hus (bahá’í-trons världscenter) skriver i ett brev 21 april 2012 till världens bahá’íer att “trots de lovvärda insatserna i varje land av personer med goda avsikter som arbetar för att förbättra samhällsförhållanden, ter sig dessvärre hindren för förverkligandet av en sådan vision oöverstigliga för många. Deras hopp går om intet på grund av felaktiga antaganden om den mänskliga naturen som så genomtränger de nutida strukturerna och traditionerna att de har uppnått status av etablerade fakta.”

“Dessa antaganden verkar inte ta någon hänsyn till den märkliga reservoar av andlig potential som är tillgänglig för varje upplyst själ; i stället är de för sitt rättfärdigande beroende av mänsklighetens brister som vi dagligen ser exempel på och stärker en gemensam känsla av förtvivlan. En slöja i lager på lager av falska premisser skymmer därmed en grundläggande sanning: Tillståndet i världen speglar en snedvridning av den mänskliga anden, inte dess grundläggande karaktär.”

Världen var representerad på torgmöte i centrala Luleå

Torgmöte i Luleå – nätverket Ofog. Foto: flickr.com 

“Mänskligheten är ett turbulent övergångsskede. Ovilliga att agera som ömsesidigt beroende delar av en organisk helhet, är de låsta i en maktkamp som slutligen visar sig meningslös.” (1)

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) säger att “idag behöver mänskligheten internationell enighet och försoning. För att upprätta dessa stora och grundläggande principer behövs en drivande kraft. Det är självklart att världens enighet och den största freden inte kan fullbordas genom materiella medel. De kan inte upprättas genom politisk kraft, ty nationernas politiska intressen är olika och folkens politik går isär och är motsägande.” (2)

>> Följ med på nästa inlägg på Ny Vision om vilka krafter som behövs för att mänskligheten ska vandra i ljus.

Källor:

  1. Universella Rättvisans Hus, Ridván-budskapet, 21 april 2012.
  2. Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá, s. 3 (från Google Books).

2012-05-03

Religion som skyddar och ger välfärd

”Religion är det yttre uttrycket för den gudomliga verkligheten.” (‘Abdu’l-Bahá). Med denna definition som utgångspunkt omintetgörs många företeelser som går under namnet religion. Vad som kvarstår är endast något fullkomligt gott, något heligt och mystiskt. Detta måste logiskt sett ta sig uttryck i goda gärningar och konstruktivt byggande av en bättre värld, inspirerat av en verklighet och sanning som inte utgår från det vanliga materialistiska tänkandet, som dominerar dagens värld.

Enligt samtliga världsreligioner är den gudomliga världen något fulländat som de stora profeterna (religionsgrundarna) förkunnat att människor måste söka, och från denna ”Andens värld” kan gudomliga egenskaper föras över i mänsklighetens värld, om människor bara ingår i ett troget förbund med Gud. De egenskaper som utgår från Guds värld ombeskrivs och påbjuds i de heliga skrifterna med största myndighet – som rättvisa, rättrådighet, barmhärtighet, hederlighet, renhet, kärlek och fridsamhet. Alla dessa egenskaper ingår i vad vi i dag ofta benämner medkänsla eller empati. Något som vi ser fattas.

Utan rättvisa skapas missräkning, oenighet och avund, utan rättrådighet skapas missförhållanden och kaos, utan barmhärtighet skapas misär och utsatthet, utan hederlighet skapas utnyttjanden, berövanden och stöld från andra, utan renhet skapas falska och ovärdiga syften, utan kärlek skapas känslokyla, utan fridsamhet skapas strid, förstörelse och krig! Därmed sagt en värld utan medkänsla, välbefinnande och glädje.

Foto: Andaktstund - media.bahai.org

Så ser världen ut idag på alltför många håll. Missförhållanden och grymheter av alla slag beskrivs dagligen men utan analys eller ifrågasättande av vad orsaken egentligen är. Vågar man inte? Vågar man inte uppmana mänskligheten att vända om, att välja den andliga vägen i stället för den världsliga? Trots att civilisationens och planetens öde faktiskt står på spel. Ramarna för vår överlevnad och säkerhet håller på att sprängas och man har ännu inte kunnat enas om att söka en väg ut ur det katastrofala läget. Vi behöver en helt ny världsordning baserad på mänsklighetens enhet, vänskap mellan alla nationer och människor, en rättvis fördelning av världens resurser och ett slut på det hänsynslösa utnyttjandet av vår vackra planet. Tiden är knapp. Det är dags att vakna och våga ompröva den materialistiska ideologin och våga tänka tanken att religion, sunt förnuft och vetenskap faktiskt kan förenas och samverka för mänsklighetens bästa.

Avslutningsvis kan vi fundera över ett uttalande av Bahá’u’lláh, bahá’i-trons grundare: ”Religionen är ett radierande ljus och en oövervinnelig borg till skydd och välfärd för jordens folk… om religionens lampa skyms, följer förvirringens kaos – uppriktighetens, rättvisans, lugnets och fredens ljus slutar lysa.”

2012-05-02

Religion och världsordning

Religion i vår tid uppfattas ofta som något negativt, ett onödigt inslag i civilisationen som borde förpassas till det förgångna, t o m en företeelse som endast förorsakats av mänsklig inbilskhet, rituella behov, rädsla eller ren vidskepelse. De gamla världsreligionerna kan ur vissa aspekter ses som läror av redan utgånget datum, men samtidigt har de ett så pass djupgående och positivt inflytande på så många människor och nationer att vi måste utröna vad religionen egentligen innebär eller skulle kunna innebära för vår civilisation och i vår tid.
Låt oss till en början se på vad ordet religion betyder. Ordet anses härledas ur det latinska religare som betyder binda, förbinda. Syftet skulle då kunna ha innebörden av att förena människan med Gud eller en högre verklighet och därigenom binda samman människa med människa och folk med folk. Genom historiens lopp har vi också kunnat se att de stora världsreligionerna under sin guldålder har lyckats förena olika stammar och folkgrupper till en betydligt större enhet där en mäktig civilisation kraftfullt kunnat byggas upp och blomstrat genom århundraden.
Varje religion har sin vårtid, sin fruktbärande sommar och höst och så småningom, sorgligt nog, även sin vinter där den inspirerande kraften avtagit, livet blivit stelt och fruset och kommit att innebära svåra umbäranden, modlöshet och förtryck. Starka personligheter med begär att härska och leda har steg för steg fördärvat religionens uppbyggande och livgivande karaktär, vilselett stora folkskaror och omvandlat religionens själva stomme till en själlös samling av dogmer, ritualer och föreställningar som till stor del berövat människor förmågan att uppleva de goda frukterna i den ursprungliga tron. Oenighet och okunnighet har följt i förtryckets spår. Diktaturer och våldsamma imperier av mycket seglivat slag har därmed uppstått.
Civilizations
Tidigare civilisationer: foto, flickr.com
I vår tid ser vi resterna av sådana imperier och riken, som vidmakthålls endast med vapenmakt och organiserat förtryck av folk. Girighet, korruption och maktmissbruk har därmed spritt sig till allt fler institutioner och personer som har makt och inflytande i samhället, även i s.k. demokratiska länder. Religionen har i stort sett förnedrats och försvagats i de flesta länder och materialismens gud tillåts styra utan större motstånd.
Artikel skrivet av: Maria Melin Blomqvist

2012-05-01

Själens ursprung och utveckling

För att förstå vad själen är för något, måste man acceptera Guds existens. Vi får acceptera Honom, tro på Honom och älska Honom.

”Den Gudomliga Verkligheten är ofattbar, obegränsad, evig, odödlig och osynlig. Skapelsens värld är bunden av naturlagarna, begränsad och dödlig. Den oändliga Verkligheten kan inte sägas uppstiga eller nedstiga. Den övergår mänskligt förstånd och kan inte beskrivas i termer som gäller för den skapade världens företeelser. Människan är därför i yttersta behov av den enda kraft, genom vilken hon har möjlighet att erhålla hjälp från den Gudomliga verkligheten. Endast den kraften kan föra henne i kontakt med allt livs ursprung.

Vår kropp består av materia och materia byggs upp och bryts ner. Då själen inte består av materia kan den heller inte byggas upp och brytas ner utan lever för evigt.

”Må du veta, att människans själ är upphöjd över och oberoende av alla kroppens och sinnets lyten. Att en sjuk person visar tecken på svaghet beror på de hinder, som ställer sig mellan hans själ och kropp, ty själen förblir oberörd av varje kroppslig opasslighet.” ’Abdu'l-Bahá

Själens existens börjar i befruktningsögonblicket. Den har anförtrotts oss av Gud för att vårda och sköta den genom att ge själen den andliga näring den behöver för att kunna utvecklas. Vi kan leda den uppåt till Gud eller neråt i fördärvet beroende på vilken sorts näring vi använder.

I vår materiella värld är varje nivå begåvad med en själ, anpassad efter dess förmåga. Till exempel kan växterna kommunicera med varandra. De kommunicerar med kemiska ämnen, med doftämnen, hormoner eller andra signalmolekyler. Forskare antar även att växterna till och med har känslor.

Att djuren kommunicerar med varandra har varit känd länge. De varnar varandra när en fiende är i antågande och de känner på sig när en jordbävning eller ett stort oväder är på gång.

Människans själ är upphöjd över de föregående nivåerna, begåvad med intellekt, intelligens, uppfinningsförmåga. Därför kan människan inte härstamma från apan, som vetenskapen vill göra gällande. Människan existerade jämte apan. Den mänskliga tillvaron på jorden liknar embryon i moderlivet. Människan växte och utvecklades och framskred från den ena formen till den andra tills den framträdde i högsta skönhet och fulländning som embryot som genomgår olika faser i moderlivet tills det är redo att födas in i denna värld. Även här på jorden genomgår vi olika mognadsstadier tills vi har nått vuxen ålder.

Så har även själen utvecklats som embryot och mognat vartefter inom människan. Med varje profets uppenbarelse har den utvecklats och idag har den genom Bahá’u’lláhs uppenbarelse nått oanade höjder på den materiella utvecklingen. För att hålla balansen mellan det materiella och det andliga är det viktig att själen får den dagliga andliga näringen den behöver i form av Guds ord. Vår själ är alltså vår dyrbaraste skatt, som vi måste vårda och vara rädda om för vi behöver den när vi går vidare till nästa värld. Livet är inte slut i och med döden men det återkommer jag till nästa gång.
’Abdu'l-Bahá ”Anföranden i Paris”,
’Abdu’l-Bahá ”Beantwortete Fragen” ( Some Answered Question)