2011-07-29

Processen mörker och ljus


Historien visar på olika processer, upp i ljuset i högkulturer och ner i mörkret i - där du kan läsa om de mörka och grymma kapitlen i den gudomliga bilderboken. Där i mörkret råder dekadensen, förfallet, maktmissbruket och kaos. Gud är borta.

Men - när mörkret känns som störst, då vänder det, ljuset kommer. Processen reverseras. När man har det största utmaningarna sker förvandlingen. Ett nytt liv kommer in, förändring står framför dörren.

I historiens mörker, det yttersta mörker - då kommer hjältarna. De stora profeterna, Guds budbärare, vägvisare och grundläggare av världscivilisationer träder fram.

"När mörkret är störst kommer ljuset" - profeter och Guds budbärare. Det är grundläggare då detefter dem kommer en högkultur, stora civilisationer. Konst, vetenskap, uppfinningar, samhällsreformer uppstår.

Profeterna är transformatorer, kanaler för nästa dos av inspirerande energi som tar processen vidare till vår tid av global enhet.

Bahá'u'lláh (1817-1892) tror bahá'íer är en Guds budbärare för vår tid, med nya principer som kommer att inspirera till en världscivilisation.

Vågteorin kan du läsa mera om i Benedicte Thiis bok Regnbuetreet som du kan få köpt från Mandala Senter for livskunst - www.mandala.no.

2011-07-28

Livet är en process

What is a scientist after all? It is a curious man looking through a keyhole, the keyhole of nature, trying to know what's going on.

Filosofen Kant säger att livet har en hemlig plan som ska fullbordas. Bahá'u'lláh (1817-1892) säger att vi ska lära att känna Gud och att älska Gud.

Livet har en hemlig plan, som ska lära oss människor, den högsta talismanen att leva ett gudomligt liv. Men vi måste lära oss dygdernas språk, det gudomliga språket, innan vi får nyckeln och kan förstå den hemliga planen. Det räcker alltså inte med skolans ytliga kunskap.

Livet är en process och historien speglar processen. Den går upp i ljuset och ner i mörkret. Det är vågrytmen som är själva livsanden. Upp i ljus finns inspirationen, ner i mörkret för passivitet och matsmältning. Mörkret har två sidor, det goda vilande mörkret och det otäcka smärtfulla mörkret.

Ny inspiration kommer och integreras med gammalt innehåll och kan förorsaka svårigheter som ångest, depression, sorg med mera. Det kan därmed bli svårt att ta till sig all den nya positiva energin som renar och river ner det mörker vi har runt oss.

Men håll dig fast och var med på resan på Ny Vision. Här får du glimt och idéer på hur en ny världsordning kan upprättas med visionen i centrum.

2011-07-27

Paradisträdgård

Paradis, den första trädgården. Innan det fanns oenighet och bråk. Myter eller sanning? Är det paradiset som vi längtar tillbaks till när vi påtar i våra rabatter eller släpar upp jordsäckar till lägenhetens balkong för att kunna sätta färgglada blommor att lysa upp vår vardag? Trädgårdsmässor slår rekord för vart år. De flesta av oss är stadsbor, men någonstans i generna finns längtan till naturen. Speciellt starkt här i norr, där sommaren är så kort. Under den korta sommaren är vi ute så mycket det går, följer växternas blomning, ser på naturens prakt, njuter av den. Blommornas olika storlekar, färger och former, hur de smälter in i landskapet, blir en vacker helhet.

Enhet i mångfald. Alla är olika i form och färg, men bildar en vacker helhet tillsammans.

Så är det också med människor. Vi ser olika ut i storlek, färg och form. Men tillsammans blir vi en vacker helhet. Så är det meningen att det ska vara. En paradisisk utopisk dröm? Nej. Drömmen kan bli sann.
Vi människor har fått en fri vilja. Hittills har vi använt den på destruktiva saker. Som småbarn har vi bråkat för att girigt få mer än andra. Krig med allt värre vapen har utkämpats. Fortfarande gör en stor del av mänskligheten det. Men allt fler vill ha fred och söker alternativ. Bahá'u'lláh kom för att ena mänskligheten. Han kom med ny andlig kraft och nya lagar.

En är enhet i mångfald.
Som blommor i en trädgård.
Vi hör ihop

"Låt inte meningsskiljaktigheter eller olikhet i tankar skilja er från era medmänniskor eller bli orsak till dispyt, hat eller missämja i era hjärtan. Sök snarare ihärdigt efter sanningen och gör er till vän med alla människor... När du möter dem, vars åsikter skiljer sig från dina egna, vänd inte bort ansiktet från dem. Alla söker sanningen och många är vägarna som leder dit. Sanningen har många aspekter, men den förblir alltid och för evigt en."
'Abdu'l-Bahá: Anföranden i Paris

När mörkret är störst kommer ljuset


Den nya medvetenheten vibrerar - vi går mot mänsklighetens mogenhet och en global enhet. Vad är det?

Det är en levande dynamisk, skapande enhet jag tänker på. Enhet i mångfald, där alla är blommor i en trädgård, vågor på samma hav, strålar från samma sol. Många är inte klar över denna enorma enhetskraft. Jag kan tänka mig att många är redda för denna kraften. Men i stället för att rymma, är det bättre att glädje sig och bli inspirerat.

Människan, talismanen ska tjäna det ljus och den energi som nu frigörs. En en energi som segrar över de mörka krafterna i människans sinnen. En energi som övervinner terrorism, okunskap, bitterhet, hat och otrevligheter. Den kamp mellan ljus och mörker som nu är i gång vill bara vinnas av ljuset.

Vi är ljusmänniskor. Men vi behöver hjälp och inspiration. I och med att vi har berövats det som vi medfött äger (se min tidigare artikel) krävs det dock gedigna insatser för att individuellt och kollektivt komma på rätt spår.

2011-07-26

Människan i smältdegeln

Vi lever i Västen, i den "västliga civilisationen", en materialistisk och teknologisk värld.

Vi lever i det 20 århundradet, på tröskeln till en ny tid. En ny tidsålder tonar fram. Mänskligheten har utvecklat sig - har gått från par i en grotta, till familjen, stammor, byar, städer, länd, nationer, kontinenter - och nu är vi världsmedborgare. Nu möts kontinenterna och den globala enhetens tid står framför vår dörr.

Men det är en förvirringens tid, smältdegelns tid. Teknologin gör världen liten, vi kan se in i alla hörn av världen. Och som nu med terrordåden i Oslo möts motsättningarna. Det är ett farligt mötespunkt. Många är redda. Finns det hopp?

Dagens utbildningssystem kan inte möta de faror som den magiska människan, talismanen, den andliga varelsen, möter. Nya grepp måste till.

Kärnvapen och osäker kärnkraft hänger över våra huvuden, ekokrisen hotar livsexistensen. Haven och luften är förorenade; politiska och religiösa system kollapsar; fattigdom hotar kontinenter; resurser är orättvist fördelat. Finns det några hopp?

Ja - den nya energin vibrerar över allt. Ett nytt medvetande tycker ge mänskligheten hopp. Vi pratar om mänsklighetens mogenhet och den globala enhet.

Bahá'u'lláh har ingett nytt liv till en planet som behöver hjälp att födas in i den nya tidsåldern. Nya tankesystem, ny moral, etik och kunskapssystem som kan hjälpa lamslagna människor att övervinna de stora utmaningar världen står framför.

Det finns hopp!

2011-07-25

Hyllning till mångfalden eller plundring av andra länders resurser? (II)


Att finansvalparna inte är några profeter har jordens folk bittert fått erfara. 

I de rikaste länderna har skattebetalarna fått gå in för att rädda banker och andra kreditinstitut. De fattigare länderna sitter med lån som de inte kan betala. Supermakten USA – ett i-land med ett u-land inuti sig – har knäckt sig genom att föra krig mot två länder samtidigt.

Eftersom Bahá'u'lláhs världsordning är ett världssamhälle är det världsvälståndets tillstånd -- det välstånd som varje människa på jorden kan åtnjuta --  som är intressant. Tullar, valutaaffärer, råmaterialmonopol och låga löner – de är världsvälståndets stora sabotörer, men de är bara verktygen. 

Den verkliga orsaken är den nationella ekonomiska egennyttan. Nästan varje nation eller nationsgrupp har försökt att mätta denna och har satt sin ära i att uppnå vad de trodde var deras förmåga till självförsörjning. 

Samtidigt har alla ansträngningar gjorts för att hålla utrikeshandeln uppe, det vill säga att sälja något till den andre utan att köpa något tillbaka. Eller ännu värre: att plundra ett annat land utan att ge någonting tillbaka. Bahá'u'lláhs världsordning innebär att nationerna ombildas till delstater eller till någon för oss ännu ej uppenbarad organisation.  

I dagens värld behöver alla människor varandra, kan betjäna varandras önskemål och genom ömsesidig handel ge sin andel till en stigande levnadsstandard – givetvis förutsatt att arbetets följder delas rättvist och inte koncentreras i en minoritets händer. Rättvisans grund måste vara universell, för annars kommer några nationer att sälja billigare än alla de andra genom att använda billigare arbetskraft och det leder till samma gamla cirkel med tullar och så vidare. 

De ekonomiska problemen är globala och kan bara lösas på världsnivå, av myndigheter som står över nationerna.

En världslegislatur med verktyg som ett departement för världens finanser, en världsbank, en världsvaluta,ett gemensamt värderings- och måttsystem en världsdomstol, världsövergripande lagstiftning när det gäller minimilöner, minskning av enorma privatförmögenheter, progressiv beskattning, arbetsmarknadens rörlighet, konkurrensbefrämjande åtgärder (antitrust-lagar), tullfrihet, protektionismförbud,  kan ta bort de hinder mot internationell handel som nationernas försök att vara självtillräckliga resulterat i. Den kan frigöra de energier som nu offras på krig till tjänande i fredens sak och den kan erbjuda det nödvändiga maskineriet för ett enklare och större utbyte av varor och tjänster. 

'Abdu'l-Bahá förbjöd industriellt löneslaveri efter att ha sett fabrikerna i England och USA, och den innovation som det löpande bandet var.

Bahá'u'lláhs världsordning innehåller även det för oss radikala budskapet att planetens resurser och råmaterial tillhör alla. Diamantfyndigheter, oljekällor, järngruvor och orörd natur tillhör inte någon nation, utan hela mänskligheten.  Det kan ses som orättvist eftersom diamantfyndigheter kan vara ett fattigt lands enda resurs, men det är ett faktum att länder som har sådana tillgångar plågas av inbördeskrig, massmord, militära attacker från grannländer, konspirationer från utländska storföretag.

En världslegislatur  måste upprätthålla fritt tillträde till planetens råmaterial och skydda alla folks rättigheter, hävda en universell lägsta nivå för levnadsstandard och begränsa individernas ekonomiska makt. Bahá'u'lláhs  sociala princip förklaras av 'Abdu'l-Bahá :

"Först och främst finns principen att det till alla medlemmar av världssamhället skall få del av de största framstegen i mänsklighetens värld. Alla skall åtnjuta den största välfärd och välgång.… Fastän det finns grader i samhällsordningen, så är upprättandet av en lägsta nivå för levnadsstandard … de största framstegen i mänsklighetens värld. ”Gud är inte partisk och inte den som respekterar vissa personer mer än andra. Han sörjer for alla. Regnet faller över alla och solens värme är ämnad att värma alla… Sålunda skall det for hela mänskligheten råda den yttersta lycka, den yttersta komfort och det yttersta välstånd."

Hyllning till mångfalden eller plundring av andra länders resurser? (I)

Ibland kan det bli helt galet

Som när en demokrat, globaliseringsivare och folkvald riksdagsledamot ska beskriva hur Sverige kommer att tjäna på att vara ett multikulturellt samhälle inom något decennium. Detta debattinlägg fanns att läsa bl.a.

”Utan invandring hade Sverige varit ett sämre och fattigare land”, skriver riksdagsledamoten och fortsätter: ”I en globaliserad värld är en nyckel till ett lands framgång förmågan att attrahera duktiga människor att flytta till landet. Sverige måste kunna locka högutbildade människor att invadra hit och bidra till svensk tillväxt och välfärd.” 

Riksdagsledamoten propagerar sedan för den modell Kanada framgångsrikt har använt sig av under några år. Om invandraren är specialist eller har med sig investeringspengar är han/hon välkommen till Kanada. Det är klart att den modellen är bra. För Kanada alltså.

För att förtydliga kan jag ta ett citat till: 

”Sverige måste fortsätta vara ett öppet och tolerant land. Då får vi större möjligheter att locka civilingenjörer från USA, naturvetare från Indien eller entreprenörer från Brasilien att invandra till vårt land” … ”Arbetsförmedlingen visade i rapporten ’Generationsväxling på arbetsmarknaden’ att det fram till 2010 kommer att ske 1,6 miljoner pensionsavgångar i Sverige” … ”som en konsekvens av detta hämmas tillväxten" [utan arbetskraftsinvandring].

Nog finns det väl fler än jag som undrar hur det ska gå för utvecklingsländer, som här nämnda Indien och Brasilien, om deras elit av unga människor ska försvinna till Sverige och andra rika länder i västra Europa och Nordamerika. 

Det är, relativt sett, mer kostsamt att utbilda människor till specialiserade yrkeskunniga i utvecklingsländer än i de rikare länderna. Vad ska Brasilien och Indien få i gengäld av Sverige? Vapen till rea-pris?

Själv tror jag att det i ett första skede är de östeuropeiska länderna som kommer att tappa sjuksköterskor, läkare, äldreomsorgspersonal, lärare, vissa administratörer inom offentlig sektor, till länder som Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Japan, Australien, USA och Kanada.

Den som förespråkar globalisering måste även förespråka internationalism. Att importera högutbildad, kompetent arbetskraft från fattiga länder utan att ge någonting i gengäld är inte förenligt med internationalism. Det är att stjäla från de fattiga människor som inte bara behöver sina välutbildade landsmän, utan som dessutom via skattsedeln betalat för deras utbildning.

Vad säger då Bahá'í-tron om detta? Kan religion tillämpas på ekonomiska system? Ja, säger Bahá'u'lláh (1817 - 1892) , 'Abdúl-Bahá (1844 - 1921)  och Shoghi Effendi (1897 - 1957). Det är möjligt eftersom det handlar om människans enhet och eftersom varken mänskligheten eller världssamhället, där alla är världsmedborgare, kan expandera mer än vår planet tillåter. Det som en ny världsordning behöver är ömsesidighet och symmetri. Den otyglade konkurrensen måste ersättas av samarbete och ett ekonomiskt program som omfattar hela planeten måste utvecklas.  Vi, alla jordens folk, måste samarbeta. Otyglad konkurrens är ett förbrukat verktyg.

Mycket har hänt på ekonomins område sedan Bahá'u'lláhs och 'Abdúl-Bahás tid. Man undrar ibland om keynesianismen och stockholmsskolan har sökt inspiration från Bahá'í-läran, att det svenska folkhemmet är något som emanerat från Bahá'u'lláhs världsordning, men så är det givetvis inte.  De ekonomiska teorierna går inte utanför ekonomin i någon högre grad, medan Bahá'u'lláhs världsordning gör det.

I själva verket presenterade inte Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá och Shoghi Effendi något färdigt ekonomiskt system. Bahá'u'lláhs lära är läran om allt, och detta allting har andliga rötter. Där finns en lag om rätten och plikten att utbilda sig, helst så att man får ett yrke som motsvarar ens fallenhet, begåvning, anlag, eller vad man nu ska kalla det. Man ska sedan välja ett yrke som svarar mot utbildningen, vilket förhoppningsvis gör det roligt att arbeta. En annan av Bahá'u'lláhs lagar är nämligen att alla arbetsföra måste arbeta. Han förbjuder tiggeri, och 'Abdu'l-Bahá påpekar att de värsta tiggarna inte sitter på gatan utan på kontor i finansdistrikten där de spekulerar mot valutor och säljer papperslappar som ska innehålla löften om vinster i samband med framtida ekonomiska händelser. De sitter på bankernas kontor och lånar ut pengar som inte finns till företag och hushåll. Ytterligare en lag är den som avskaffar nationerna som organisatoriska enheter och därmed gör alla människor till världsmedborgare. Dessa världsmedborgare får slå sig ner var de vill för att förtjäna sitt uppehälle i en värld där en världslegislatur ser till att principerna om ömsesidighet och symmetri upprätthålls.

Människan den förnämsta talismanen


Bahá'u'lláh (1817-1892) säger att "Människan är den förnämsta talismanen. Avsaknaden av riktig fostran har emellertid medfört att hon berövats det som hon medfört äger." (1)

Talisman är ett föremål, antingen naturligt eller förfärdigat, som anses ha magisk kraft, ser vi i Nationalencyklopedin (ne.se).

Människan är magisk, en andlig varelse, med allt det innebär. Och hur fostras och utbildas en andlig varelse? Räcker det med traditionell fostran och utbildning i kunskapssamhället?

Människan är magisk, den förnämsta talismanen. Inte vilken som helst varelse. Räcker det då med skolor och universitet för att ta tillvara och ge människan en värdig utbildning?

Människan är andlig, en upphöjd varelse
. Vill vanlig traditionell uppfostran och de utbildningssystem vi erbjuder våra barn och unga ge en tillräcklig bas för det andliga liv vi föds in i?

Nej. Bahá'u'lláh bekräftar att det är en generell avsaknad av rätt fostran som har berövat människan dess ursprung, dess andlighet, värdighet och dess magiska krafter.

Vi behöver alltså en ny typ fostran, något magiskt, något som kan lösa upp portarna till det andliga, magiska, rena och fantastiska, som finns inom alla människor. Hela skol- och utbildningssystemet måste revolutioneras.

Detta är något som sker på flera orter i världen. Tusentals barnklasser och barngrupper som diskuterar andliga principer, dygder och belyser dessa viktiga områden. Ungdomsklasser och studiegrupper som reflekterar över själens liv, ungdomsgrupper som deltar i sociala projekt och överför sina andliga färdigheter i praktisk handling.

Bahá'u'lláh säger att "Världens jämvikt har rubbats genom det vibrerande inflytandet av denna största, denna nya världsordning. Mänsklighetens livsordning har omstörtats genom kraften i detta enastående, detta underbara system - vars lika mänskliga ögon aldrig har skådat." (2)

(1-2) Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter, s. 197 och s. 111.)

2011-07-24

Terrorangrepp i Norge - löser kunskap problemen?


Norge sörjer - vi sörjer alla döda och skadade. Massmedia, TV, tidningar och radion bombarderar oss med insikter, nyhetsreportage, filmer, intervjuer med vittnen och, analys av situationen, spekulationer och fakta om illdådet. Kunskapen vi får om bakgrunden till terrorangreppet, bombdådet och mördarens manifest växer lavinartat.

Hela världen hakar på mediecirkusen.

Mera kunskap om en händelse har under dagarna kommit fram än en vanlig person tog till sig under hela sin livstid på mitten av 1800-talet.

Men - är kunskap nog för att lösa de stora strukturella, sociala och ekonomiska samhällsproblem världen står ovanför?

För att gå till roten med det onda - det hjälper inte med all världens kunskap som barn och unga pluggar på skolan för att bli bättre människor.

Det som måste till är fostran. Bahá'u'lláh säger: "Betrakta människan som en gruva rik på ädelstenar av oskattbart värde. Fostran allena kan förmå den att avslöja sina rikedomar och göra det möjligt för mänskligheten att dra fördel därav." (*)

I kommande artiklar vill jag ta upp hur fostran och kunskap tillsamman kan berika mänsklighetens liv.

(*) - Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter, s. 197

2011-07-22

Tvillingprocesserna i världen

Standing Up

Foto: Standing Up - Flickr.com

Vadå tvillingprocesser? Jo - i världen finns två stora processer. Den ena är sammanbrottet för de gamla institutionerna på den ena sidan och för det andra så blomstrar nu nya tankesätt upp. Detta är en rörelse som har skett de senaste hundra åren - en rörelse som Universella rättvisans hus beskriver som "rörelsen mänsklighetens ständige ökande ömsesidiga beroende och integration".

Vilka är sammanbrottet i de gamla institutionerna? Sammanbrottet ses i politiska tillkortakommanden, ekonomiska kollapser, religiös fanatism och en materiell kultur där människorna befinner sig utan vägledning.

Vi ser att världens finansiella marknader smälter samman och vi förstår mänsklighetens ömsesidiga beroende av jordens resurser. Vetenskapen ser en sammanhängande biosfär där allt liv är beroende av global samordning. Vi ser att många nationer anstränger sig för att ta fram ett världsomspännande politisk system som kan ge en varaktig fred, rättvisa på jorden. Två stora försök är Nationernas Förbund och Förenade Nationerna.

Detta visar att mänskligheten har en förmåga att handla på förenat front när det gäller hälsovård, jordbruk, utbildning, miljö och välfärd.

Mycket arbete står kvar. Följ därför med på denna bloggen så försöker jag ta upp spännande ämnen.

2011-07-21

Receptet är en gemensam skötsel av planetens sårbara delar


Om nu någon trodde att ett av de största hoten mot vår planets överlevnad – skövlingen av jordens regnskogar – har upphört bara för att det inte talats om det på ett tag, så har den personen fel. 

De tropiska regnskogarna svarar ensamma för hälften av kolupptaget genom sin förmåga att lagra kol och absorbera koldioxid. Det visar en studie som nyligen publicerats i den ansedda vetenskapstidskriften Science. Ännu en gång varnas vi och informeras om att regnskogarna är helt avgörande för att klimatförändringarna inte ska utvecklas till en fullständig och skenande klimatkatastrof.  Regnskogarna är helt avgörande för att dämpa effekterna av våra utsläpp. Och vad gör vi? Jo, vi fortsätter att skövla regnskogarna.

Skövlingen sker i länder som Brasilien, Indonesien och Kongo. Anledningarna är att regnskogarna finns i just dessa länder, som dessutom är fattiga. Lösningen är det världssamhälle som skisserades av bahá'í-trons grundare Bahá'u'lláh (1817 - 1892) och Hans son 'Abdúl-Bahá (1844 - 1921). Hotet mot regnskogar, atmosfär och hav är liksom oförmågan att utjämna skillnaderna mellan de extremt rika och de extremt fattiga kan endast åtgärdas en gemensam skötsel av planetens sårbara delar. Vi behöver övernationella eller globala myndigheter och organ som på demokratisk väg, av människor som är världsmedborgare, getts makten att ingripa mot enskilda stater och företag som skadar våra gemensamma nyttigheter. Denna världslegislatur ska understödjas av auktoriteten hos en samlad mänsklighets så att den kan ingripa mot varje förhalande, girig eller upprorisk medlem som hotar det globala samhället och mänsklighetens direkta överlevnad.  

 ”Betrakta världen som en människokropp som, trots att den vid sin tillkomst var hel och fulländad, av skilda skäl har blivit hemsökt av svåra störningar och sjukdomar. Inte för en enda dag fann den lindring, nej, dess sjukdom blev allt svårare när den kom under behandling av okunniga läkare, vilka givit fria tyglar åt sina egna önskningar och misstagit sig allvarligt. Och om en av den kroppens lemmar vid något tillfälle läktes under vården av en kunnig läkare, förblev återstoden hemsökt som förut. (...) Det som Gud har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande rörelse, en gemensam tro. (...) Sannerligen, detta är sanningen och allt annat är intet annat än villfarelse. (Bahá'u'lláh i The World Order of Bahá'u'lláh.)

Vid närmare eftertanke är det vansinnigt att enstaka nationer eller företag kan äga regnskogar eller delar av hav, stora markområden, öknar, eller Golfströmmen m.m. på grund av de rikedomar som råkar finnas där. Lika galet är den enorma koncentrationen av rikedom till en liten minoritet av människorna på vår planet.

 Att dessa problem hänger ihop kan alla inse, liksom att lösningen är att:

 ”världens folk utvecklar en djup känsla av ansvar för planetens öde och hela den mänskliga familjens välfärd. Denna ansvarskänsla kan endast utvecklas ur ett erkännande av mänsklighetens enhet och kan endast upprätthållas av en förenande vision av ett fredligt och välmående världssamhälle. (Världsmedborgarskap. En global etik för hållbar utveckling. Bahá'í  International Community.)

Världens regnskogar kan räddas genom vetenskap och religion i harmonisk balans.

Lösningen är nämligen inte bara vetenskap, teknik och ett Jordens Förenta Stater.  Teknologi och materiell civilisation måste understödjas av världsmedborgarnas andliga utveckling. Omsorg om miljön, om den natur som i själva verket tillhör Gud och som vi människor förvaltar, är något grundläggande i bahá'í-tron liksom i de flesta andra religioner. 

Det är vad jag tror. Men jag är väl medveten om att vi lever i ett av världens mest ateistiska länder, och att det inte går att övertyga människor här om att miljö- och samhällsproblem kan bekämpas med religion (förutom vetenskap). Men i Sverige och övriga nordiska länder finns en stark kärlek till naturen och en uppriktig känsla att värna om miljön, även på andra sidan jordklotet. Detta är inte materialistiska känslor, utan i likhet med kärlek andliga. Det skadar dock inte att studera Bahá'u'lláhs världsordning mer i detalj, på samma sätt som människorna i myten om Noa borde ha satt sig in i dennes ark-projekt i större utsträckning./S

Överblick och reflektion

De senaste hundra åren har varit en av mänsklighetens mest tumultartade perioder med omvälvningar, revolutioner, krigar och katastrofer i stor skala. Nationer och politiska system har radikalt tagit avsteg från tidigare tankesystem.

De stora imperiernas kollaps medförde en uppstigning och nedgång av katastrofala destruktiva experiment med totalitära styren som fascism och kommunism. Dessa experiment var ytterst ansvariga för miljontals människors liv.

På den positiva sidan har något hänt: andra rörelser uppenbarar sig. Nya vetenskapliga upptäckter skapar hjälpmedel, nya forskningsrön och medicinska insatser som hjälper mänskligheten framåt. Det sker en rad sociala, ekonomiska och kulturella omvandlingar. Det verkar osynligt - men dock händer det. Och inte bara detta. En andlig omvandling sker, där små grupper människor ser sig som förvaltare och med dessa insikter påbörjar det omfattande arbetet att ta de första stegen på en lång väg för en fredligare värld.

Det vi behöver er en ny vision och nya insikter på en rad områden som: mänskliga rättigheter, personlig värdighet, öka möjligheter för indivuduella och kollektiva prestationer samt hitta en mogen och djärv ny väg för att utveckla och utvidga mänsklig kunskap och medvetenhet.

Religiösa ledare - hur bemöta nationalism och rasism?

En av de stora utmaningarna som religiösa ledare står inför är nationalism och rasism. Ska vi leva i en värld utformat för att framkalla hat mot och fruktan för andra? Eller vill vi världsmedborgare leva i en kärleksfull värld där alla människor, unga och vuxna, man och kvinnor arbetar skulder mot skulder för fred och harmoni?

Universella rättvisans hus skriver i Löftet om världsfred 1985: "Den tid har kommit då de som predikar materialismens dogmer, vare sig härrörande från öst eller väst, vare sig det gäller kapitalism eller socialism, måste lämna räkenskap över det moraliska ledarskap de har dristat sig att utöva. Var är den 'nya värld', utlovad av dessa ideologier? Var är de genombrott mot nya områden av kulturella bedrifter som åstadkommits genom förhärligandet av en viss ras, en viss nation eller klass?"

Religiösa ledare kan påverka världens regeringar och samhällen att ta stora steg för att främja en bättre värld - fri från otyglad nationalism, rasism och den falska föreställningen att människan är ohjälpligt självisk och aggressiv. Är det inte det religionen handlar om - att människan ska utveckla sina andliga sidor, dygder som kärlek, respekt, vänlighet, tolerans och nyfikenhet?

Vill religiösa ledare ta det ansvaret?

2011-07-20

Sagt om Bahá'u'lláh 1

Alla religioners profeter förhärligas

Han kommer för att göra kristna till bättre kristna, muslimer till verkliga muslimer, för att göra alla människor trogna den ande som inspirerade deras profeter. Han uppfyller det löfte som gavs av alla dessa Guds sändebud, löftet om en mer lysande uppenbarelse som skulle framträda för att fullända och avsluta deras verk. Han ger en fullständigare förklaring till andliga sanningar är Hans föregångare och uppenbarar Guds vilja i fråga om alla de personliga och samhälleliga problem som möter oss i dagens värld.
En ny tro för en mognare mänsklighet


Han ger oss en universell tro anpassad till mänsklighetens mognad och världens behov i den nya tidsålder av världssamhörighet som nu träder fram. Det är inte nödvändigt att nedvärdera Jesus, Muhammed, Mose, Buddha, Zarathustra, Amitabha, Krishna, Abraham och alla andra budbärare för att upphöja Bahá'u'lláh. Vi måste hälsa Guds sanning välkommen varhelst vi ser den. Alla dessa stora Budbärare är alla lysande himlakroppar på samma gudomliga viljas himmel.

En ny världsordning för en bättre värld

Bahá'u'lláh erbjuder oss en allmängiltig lära, en fast grund på vilken nya och bättre samhällsförhållanden kan byggas. Snart skall den nuvarande ordningen vecklas samman och en ny vecklas ut i dess ställe ... Hela mänsklighetens enande präglar det skede som det mänskliga samhället närmar sig. Upprättandet av ett världssamhälle, en universell stat som bygger på rättvisa, vetenskap och Guds religion, där fred råder och varje människa är världsmedborgare fri och uppmuntrad att söka sin bestämmelse, kännetecknar det kommande stadiet i den oerhörda utvecklingen av människans kollektiva liv på denna planet. (John. E. Esselmont och 'Abdúl-Bahá cirka 1919-1920)

Religiösa ledare - vad med kvinnan?

Srebrenica Massacre - Reinterment and Memorial Ceremony - July 2007 - Women Mourners 2

Foto: flickr.com - Masakern i Srebrenica, juli 2007

Tidigare, både i Öst och Väst betraktades kvinnan som lägre stående, eller mindre värda än män. Kvinnor var omgärdade av vidskepelse och förnekades möjligheten att ge uttryck för sina potentialer inom mänskliga områden som konst, kultur, vetenskap med mera.

I dag är emellertid kvinnor och män jämställda - i alla fall när det gäller den globala dialogen, men än så försvaras av religionen, i många samhällen, kvinnors ställning som de påstår vara att tjäna mannens behov.

Men något positivt har hänt och Universella rättvisans hus skriver i sitt brev Till världens religiösa ledare 2002: "Så grundläggande har förändringen varit att företrädare för manlig överhöghet måste söka stöd för sin ståndpunkt på marginalen av den ansvarstagande opinionen."

'Abdu'l-Bahá (1844-1921), ledare för bahá'í-tron från 1892 till 1921 säger: "I det förflutna har världen regerats med maktspråk. Männen har dominerat på grund av sin angreppsförmåga, sin styrka i materiellt och andligt avseende. Men balansen håller på att skifta. Maktspråket förlorar allt mer sin dominerande ställning, under det att andlig vakenhet, intuition, kärlek och tjänande - kvinnans styrka - kommer att få sitt rätta erkännande. Den nya tidsåldern kommer att bli mindre maskulin, mer genomträngd av kvinnliga ideal, eller för att uttrycka det mer exakt: de manliga och kvinnliga elementen i civilisationen kommer att balansera jämnt."

- De Upplysta Horisonterna av Sverre Holmsen. Läs utdraget via Google Books.

Så religiösa ledare över hela världen har mycket att ta tag i när det gäller att återupprätta balansen och släppa till kvinnorna inom livets alla områden.

2011-07-19

Religiösa ledare måste ta ansvar

Foto: bild från tidningen Imamat från 1915 som föreställer förföljelsen av iranska babíer.

Världens folk tvingas se sig själv som världsmedborgare, som ett enda människosläkte. Jorden är vårt gemensamma hemland. Fördomar som delat upp människor i olika identiteter utifrån ett kulturellt, etniskt eller nationellt ursprung håller på att vika - men det är mycket kvar.

Utvecklingen går snabbt - och den fundamentala förändringen sker nu i vår livstid. Men vad med religionen - som ska tjäna fredens och broderskapets sak? Här ligger ett allvarligt hinder för att minska fanatismen på jorden.

Universella rättvisans hus skriver i sitt brev till Världens religiösa ledare, april 2002: "Tragiskt nog uppträder den organiserade religionen, vars syfte för själva sin existens är tjänande av broderskapets och fredens sak, alltför ofta som ett av de mest överväldigande hindren på denna väg; för att åberopa ett särskilt smärtsamt faktum har den under lång tid lånat sin trovärdighet åt fanatismen."

För varje dag som går ökar risken för att religiösa fördomar eldar på en världsomfattande storbrand av globala konsekvenser. Brevet från Universella rättvisans hus blev skrivit 2002, och tyvärr har inte mycket av de religiösa fördomarna löst sig. De religiösa ledarna måste ta tag i speciellt dessa områden:
  • kvinnans ställning,
  • nationalism och rasism och
  • religiös dialog
Mina nästa inlägg vill handla om dessa viktiga temaområden.

2011-07-18

Du kan bidra till samhällets förbättring

Foto: media.bahai.org. Bahá'í-studiecirkel i Canada

De aktiviteter bahá'í-samfundet erbjuder är barnklasser, junior och ungdomsklasser, studiecirklar för vuxna, andaktsmöten och samtalskvällar. Här under är en kort genomgång av de positiva aktiviteter - där din hjälp är nödvändig:

Universella rättvisans hus säger att: Internationellt (och på många områden i Sverige) måste, så snart ett konsekvent handlingsmönster är på plats, uppmärksamhet ges åt att utvidga tjänande aktiviteter vidare genom ett nätverk av medarbetare och bekanta, medan kraft samtidigt inriktas på mindre befolknings-grupper, vilka var och en bör bli till ett centrum av koncentrerad aktivitet.

I ett stadskluster kan ett sådant aktivitetscentrum kanske bäst bestämmas av gränserna för ett grannskap; i ett kluster som huvudsakligen ligger på landet, kan en liten by erbjuda en lämplig social miljö för detta syfte.

Det första steget är att delta i en studiecirkel för att bli bekant med bahá'í-principerna och deras program. Studiecirklar finns på många orter i Sverige. Läs mera under rubriken Studiecirklar.

2011-07-15

Deltagande i samhällslivet

I de senaste meddelanden från Universella rättvisans hus (bahá'í-trons världscenter, december 2010 och april 2011) förstår vi att deltagande i samhällslivet kommer att blomstra allt eftersom lokalsamfundens förmåga att främja sin egen tillväxt och att vidmakthålla sin vitalitet gradvis stärks. Detta bidrar till en rörelse av befolkningsgrupper fram mot Bahá'u'lláhs vision av en välmående och fredlig världscivilisation i den utsträckning de använder dessa beståndsdelar på ett skapande sätt inom nya kunskapsområden.

Med mer än 350.000 själar över hela världen som har avslutat den första av en serie institutskurser, har förmågan att skapa ett livsmönster som utmärks av sin tillbedjande karaktär stigit märkbart. I olika miljöer, på varje kontinent, förenas grupper av troende i bön med andra för att vända sina hjärtan i åkallan till sin Skapare och kallar till sin hjälp de andliga krafter, som deras individuella och kollektiva insatsers verkan är beroende av.

En knapp fördubbling av tillgången på bahá'í-barnklasslärare under en femårsperiod, till cirka 130.000, har gjort det möjligt för samfundet att reagera helhjärtat på de andliga strävandena hos de unga.

2011-07-14

Utmaningen världen står framför


Foto: media.bahai.org. Internationella Bahá'í-samfundets representant talar vid Förenta nationernas Millenium Summit, september år 2000.


Idag, i denna övergångstid, när mänskligheten kämpar för att uppnå sin kollektiva mognad, fortsätter oräkneliga kriser att angripa mänskliga relationer – ja, till och med själva föreställningen om individen, institutionerna och samhället angrips.

Auktoritetens världsomfattande kris är bevis nog. Så förfärligt har den missbrukats, och så djupa är misstankarna och förbittringen den nu väcker, att världen blir alltmer oregerlig – en situation som blir än farligare genom försvagningen av de sociala banden.

Utmaningarna står i kö. Land efter land påverkas och själva fundamentet, kittet, som håller samhällen i ordning är i obalans. Bahá'u'lláh säger: "världens jämvikt har rubbats genom det vibrerande inflytandet av denna största, denna nya världsordning. Mänsklighetens livsordning har omstörtats genom kraften i detta enastående, detta underbara system - vars like mänskliga ögon aldrig har skådat". (1)

Källa: (1) Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter, s. 111 från Bahá'í-förlaget AB. Du kan läsa utdrag från boken via Google Books.


2011-07-13

Världshavets djupa famn

In i världshavets djupa famn
rinner bäckar stora som små
från många källor berg uppå
Många är namnen och orden
men människor från hela jorden
böjer sig i ödmjuk skrud
inför världens ende Gud,
Dock känd under så många namn.
(Stefan Back 2009)

Visionen - en ny världsordning

Under vitt skilda villkor, praktiskt taget över hela världen, är det nu möjligt för en växande kärna av individer att skapa en rörelse mot målet om en ny världsordning.

Bahá'í-samfundets kärnaktiviteter kommer att vara: regelbundna klasser för de yngsta samhällsmedlemmarna, tätt sammanhållna ungdomsgrupper med nära kontakter och studiecirklar för ungdomar och vuxna och inspirerande samtalskvällar - varje aktivitet med sina behov.

En rik bildvävnad av samfundsliv börjar framträda i grannskap när gemensam andakt omväxlande med samtal äger rum i intim hemmiljö och vävs samman med aktiviteter som ger andlig utbildning till alla medlemmar i befolkningen — vuxna, ungdomar och barn.2011-07-12

Sommarskola i Lundsbrunn 19-24 juli

Är du intresserad i de frågeställningar vi skriver på Ny Vision kan det vara en idé att träffa andra likasinnade. Då är du välkommen till Sommarskolan 2011 i Lundsbrunn - 19-24 juli. Talare är Hooper Dunbar, (tidigare medlem av Universella rättvisans hus), Dr. Steven Phelps (medlem av forskningsavdelningen vid bahá'í-trons världscenter) och Dr. Sepideh Taheri (barnläkare vid Kungliga Sjukhuset för sjuka barn i Edinburgh, Skottland.)

Några av de teman som presenteras är "Unfoldment of Divine Civilisation", som tar upp de processer som leder till etablerandet av en ny världsordning.

Du kan registrera dig på www.bahai.se/sommarskola.

Bahá'u'lláh och Isaac Asimov

Otroligt nog har det inte slagit mig förut. Vad? Jo likheterna mellan min tro, Bahá'í  och science fiction-författarens Isaac Asimovs (1920 - 1992) trilogi om Stiftelsen. Asimov är kanske mest känd för sina robotnoveller, som filmen I Robot  till stor del bygger på.

Stiftelsetrilogin, publicerad på 1950-talet,  handlar om en grupp troendes arbete för att underlätta uppbyggnaden av en ny och bättre världsordning när den gamla brakar ihop. Det är ungefär vad vi bahá'íer till stor del sysslar med. Till och med temat återkommande uppenbarelser är med, men på ett i högsta grad vetenskapligt sätt och i gigantisk skala i de tre Stiftelseböckerna.

I den första boken  (1951) presenteras Galaktiska imperiet som funnits i tiotusentals år och som omfattar i pricip alla beboeliga delar av vår galax, Vintergatan. Detta imperium styrs av en kejsare, en ganska tandlös senat och miljontals byråkrater, de flesta korrumperade, från planeten Trantor, som så att säga är imperiets huvudstad. Galaktiska imperiet har långsamt börjat förfalla, men bara ett fåtal vetenskapsmän inser att galaxen går mot ett totalt haveri och fullständig upplösning.

Hari Seldon är den främste av dessa vetenskapsmän, och i en tid då förfallet börjar ta fart utvecklar Hari Seldon psykohistorien, en vetenskap som genom avancerad samhällsanalys kan användas för att förutsäga och förändra framtiden. För att undvika att imperiets fall följs av en flertusenårig period av barbari så startar han Stiftelsen. Denna organisation ska samla och skydda allt mänskligt vetande i galaxen under och efter kejsardömets upplösning. När imperiet har upplösts och en massa småriken (som ligger i krig med varandra startats) över hela galxen, faller gradvis en rad tekniska och vetenskapliga landvinningar i glömska. Men Hari Seldon, som förutsett allt genom psykohistorien, har samlat allt mänskligt vetande på planeten Terminus i Vintergatans utkant. Stiftelsen av vetenskapsmän på Terminus utvecklas till en hemlig vetenskapens oas i en tid av vetenskapligt förfall.
Av och till inträffar olika kriser då Stiftelsen eller något annat hotas, men varje gång detta händer träder ett hologram av Hari Seldon fram. Det visar sig att Seldon förutsett allt och kan ge vetenskapsmännen och de styrande på Terminus en beskrivning av exakt vad som ska göras för att de ska ta sig ur krisen så att lugn åter råder och vetenskapsmännen kan fortsätta att skydda och utveckla det mänskliga kunnandet. Genom sin överlägsna vetenskap och genom att dess utveckling hela tiden styrs in i "Seldonkriser" växer sig Stiftelsen allt starkare.

Mina tankar går till gudsmanifestationerna, det namn som vi bahá'í-troende använder på religionsgrundare och Guds sändebud. 

Men när det gäller Bahá'í är det inte en och samma person som framträder som hologram, utan vanliga människor som Gud gett den oerhörda uppgiften att etablera en ny religion på jorden eftersom den eller de tidigare har tappat sin kraft och som har slutat attrahera människors hjärtan. Krishna, Melkisedek, Abraham, Moses, Zarathustra (Zoroaster), Buddha (Amtiabha, och senare även Sidharta Gautama), Jesus, Muhammed, Báb. Bahá'u'lláh har alla framträtt i samhällen som gjort synder och överträdelser till något naturligt, depraverade samhällen som håller på att sönderfalla och som står inför ett totalt sammanbrott. Genom att Gud sänder ut en budbärare minskas det mänskliga lidande genom att det gudomliga budskapet ger samhället en livsinjektion så att en ny världsordning som bättre passar mänsklighetens andliga mognad kan växa fram.

I den andra boken om Stiftelsen – Stiftelsen och imperiet – händer något som inte ens den store Hari Seldon kunnat förutse. Ett barn föds med gener muterade på ett sätt som aldrig setts tidigare. Detta barn blir som vuxen Mulan, som har den övernaturliga förmågan att styra andra människors känslor. Genom att nyckelpersoner blint lyder hans befallningar lyckas han skapa ett växande rike. Mulan är dessutom besatt av att finna Den andra stiftelsen – som enligt myten ska ligga i motsatta sidan av galaxen.

En nygift ung kvinna räddar Seldon-planen genom att överlista Mulan. I den tredje boken, Den segrande stiftelsen, visar det sig att vetenskap bara är den ena sidan som är viktig för att människorna i Vintergatan ska kunna enas igen på en vetenskaplig och teknisk nivå som är högre än den var före imperiets sammanbrott.

Det finns nämligen en andra stiftelse, och denna är inriktad på att utveckla de andliga och mentala styrkorna hos människor. 

Den andra stiftelsens medlemmar har hela tiden i all anspråkslöshet bott i jordbrukarsamhällen på en för alla helt ointressant planet. I hemlighet har de utvecklat transcendentala krafter, som telepati, som de använder för att påverka händelseförloppet i hela galaxen. Tillsammans lyckas den första och andra stiftelsen ena alla människor i Vintergatan genom att bygga upp en ny och högre form av fredlig civilisation än vad det gamla imperiet var.

Det intressanta vid en jämförelse med Bahá'í är att även denna religion ser vetenskapen och religionen, eller intelligensen och andligheten, som mänsklighetens två främsta styrkor. Dessa förmågor är något vi fått från Gud. Och dessa förmågor måste precis som i den tredje boken i Stifteksenserien samverka för att mänskligheten och dess civilisation ska kunna utvecklas.

Bahá'u'lláh (1817 - 1892)  grundade Bahá'í under 1860-talet. Senare har många människor, ofta författare, kommit fram till lösningar som ligger inom ramen för Bahá'u'lláhs uppenbarelse att göra jorden till ett enda land, en pacifistisk union, där alla människor är medborgare, är lika mycket värda, får utbildning och utvecklar de inneboende anlag de har. Författarna och även andra kulturpersonligheter och kreativa människor, har oftast inte haft en aning om vem Bahá'u'lláh var eller att det finns en religion som kallas Bahá'í. Detta visar bl.a. att Bahá'u'lláhs ord om att varje människa inom sig bär med sig fröet till en ständigt avancerande civilisation är sanna.

2011-07-11

Bahá'u'lláhs vision

Bahá'u'lláh (1817-1892) har inte bara gett mänskligheten en ny ande. Han har inte framlagt en speciell filosofi eller förkunnat allmänna principer för en ny världscivilisation. Han har till motsats från tidigare religionsgrundare klart och tydligt fastsatt grunddragen till en ny lagsamling, instiftat viktiga institutioner som kan säkra världsfred och försett mänskligheten med ett gudomligt ekonomiskt system.

Jag tror Hans vision och de "verktyg" Han framlägger vill upprätta Den största freden - och är ett medel för världens enande (i all sin mångfald). Framtiden vill bli både rättvis och rättfärdig.

"Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare" är Bahá'u'lláhs ord. Hans son 'Abdu'l-Bahá (1844-1921) säger även att "när religion, berövat sin vidskepelse, sina traditioner och ointelligenta dogmer visar överensstämmelse med vetenskap, kommer det att finnas en underbar enande, renande kraft i världen, som kommer att sopa undan alla krig, meningsskiljaktigheter, stridigheter och kamp och sedan kommer mänskligheten att förenas i kraft av Guds kärlek."(1)

Källa: (1) Anföranden i Paris, s.143. 'Abdu'l-Bahá. Boken kan du köpa från Bahá'í-förlaget AB.

2011-07-08

Uppnå världsfred

Det största målet, som alla längtar efter. Det är möjligt - och några faktorer som bahá'í-tron pekar på är följande:

  • Att erkänna mänsklighetens enhet, utrota rasism.
  • Minska skillnaden mellan rika och fattiga. Det behövs en kombination av andliga, moraliska och praktiska medel.
  • Otyglad nationalism måste ge vika för mänskligheten som en helhet.
  • Religiösa ledare måste undertrycka sina teologiska meningsskiljaktigheter.
  • Kvinnans frigörelse. En viktig förutsättning för fred.
  • Ämnet världsmedborgarskap måste ingå i skolan.
  • Anta ett internationellt hjälpspråk - underlättar kommunikation.

Är fred en utopi? Går det att skapa fred? Kan folkgrupper, regioner, länder och nationer nu börja att samarbeta för att skapa förutsättningarna för varig fred?

Jag tror det. Självsagt inte över en natt. Men när ett tillräckligt antal människor brinner för det, och verkligen önskar fred, då är det möjligt. Men vi behöver en ny vision, nya verktyg och nya ledare som kan ta oss dit... en ny fredlig världsordning.

2011-07-07

Hoppfulla tecken på nytänkande

I budskapet "Till jordens folk, Löftet om Världsfred" från Universella rättvisans hus från 1985 är ett viktigt tema att nytänkande kommer av en ökande grad av internationellt samarbete, som ett resultat av andra världskriget. Vi kan se Sydostasiatiska staternas förbund, Karibiska gemenskapen, Nämnden för internationellt bistånd, Europeiska unionen, Afrikanska staternas samarbetsorganisation etc.

Omkring 40 världsomfattande deklarationer har FN formulerad, något som ger ytterligare hopp. Vi har Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Avtalet för förhindrande av folkmord, avskaffandet av diskriminering på grund av ras, köns eller religionstillhörighet och förbud mot tortyr. Dessutom finns många program och insatser för att minska undernäring - samt teknologiska innovationer, till nytta för alla.

Under de senaste åren ser vi hur den globala ekonomin utvecklas, och hur FN:s roll stärks. Internationella kriser tvingar igenom kreativt tänkande. Miljörörelsen tar nya steg och den nya informationsteknologin sprider kunskap och nya idéer till hur vi kan förbättra världen.

Löftet om Världsfred kan du köpa från Bahá'í-förlaget AB

2011-07-06

Världsfred utan religion?

peace dove


Otänkbart! Religionen har genom sitt inflytande på människan gång på gång under historien bevisat att den är oumbärlig för människans liv under ordnade förhållanden. Men ofta har man förbisett detta - att etik och moral är principer med utgångspunkter i religiösa bud och lärosatser.

Den mäktigaste kraften för att kultivera människan är Gud - en okänd orsak bakom alla orsaker. Jag är säker på att när vetenskap och religion, hand i hand, utforskar mekanismerna för att skapa fred på jorden, så kan religiösa tvister, utan feltolkning av heliga texter ha en uppfostrande funktion.

Religionens roll har i verkligheten varit en livgivande impuls, men under många tiår har dess funktion i det moderna samhället varit förringad.

Sann religion, utan materiella värderingar, kan vara den impulsen som mänskligheten behöver för att skapa fred.

2011-07-05

Sollentuna på kartan!

Jag har placerat min blogg i Sollentunabloggkartan.se!
malmvägen i morgonsol

Malmvägen - där bor HISOL99!

Längtan efter fred

Detta är en längtan som är lika gammal som mänsklighetens historia. Den stora frågan är om fred först ska uppnås efter omfattande lidanden eller åtgärder av samförstånd och samarbete. Detta är valet som mänskligheten står inför.

Det internationella samarbetet utvecklas dock i snabb takt, och bland länder som under hundratals år var bittra fiender. Vi kan se hur fördomar och nationella egenintresser fortfarande hindrar avgörande framsteg på området fred.

Det finns de som vill motverka lösningen på problem som rör världsekonomin, miljöförstöring, svält och terrorism.

I en sammanfattning av bahá'í-uttalandet om fred från Universella Rättvisans från 1985 kan vi läsa att "uppfattningen att människan är ohjälpligt hemfallen åt aggressivt beteende har förlamat många människors vilja till insatser för fred och samförstånd. Ändå visar vetenskapliga studier att människans sanna, andliga natur är inriktat på samförståndsvilja präglat handlande".

2011-07-04

Bestående utveckling och människoanden
Participant from the “Clean Dam, Live Water” campaign in Évora, Portugal. Foto: media.bahai.org
.

Jag går just igenom lita gamla pamfletter. En aktuell liten pamflett om bahá'í-trons synsätt var gjord till FN:s Konferens om miljö och utveckling, Världstoppmötet i Rio de Janeiro, Brasilien 1992. Innehållet är fortfarande aktuellt.

Bland annat: "Bortom sådana tekniska och politiska frågor som vilka begränsningar som ska åläggas växthusgaser, hur bestående utveckling kan stödjas och vem som ska betala för det, är den grundläggande frågan som världssamfundet ställs inför, denna: Kan mänskligheten, så försjunken i konflikter, egenintresse och kortsiktiga beteenden, överlämna sig till insiktsfullt samarbete och långsiktig planering i en global skala?"

"Den grundläggande andliga sanningen i vår tidsålder är mänsklighetens enhet. Allomfattande accepterande av denna princip - med dess följder av social och ekonomisk rättvisa, allmänt deltagande i beslutsfattande i samförstånd, fred och kollektiv säkerhet, jämställdhet mellan könen, universell utbildning kommer att möjliggöra omorganisesrandet och administrationen av världen som ett enda land, mänsklighetens hem."